Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 2014/15:FöU2y

Försvarsutskottets yttrande 2014/15:FöU2y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Den 26 mars beslutade konstitutionsutskottet att anmoda övriga utskott att senast den 7 maj 2015 yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och de motioner som kunde komma att väckas med anledning av skrivelsen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Försvarsutskottet har vid behandlingen koncentrerat sig på de riksdagsskrivelser som riktats till regeringen med anledning av utskottets betänkanden.

1

2014/15:FöU2y

Utskottets överväganden

Skrivelsen

Totalt redovisar regeringen 14 riksdagsskrivelser med beslut som riktats till regeringen med anledning av försvarsutskottets betänkanden: en från riksmötet 2010/11, en från riksmötet 2011/12, tre från riksmötet 2012/13, sex från riksmötet 2013/14 och tre från riksmötet 2014/15. Av dessa redovisas fem som slutbehandlade. De övriga skrivelserna är inte slutbehandlade.

Antalet tillkännagivanden som redovisas är totalt sex, varav fem redovisas under Försvarsdepartementet (s. 47–53) och ett under Justitiedepartementet (s. 15). Tre av dessa är inte slutbehandlade. Regeringen bedömer tillkännagivandet om verksamheten vid Karlskronavarvet som slutbehandlat (bet. 2013/14:FiU21). Regeringen hänvisar till sin redovisning för riksdagen i budgetpropositionen för 2015 (2014/15:1, volym 6, utg. omr. 6 s. 63). Det framgår där att avtalet inte får några budgetära konsekvenser för staten i dagsläget. Regeringen skriver även i budgetpropositionen att den avser att återkomma till riksdagen om avtalet i ett senare skede åberopas för att i framtiden kompensera Saab AB för eventuella miljöskadekostnader.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan konstatera att regeringen antingen har vidtagit åtgärder eller påbörjat beredning i de fall då tillkännagivanden ännu inte slutbehandlats. Ut- skottet är positivt till detta.

När det gäller redovisningen av enskilda tillkännagivanden noterar utskottet särskilt vad som anges i skrivelsen om behandlingen av tillkännagivandet om en översyn av rekryteringen till deltidsbrandmän (2010/11:FöU2). Regeringen avser att lägga skrivelsen till handlingarna.

Utskottet underströk redan 2014 i sitt yttrande till konstitutionsutskottet vikten av att regeringen framöver vidtar de beredningsåtgärder som svarar mot riksdagens tillkännagivande (2013/14:FöU2y). Utskottet har i dag ingen annan uppfattning.

Som även regeringen anför i skrivelsen har en del av frågorna om deltidsbrandmän samband med allmänna villkor för ersättning i arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetsersättningen för deltidsarbetslösa. I utskottets yttrande 2014 uppmärksammades regeringen på att det aktuella tillkännagivandet ännu inte hade utmynnat i något uppdrag till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (dir. 2010:48 och 2012:90). Enligt utskottet är det angeläget att regeringen redovisar samtliga nödvändiga beredningsåtgärder för riksdagen. Kommitténs slutbetänkande Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) är på remiss t.o.m. den 17 augusti 2015, och Regerings-

2

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2014/15:FöU2y

kansliets beredning skulle kunna leda till förslag som påverkar förutsättningarna för rekrytering av deltidsbrandmän. Utskottet förväntar sig att regeringen framöver vidtar de beredningsåtgärder som behövs och sedan redovisar dem för riksdagen.

I sammanhanget kan utskottet konstatera att landets räddningsskolor i dag har en bred geografisk spridning, vilket är positivt.

När det gäller tillkännagivandet om förbättrad styrning och uppföljning av Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser samt förbättrad samverkan mellan Försvarsmakten och det övriga samhället (bet. 2011/12:FöU2) anser utskottet att det är positivt att regeringen redovisar en förbättrad återrapportering och uppföljning inom området. Regeringen redovisar att frågan är slutbehandlad (skr. 2014/15:75 s. 47). Utskottet vill understryka att tillkännagivandet även tar sikte på förbättrad styrning, varför utskottet vill understryka vikten av att regeringen även framöver vidtar de beredningsåtgärder som svarar mot riksdagens krav.

Stockholm den 7 maj 2015

På försvarsutskottets vägnar

Allan Widman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Allan Widman (FP), Åsa Lindestam (S), Peter Jeppsson (S), Lena Asplund (M), Alexandra Völker (S), Jan R Andersson (M), Daniel Bäckström (C), Jakop Dalunde (MP), Lotta Olsson (M), Paula Holmqvist (S), Stig Henriksson (V), Mikael Oscarsson (KD), Mattias Ottosson (S), Kalle Olsson (S), Mats Green (M) och Jeff Ahl (SD).

Tryck: Elanders, Vällingby 2015 3
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2015-05-05 Justering: 2015-05-07 Trycklov: 2015-05-11