Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 2015/16:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

2015/16:MJU4y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen samt eventuella motioner.

I skrivelsen redovisar regeringen sina åtgärder med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats regeringen genom riksdagsskrivelser. Huvudsakligen är det regeringens åtgärder under tiden den 1 januari–31 december 2015 som redovisas.

Miljö- och jordbruksutskottet har gått igenom behandlingen av de skrivelser som riktats till regeringen med anledning av ärenden där utskottet haft beredningsansvaret. I detta yttrande redovisar utskottet sina överväganden i fråga om behandlingen av de riksdagsskrivelser som gäller utskottets beredningsområde.

Inga motionsyrkanden som rör miljö- och jordbruksutskottets beredningsområde har väckts med anledning av skrivelsen. I yttrandet finns en avvikande mening (S, MP, V).

Behandlade förslag

Regeringens skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottets överväganden

Skrivelsen

Av de riksdagsskrivelser som tas upp i regeringens redogörelse avser 27 riksdagens beslut i ärenden där miljö- och jordbruksutskottet haft beredningsansvaret. En del av dessa gäller lagstiftningsärenden som utskottet har berett under 2015 och där regeringens åtgärd har varit att utfärda den lagstiftning som riksdagen har beslutat. Dessa riksdagsskrivelser är därmed slutbehandlade.

Antalet tillkännagivanden som redovisas är totalt 29, varav 13 redovisas under Miljö- och energidepartementet och 16 under Näringsdepartementet. Av dessa är 26 inte slutbehandlade.

Utskottets ställningstagande

Efter att ha gått igenom regeringens skrivelse anser utskottet att redogörelsen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur riksdagens skrivelser inom utskottets beredningsområde har behandlats. Således har miljö- och jordbruksutskottet inga invändningar mot regeringens formella redovisning av de beslut som riksdagen fattat.

Utskottet kan konstatera att regeringens redovisning för 2015 visar att det finns 26 tillkännagivanden som ännu inte har slutbehandlats. Utskottet noterar att utskottets äldsta skrivelse som ännu inte har slutbehandlats är från riksmötet 1999/2000. Det är enligt utskottets mening angeläget att riksdagens skrivelser behandlas med tillräcklig skyndsamhet och att de handläggs samvetsgrant.

I detta sammanhang vill utskottet särskilt lyfta tillkännagivandena i riksdagsskrivelse 2014/15:128 om översyn av strandskyddet och riksdagsskrivelse 2014/15:154 om en viltmyndighet. I skrivelse 2015/16:75 redovisar regeringen när det gäller tillkännagivandet om översyn av strandskyddet att Strandskyddsdelegationen i december 2015 redovisade sitt betänkande Strandskyddet i praktiken (SOU 2015:108) till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Ärendet bereds vidare i Regeringskansliet. När det gäller tillkännagivandet om en viltmyndighet redovisar regeringen att Jaktlagsutredningen presenterade sitt delbetänkande Viltmyndighet – jakt och viltförvaltning i en ny tid (SOU 2013:71) i oktober 2013. Betänkandet har remitterats och bedömningen är att vissa aspekter kring en eventuell ny myndighet kräver ytterligare utredning. Frågorna håller på att analyseras.

Utskottet vill betona att det är angeläget att dessa tillkännagivanden hanteras skyndsamt och att regeringen återkommer till riksdagen under innevarande år.

Stockholm den 28 april 2016

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Matilda Ernkrans

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Matilda Ernkrans (S), Kristina Yngwe (C), Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Isak From (S), Johan Hultberg (M), Maria Strömkvist (S), Åsa Coenraads (M), Jan-Olof Larsson (S), Stina Bergström (MP), Gunilla Nordgren (M), Monica Haider (S), Lars Tysklind (L), Jens Holm (V), Lars-Axel Nordell (KD), Marianne Pettersson (S) och Runar Filper (SD).

Avvikande mening

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (S, MP, V)

Matilda Ernkrans (S), Isak From (S), Maria Strömkvist (S), Jan-Olof Larsson (S), Stina Bergström (MP), Monica Haider (S), Jens Holm (V) och Marianne Pettersson (S) anför:

Vi utgår från att riksdagens skrivelser respekteras och hanteras skyndsamt av regeringen. Det finns inte heller några följdmotioner inom utskottets beredningsområde. Vi ser därför ingen anledning till att miljö- och jordbruksutskottet ska yttra sig till konstitutionsutskottet över skrivelse 2015/16:75. Vidare anser vi att det är positivt att regeringen nu hanterar tillkännagivanden som härrör från riksdagsskrivelser långt tillbaka i tiden så att dessa kan avslutas.

När det gäller tillkännagivandena i riksdagsskrivelse 2014/15:128 om översyn av strandskyddet och riksdagsskrivelse 2014/15:154 om en viltmyndighet är detta nyligen beslutade tillkännagivanden. Regeringen har i skrivelse 2015/16:75 redovisat att arbete pågår på dessa områden. Vi anser att utfallet av dessa processer bör avvaktas och ser fram emot regeringens redovisning av detta arbete.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-04-14 Justering: 2016-04-28 Trycklov: 2016-04-29

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.