Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Yttrande 2015/16:UbU5y

Utbildningsutskottets yttrande

2015/16:UbU5y

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet anmodade den 5 april 2016 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och eventuella följdmotioner i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut under tiden den 1 januari–31 december 2015.

Utbildningsutskottet har gått igenom behandlingen av de skrivelser som riktats till regeringen i de ärenden där utskottet haft beredningsansvaret och redovisar i detta yttrande sina överväganden i fråga om behandlingen av de riksdagsskrivelser som gäller utskottets beredningsområde.

Inga motionsyrkanden som rör utbildningsutskottets beredningsområde har väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottets överväganden

Skrivelsen

I skrivelsen redovisar regeringen behandlingen av 26 riksdagsskrivelser i ärenden som ligger inom utbildningsutskottets beredningsområde.

Antalet tillkännagivanden som redovisas som inte slutbehandlade under Utbildningsdepartementet (s. 101 f.) i skrivelsen uppgår till 13. I alla utom 1 (en) av dessa riksdagsskrivelser om tillkännagivanden (se rskr. 2013/14:130 om tandhygienistutbildningen s.106) har utbildningsutskottet haft beredningsansvaret för ärendet. Inga tillkännagivanden redovisas som slutbehandlade i skrivelsen.

I skrivelsen anges riksdagsskrivelse 2010/11:176 om fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi som slutbehandlad (s.102–103). Riksdagsskrivelsen omfattar ett bemyndigande i fem punkter a–e (prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13). Punkterna a–d i bemyndigandet har tidigare slutbehandlats. Den punkt som regeringen nu anger som slutbehandlad är punkten e som har följande lydelse: Riksdagen bemyndigar regeringen att under perioden 2011–2016 besluta om kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE om högst 11 520 000 kronor.

Med anledning av bemyndigandet redovisar regeringen i skrivelsen följande vidtagna åtgärder:

Den 14 april 2011 beslutade regeringen att ändra regleringsbreven för budgetåret 2011 för Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan med innebörden att 1 260 000 kronor får användas för kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE. Av beloppet avser 360 000 kronor kapitaltillskott för 2010 och 900 000 kronor kapitaltillskott för 2011.

Den 20 december 2011 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 för Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan som innebär att ett kapitaltillskott på 950000 kronor, dock högst 100 000 euro, får göras till KIC InnoEnergy SE för 2012.

Den 20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 för Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan som innebär att ett kapitaltillskott på 950000 kronor, dock högst 100 000 euro, får göras till KIC InnoEnergy SE för 2013.

Den 12 december 2013 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2014 för Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan som innebär att ett kapitaltillskott på 950000 kronor, dock högst 100 000 euro, får göras till KIC InnoEnergy SE för 2014.

Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 för Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan som innebär att ett kapitaltillskott på 950000 kronor, dock högst 100 000 euro, får göras till KIC InnoEnergy SE för 2015.

Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 för Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan som innebär att ett kapitaltillskott på 950000 kronor, dock högst 100 000 euro, får göras till KIC InnoEnergy SE för 2016.

Kompletterande information

I proposition 2010/11:38 Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation hållbar energi föreslogs bl.a. att regeringen skulle få besluta om köp av aktier i Europabolaget KIC InnoEnergy SE och om kapitaltillskott till bolaget. Av propositionen framgår bl.a. att Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett gemenskapsorgan och utgör en juridisk person som är inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 294/2008 av den 11 mars 2008 om inrättandet av Europeiska institutet för innovation och teknik. EIT har utsett Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan samt ett antal internationella lärosäten, företag och forskningsinstitut att tillsammans bilda en s.k. Knowledge and Innovation Community (KIC) inom energiområdet. För svenska statens räkning har Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan tillsammans med övriga deltagare förhandlat fram ett privaträttsligt aktieägaravtal (General Partnership Agreement on KIC InnoEnergy) inom energiområdet. Avtalet innebär att varje part ska köpa en aktie vardera vid en nyemission i Europabolaget KIC InnoEnergy SE. Av avtalet följer också att varje part ska bidra med finansieringen av bolaget med 100000 euro, vilket motsvarar 900000 kronor per kalenderår, under sex år, i form av kapitaltillskott (s. 4–7).

Riksdagens beslut med anledning av propositionen (prop. 2010/11:38) innebar att riksdagen bemyndigade regeringen att under perioden 2011–2016 besluta om kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE om högst 11 520000 kronor (bet. 2010/11:UbU13, rskr. 2010/11:176).

Regeringen har därefter i regleringsbreven för Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan för åren 2011–2016 tillåtit de båda lärosätena att göra kapitaltillskott om totalt 12020000kronor. Beloppen i regleringsbreven för de båda lärosätena uppgår till 500000 kronor mer än bemyndigandet.

Enligt uppgift från Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har det verkliga utfallet av kapitaltillskotten påverkats av den aktuella kronkursen. Vissa år har det överstigit 900000 kronor och andra år understigit. Regeringen har för att kunna hantera variationerna i kronkursen tillåtit de berörda lärosätena, Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan, att göra kapitaltillskott på 950000 kronor (dock högst 100000 euro) per år under 2012–2016. Det har varit möjligt eftersom bemyndigandet är uttryckt som en totalsumma för hela perioden. För 2016 borde detta belopp enligt Regeringskansliet ha varit lägre. Bemyndigandet har därför av misstag överskridits med totalt 36078 kronor. Regeringen överväger därför enligt Regeringskansliet att i samband med förslaget till riksdagen om höständringsbudget för 2016 lämna ett förslag om höjt bemyndigande för ändamålet.

Utskottets ställningstagande

Efter att ha gått igenom regeringens skrivelse anser utskottet att redogörelsen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur riksdagens skrivelser inom utskottets beredningsområde har behandlats.

När det gäller riksdagsskrivelse 2010/11:176 om fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi punkten e vill dock utskottet anföra följande. Bemyndigandet om kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE som riksdagen ställde sig bakom uppgår till högst 11520 000 kronor under perioden 2011–2016. Regeringen har i regleringsbreven för åren 2011–2016 tillåtit de båda lärosätena att göra kapitaltillskott om totalt 12020000kronor. En differens som uppgår till 500000 kronor finns således när beloppet i bemyndigandet jämförs med summan av de kapitaltillskott som får göras enligt regleringsbreven. Detta innebär att regeringen fattat beslut i regleringsbreven om ett totalbelopp för kapitaltillskott till KIC InnoEnergy SE som inte är oväsentligt större än det bemyndigande om kapitaltillskott som riksdagen godkänt. De rent faktiskt genomförda kapitaltillskotten från lärosätena innebär att bemyndigandet enligt uppgift från Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) totalt överskridits med endast 36078 kronor. Utskottet vill i det sammanhanget betona vikten av att administrativa rutiner finns på plats i Regeringskansliet och följs för att säkerställa att bemyndiganden om kapitaltillskott från riksdagen inte överskrids. Utskottet noterar att regeringen överväger att i samband med kommande förslag till riksdagen om höständringsbudget för 2016 lämna ett förslag om höjt bemyndigande för ändamålet. Utskottet utgår från att regeringen vidtar lämpliga åtgärder med anledning av det nu anförda.

Stockholm den 26 april 2016

På utbildningsutskottets vägnar

Lena Hallengren

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lena Hallengren (S), Christer Nylander (L), Camilla Waltersson Grönvall (M), Thomas Strand (S), Betty Malmberg (M), Caroline Helmersson Olsson (S), Stefan Jakobsson (SD), Michael Svensson (M), Håkan Bergman (S), Jabar Amin (MP), Erik Bengtzboe (M), Gunilla Svantorp (S), Robert Stenkvist (SD), Daniel Riazat (V), Annika Eclund (KD), Lena Emilsson (S) och Fredrik Christensson (C).

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-04-12 Justering: 2016-04-26 Trycklov: 2016-04-26

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.