Reformerad inkomst- och företagsbeskattning

Yttrande 1989/90:FiU6

Sammanfattning

Det
första steget mot ett nytt skattesystem togs hösten 1989 (prop. 1989/90:50,
FiU2y, SkUlO, rskr. 96). Slutsteget redovisas nu i proposi­tion 1989/90:110.
Finansutskottet tillstyrker i detta yttrande till skatte­utskottet de förslag
som framlagts i proposition 110 i de delar de berör finansutskottets
beredningsområde. Reformen kommer att få stora po­sitiva effekter på
samhällsekonomin. Den innebär att den helt övervä­gande delen av landets
löntagare i fortsättningen endast kommer att betala kommunal inkomstskatt för
förvärvsinkomster. Utskottet ställer sig bakom den utformning som reformen får,
där arbete och sparande gynnas och som innebär en utveckling bort från
lånebaserad ekonomi. Reformen är kostnadsberäknad till ca 70 miljarder kronor.
Utskottet anser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida