Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016

Yttrande 2016/17:CU4y

Civilutskottets yttrande 2016/17:CU4y

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet uppmanade den 23 mars 2017 övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 samt eventuella följdmotioner. Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen. Redovisningen omfattar huvudsakligen åtgärder under tiden 1 januari–31 december 2016. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen.

I yttrandet redovisar civilutskottet de kommentarer som utskottets granskning av regeringens redogörelse för skrivelser inom utskottets beredningsområde ger anledning till.

1

2016/17:CU4y

Utskottets överväganden

Regeringens skrivelse

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen.

Av de riksdagsbeslut som redovisas i årets skrivelse faller sammanlagt 34 skrivelser under civilutskottets beredningsområde, varav 20 anges som slutbehandlade.

Utskottets ställningstagande

Civilutskottets granskning av regeringens redogörelse för skrivelser inom utskottets beredningsområde ger anledning till följande kommentarer från utskottets sida.

Våren 2015 behandlade utskottet motioner om riktvärden för trafikbuller. Enligt ett tillkännagivande skulle regeringen besluta om ändringar i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader (bet. 2014/15:CU10, rskr. 2014/15:180). Ändringarna var avsedda att underlätta bostadsbyggande i närheten av spårtrafik och vägar. Hösten 2016 behandlade utskottet på nytt motioner om riktvärden för trafikbuller. Enligt ett nytt tillkännagivande skulle regeringen omgående besluta om en ändring i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader enligt det tillkännagivande som riksdagen gjorde våren 2015 (bet. 2016/17:CU1, rskr. 2016/17:70). Utskottet konstaterade att det gått över ett år sedan riksdagens tillkännagivande till regeringen i frågan och ansåg det mycket anmärkningsvärt att regeringen ännu inte hade ändrat förordningen i enlighet med riksdagens tillkännagivande från våren 2015.

Två riksdagsskrivelser avser de ovan redovisade tillkännagivandena om riktvärden för trafikbuller (bet. 2014/15:CU10, rskr. 2014/15:180, punkt N39 i regeringens skrivelse och bet. 2016/17:CU1, rskr. 2016/17:70, punkt N79 i regeringens skrivelse).

I regeringens skrivelse redovisas att regeringen den 17 december 2015 uppdrog åt Boverket att följa upp och beskriva effekterna av bestämmelserna i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader och analysera vilka effekter mer tillåtande riktvärden skulle kunna leda till. Boverket redovisade den 29 december 2016 konsekvenserna av en förändring av förordningen. Inom ramen för Boverkets utredning har det framkommit önskemål om förtydliganden och justeringar i förordningen från flera aktörer. Det handlar bl.a. om riktvärdet för maximalnivån nattetid på den skyddade sidan samt undantag vid ombyggnader, liksom att se över några frågor som anses oklara i den gällande förordningen. Mot bakgrund av att Boverket identifierat möjliga utvecklingsbehov av förordningen uppdrog regeringen den 23 februari 2017 åt Boverket att ta fram författningsförslag och konsekvensbedömningar om myndigheten

2

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN 2016/17:CU4y

såg behov av förändringar av förordningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017. Skrivelserna är inte slutbehandlade.

Utskottet vill påminna om att konstitutionsutskottet vid flera tidigare tillfällen har berört frågan om tidsutdräkten vid regeringens behandling av riksdagens tillkännagivanden. Konstitutionsutskottet har bl.a. understrukit vikten av att regeringen gör ansträngningar för att undvika onödig tidsutdräkt (bet. 2003/04:KU21). Därutöver har konstitutionsutskottet bl.a. anfört att långa tidsutdräkter skapar en osäkerhet som ofta leder till att ämnet för tillkännagivandet kommer upp på nytt i olika sammanhang i riksdagen (bet. 2007/08:KU21).

Enligt utskottets mening är det angeläget att riksdagsskrivelser med tillkännagivanden behandlas skyndsamt. Det första tillkännagivandet om riktvärden för trafikbuller är från våren 2015. På grund av den akuta bristen på bostäder i många av landets tillväxtregioner ansåg utskottet att frågan var extra angelägen. Under hösten 2016 gjordes därför ytterligare ett tillkännagivande till regeringen i frågan. Utskottet står fortfarande fast vid sitt ställningstagande att riktvärdena för trafikbuller utomhus bör höjas i vissa delar. Utskottet har emellertid erfarit att regeringen avser att senast i maj 2017 besluta ändringar i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader som i allt väsentligt överensstämmer med riksdagens tillkännagivanden. Utskottet anser därför att det för närvarande inte behövs något uttalande från konstitutionsutskottet i frågan.

Flera riksdagsskrivelser avser också tillkännagivanden som är äldre än ett år. Det gäller bl.a. tillkännagivandet om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på ett regelverk om tillståndsprocesser för vattenverksamheter som är flexibelt och anpassat till småskaliga verksamheter (bet. 2015/16:CU13, rskr. 2015/16:191, punkt M14 i regeringens skrivelse). Här vill utskottet påminna om att konstitutionsutskottet har efterfrågat förbättringar när det gäller bedömningar om när riksdagsskrivelser kan antas bli slutbehandlade, i vart fall om tillkännagivandena är mer än ett år gamla (bet. 2006/07:KU17). Utskottet konstaterar att regeringen beträffande tillkännagivandet om vattenverksamheter inte har redovisat någon prognos om när arbetet beräknas vara avslutat.

3

2016/17:CU4y UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
  Stockholm den 27 april 2017
  På civilutskottets vägnar
  Tuve Skånberg
  Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tuve Skånberg (KD), Hillevi
  Larsson (S), Ewa Thalén Finné (M), Carl-Oskar Bohlin (M), Thomas Finnborg
  (M), Eva Sonidsson (S), Ola Johansson (C), Emma Hult (MP), Mikael
  Eskilandersson (SD), Robert Hannah (L), Nooshi Dadgostar (V), Johanna
  Haraldsson (S), Lars Beckman (M), Jimmy Ståhl (SD), Faradj Koliev (S) och
  Eva Lindh (S).
4 Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-04-27 Trycklov: 2017-04-28

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.