Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016

Yttrande 2016/17:KrU2y

Kulturutskottets yttrande

2016/17:KrU2y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 och eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts berednings-område. Ingen motion har väckts i ärendet.

I detta yttrande redovisar kulturutskottet sina överväganden i fråga om behandlingen av de riksdagsskrivelser som gäller utskottets berednings-område.

I yttrandet finns en avvikande mening (S, MP).

Utskottets överväganden

Regeringens skrivelse

I skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 lämnar regeringen en redovisning av de åtgärder som regeringen vidtagit med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen.

Totalt redovisar regeringen 18 riksdagsskrivelser med beslut som riktats mot regeringen med anledning av kulturutskottets betänkanden, varav 7 anges vara slutbehandlade.

Kulturutskottet har gått igenom behandlingen av skrivelserna och redovisar i detta yttrande sina överväganden.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill understryka betydelsen av att riksdagens skrivelser respekteras och behandlas med skyndsamhet av regeringen. Det är viktigt att regeringen gör ansträngningar för att undvika onödig tidsåtgång när det gäller att hörsamma riksdagens tillkännagivanden. Om åtgärderna drar ut på tiden är det angeläget att regeringen lämnar fullgod information om orsakerna till fördröjningen i aktuella fall. Utskottet vill också peka på att lång tidsåtgång kan skapa en osäkerhet som kan leda till att ämnet för ett tillkännagivande kommer upp på nytt i olika sammanhang.

Utskottet konstaterar att det finns ett flertal tillkännagivanden inom utskottets beredningsområde som ännu inte är tillgodosedda. Det äldsta är från riksmötet 2009/10 och gäller hyressättningen inom kulturområdet (bet. 2009/10:KrU1). Regeringen har under flera år hänvisat till pågående beredningsarbete. I årets redovisning anför regeringen att nya principer kommer att börja tillämpas under 2017 (skr. 2016/17:75). Utskottet förutsätter att detta sker. Utskottet vill också peka på ett tillkännagivande som gäller LAN-spel som beslutades för två år sedan (bet. 2014/15:KrU4). Regeringen aviserade i förra årets redovisning (skr. 2015/16:75) att en proposition skulle lämnas under 2016. Någon proposition lämnades dock inte. Regeringen anför i årets redovisning (skr. 2016/17:75) att avsikten är att en proposition ska lämnas under hösten 2017, men har inte lämnat någon förklaring till fördröjningen.

Utskottet vill också lyfta fram de tillkännagivanden som gäller filmpolitiken och som beslutades våren 2016. I samband med behandlingen av proposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik och motioner beslutade riksdagen om sju tillkännagivanden som avsåg förutsättningarna för svensk film (bet. 2015/16:KrU11). Det gällde bl.a. grundläggande frågor såsom utredning om filmpolitikens framtid, Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform och finansieringen av filmpolitiken. Det rör sig om frågor som på ett avgörande sätt kan påverka förutsättningarna för svensk film. Regeringen har trots det inte initierat det utredningsarbete som förutsätts i tillkännagivandena. När det gäller tillkännagivandena om utredning om filmpolitikens framtid och om finansieringen av filmpolitiken hänvisar regeringen i stället till att man avser att göra en bred utvärdering av den nya filmpolitiken när konsekvenserna av införandet kan bedömas. Det kan dock enligt utskottets mening inte anses till fyllest att utvärdera den filmpolitik som riksdagen genom tillkännagivandena har haft invändningar mot.

Stockholm den 27 april 2017

På kulturutskottets vägnar

Olof Lavesson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Olof Lavesson (M), Gunilla Carlsson (S), Peter Johnsson (S), Agneta Gille (S), Aron Emilsson (SD), Saila Quicklund (M), Björn Wiechel (S), Per Lodenius (C), Niclas Malmberg (MP), Isabella Hökmark (M), Anna Wallentheim (S), Bengt Eliasson (L), Roland Utbult (KD), Ida Karkiainen (S), Eva Lohman (M) och Sara-Lena Bjälkö (SD).

Avvikande mening

Avvikande mening (S, MP)

Gunilla Carlsson (S), Peter Johnsson (S), Agneta Gille (S), Björn Wiechel (S), Niclas Malmberg (MP), Anna Wallentheim (S) och Ida Karkiainen (S) anför:

Vi delar bedömningen att det är viktigt att riksdagens skrivelser respekteras och behandlas med skyndsamhet och att ansträngningar görs för att undvika onödig tidsåtgång när det gäller att hörsamma tillkännagivanden. Vi konstaterar dock att regeringen har vidtagit åtgärder eller påbörjat beredning i samtliga de fall då tillkännagivanden inom utskottets beredningsområde inte har slutbehandlats. Vi ser positivt på det. Det finns därför enligt vår bedömning inte anledning att rikta kritik mot regeringens sätt att handlägga frågorna.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-04-27 Trycklov: 2017-04-27

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.