Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016

Yttrande 2016/17:SoU7y

Socialutskottets yttrande

2016/17:SoU7y

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016

Till konstitutionsutskottet

Den 23 mars beslutade konstitutionsutskottet att anmoda övriga utskott att senast den 27 april 2017 yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 jämte eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Socialutskottet kan konstatera att regeringen har vidtagit åtgärder eller har påbörjat beredning i de fall då tillkännagivanden ännu inte har slutbehandlats. Utskottet är positivt till detta.

I yttrandet finns en avvikande mening (M, C, L, KD).

Utskottets överväganden

Skrivelsen

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som har överlämnats till regeringen. Redovisningen tar upp samtliga riksdagsskrivelser från det senaste kalenderåret och äldre riksdagsskrivelser som inte tidigare har rapporterats som slutbehandlade av regeringen. Det har inte väckts några motioner med anledning av skrivelsen.

Totalt redovisar regeringen 30 riksdagsskrivelser med beslut som riktats till regeringen med anledning av socialutskottets betänkanden. Av dessa redovisas 20 som slutbehandlade. Tio skrivelser redovisas som ännu inte slutbehandlade: en från riksmötet 2005/06, en från riksmötet 2011/12, en från riksmötet 2012/13, fyra från riksmötet 2013/14, två från riksmötet 2014/15 och en från riksmötet 2015/16.

Utskottets ställningstagande

Socialutskottet kan konstatera att regeringen har vidtagit åtgärder eller har påbörjat beredning i de fall då tillkännagivanden ännu inte har slutbehandlats. Utskottet är positivt till detta. Regeringens redogörelse i skrivelsen är formellt korrekt med undantag för att en hänvisning till SFS 2016:519 saknas (rskr. 2015/16:243).

Stockholm den 27 april 2017

På socialutskottets vägnar

Emma Henriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Henriksson (KD), Anna-Lena Sörenson (S), Cecilia Widegren (M), Lennart Axelsson (S), Katarina Brännström (M), Catharina Bråkenhielm (S), Per Ramhorn (SD), Amir Adan (M), Mikael Dahlqvist (S), Jan Lindholm (MP), Jenny Petersson (M), Kristina Nilsson (S), Carina Herrstedt (SD), Karin Rågsjö (V), Yasmine Larsson (S), Staffan Danielsson (C) och Christina Örnebjär (L).

Avvikande mening

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016 (M, C, L, KD)

Emma Henriksson (KD), Cecilia Widegren (M), Katarina Brännström (M), Amir Adan (M), Jenny Petersson (M), Staffan Danielsson (C) och Christina Örnebjär (L) anför:

Vi vill erinra om betydelsen av att regeringen gör ansträngningar för att undvika onödig tidsåtgång när det gäller att vidta åtgärder för att tillgodose riksdagens tillkännagivanden. Vi vill här särskilt nämna tillkännagivandena i följande betänkanden: betänkande 2011/12:SoU9 (organdonationsfrågor)[1], betänkande 2014/15:SoU17 (legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården)[2] och betänkande 2015/16:SoU7 (förebyggande insatser mot psykisk ohälsa och forskning om posttraumatiskt stressyndrom)[3].


[1] Rskr. 2011/12:122.

[2] Rskr. 2014/15:215.

[3] Rskr. 2015/16:220 punkt 8 och 22.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-04-18 Justering: 2017-04-27 Trycklov: 2017-04-27

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.