Utrikesutskottets yttrande

2019/20:UU3y

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet anmodade den 12  mars 2020 övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 och eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. För utrikesutskottet gäller detta även riksdagsstyrelsens redogörelse 2019/20:RS4. Den 24 mars beslutade konstitutionsutskottet att förlänga tiden för övriga utskott att yttra sig till den 17 september 2020. I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Inga följdmotioner har väckts med anledning av skrivelsen.

Utrikesutskottet har beslutat att yttra sig över de skrivelser som inte är slutbehandlade och över riksdagsstyrelsens redogörelse 2019/20:RS4.

Utskottet anser att den redogörelse som har lämnats av regeringen i skrivelse 75 synes ge en rättvisande av hur riksdagens skrivelser från utrikesutskottet har behandlats.

Utskottets överväganden

Skrivelsen och redogörelsen

I skrivelse 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019 redovisar regeringen de åtgärder den har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regeringsbeslut under tiden den 1 januari–31 december 2019.

Skrivelse 2019/20:75 inkom till riksdagen den 10 mars 2020 och hänvisades till konstitutionsutskottet den 11 mars. Den 12 mars beslutade konstitutionsutskottet att ge övriga utskott möjlighet att yttra sig i de delar som faller inom respektive utskotts beredningsområde, inklusive eventuella följdmotioner. Inga följdmotioner inom utrikesutskottets beredningsområde har väckts med anledning av skrivelse 2019/20:75. Den 24 mars beslutade konstitutionsutskottet att förlänga tiden för övriga utskott att yttra sig till den 17 september 2020.

Inom utrikesutskottets och sammansatta utrikes- och försvarsutskottets beredningsområde finns totalt 17 skrivelser upptagna, varav 14 anges som slutbehandlade och resterande tre som inte slutbehandlade (se tabell 1 nedan) I utskottets överväganden behandlas de tre som inte är slutbehandlade närmare.

I detta yttrande behandlas även redogörelse 2019/20:RS4 för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen. Sedan slutet av 1990-talet har behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen redovisats för riksdagen. Riksdagsstyrelsen ska enligt tilläggsbestämmelse 9.17.3 riksdagsordningen årligen i en redogörelse redovisa vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till styrelsen. Kammaren hänvisar riksdagsstyrelsens redogörelse till konstitutionsutskottet för beredning. Utrikesutskottet gavs den 12 mars även möjlighet att yttra sig över riksdagsstyrelsens redogörelse, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Översikt UU:s och UFöU:s skrivelser:

Riksmöte

Rskr. nr

Utskott

Bet. nr

Skrivelsen är slutbehandlad (X)

Skrivelsen är inte slutbehandlad (X)

2015/16

288

UU

UU15

X

2016/17

107

UFöU

UFöU2

X

108

UFöU

UFöU1

X

2017/18

134

UFöU

UFöU2

X

2018/19

197

UU

UU13

X

231

UU

UU10

X

251

UU

UU14

X

263

UU

UU9

X

302

UU

UU8

X

255

UFöU

UFöU3

X

2019/20

51

UU

UU3

X

95

UU

UU1

X

104

UU

UU2

X

118

UU

UU4

X

93

UFöU

UFöU1

X

94

UFöU

UFöU3

X

119

UFöU

UFöU2

X

Tabell 1

Utskottets ställningstagande

Utskottets granskning av regeringens redogörelse för hanteringen av riksdagens skrivelser inom utskottets beredningsområde ger anledning till följande kommentarer från utskottets sida.

Utrikesutskottet har tre skrivelser som regeringen anger som inte slutbehandlade. Två av dessa hör till utrikesutskottet och en hör till sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Skrivelserna är 2018/19:UU8, Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018, 2019/20:UU2, Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd samt 2019/20:UFöU2, Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak.

Vad gäller betänkande 2018/19:UU8, Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018, punkt 2 om utvärdering av kampanjen och medlemskapet, noterar utskottet att Försvarshögskolan fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av resultatet av Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018, att uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 december 2020 och att punkten därmed inte är slutbehandlad. Utskottet emotser utredningens resultat.

I och med betänkande 2019/20:UU2, Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, punkt 2, noterar utskottet att delpunkterna a (biståndsramen) och b (anslagen och anslagsvillkoren inom utgiftsområde 7) anges som slutbehandlade i och med beslutade regleringsbrev. Delpunkterna 2. c) 3. (gäller svensk kapitalhöjning i Afrikanska utvecklingsbanken) och c) 4. (utställande av statliga garantier till afrikanska utvecklingsbanken) anges som inte slutbehandlade. Utskottet avser följa frågan.

Angående betänkande 2019/20:UFöU2, Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, punkt 2 om återrapportering till riksdagen, skrivs att regeringen avser att återkomma till riksdagens utrikesutskott i frågan under 2020 och att punkten inte är slutbehandlad. Första återrapporteringen till utskottet gjordes den 9 januari 2020, i linje med riksdagens önskemål. UU beslutade den 19 mars att tillfälligt överlåta uppgiften om att ta emot information till UFöU. UFöU beslutade den 26 mars att tillfälligt ta emot informationen. Regeringen informerade i UFöU den 26 mars 2020 och utskottet avser följa frågan.

Redogörelse 2019/20:RS4 för behandlingen av riksdagens skrivelser till riksdagsstyrelsen inkom till riksdagen den 20 februari 2020 och hänvisades till konstitutionsutskottet den 21 februari. Utrikesutskottet anmodades den 12 mars att yttra sig till konstitutionsutskottet över redogörelsen. Inga följdmotioner inom utrikesutskottets beredningsområde har väckts med anledning av redogörelsen. Riksdagsstyrelsen uppger i sin redogörelse att riksdagsskrivelse 190 (PA-UfM) och riksdagsskrivelse 198 (IPU) på utrikesutskottets beredningsområde från riksmötet 2018/19 har slutbehandlats. De två riksdagsskrivelserna lämnades till riksdagsstyrelsen med anledning av betänkanden från utrikesutskottet. Utrikesutskottet noterar att riksdagsskrivelserna slutbehandlats.

I övrigt har utskottet inget att anföra med anledning av regeringens skrivelse och riksdagsstyrelsens redogörelse.

ds

Stockholm den 7 maj 2020

På utrikesutskottets vägnar

Kenneth G Forslund

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth G Forslund (S), Kerstin Lundgren (C), Håkan Svenneling (V), Lars Adaktusson (KD), Fredrik Malm (L), Kristina Axén Olin (M), Karin Enström (M), Maria Stockhaus (M), Ulrika Heie (C), Hans Ekström (S), Isak From (S), Lawen Redar (S), Leif Nysmed (S), Angelika Bengtsson (SD), Mikael Strandman (SD), Robert Stenkvist (SD) och Karolina Skog (MP).