Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016

Yttrande 2016/17:FöU5y

Försvarsutskottets yttrande

2016/17:FöU5y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016

Till konstitutionsutskottet

Den 23 mars beslutade konstitutionsutskottet att ge övriga utskott tillfälle att senast den 27 april 2017 yttra sig över skrivelse 2015/16:75, Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016, och de motioner som kunde komma att väckas med anledning av skrivelsen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Försvarsutskottet har vid behandlingen koncentrerat sig på de riksdags-skrivelser som riktats till regeringen med anledning av utskottets betänkanden. Inga följdmotioner föreligger.

Utskottets överväganden

Skrivelsen

Totalt redovisar regeringen 25 riksdagsskrivelser som riktats till regeringen med anledning av försvarsutskottets betänkanden (s. 246 – 247), en skrivelse från 2010/11, en skrivelse från 2011/12, tre skrivelser från 2012/13, två skrivelser från 2014/15, 15 skrivelser från 2015/16 och tre skrivelser från 2016/17. Av dessa redovisas 15 som slutbehandlade. För övriga redovisas beredningsläget.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan konstatera att regeringen antingen har vidtagit åtgärder eller påbörjat beredning i de fall då tillkännagivanden ännu inte slutbehandlats. Utskottet är positivt till detta.

Utskottet vill framhålla vad som tillkännagivits regeringen när det gäller centrum med specialistkompetens i och forskning om veteraner i betänkandet Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (2014/15:FöU7). I Försvarsmaktens regleringsbrev för 2017 har regeringen uppdragit åt Försvarsmakten att senast den 1 juli 2017 inrätta ett särskilt veterancentrum inom myndigheten. Utskottet ser positivt på detta. Samtidigt vill utskottet påminna om att utskottet i tillkännagivandet framhåller vikten av att veteranstödet även omfattar civila som tjänstgjort i olika insatser och att ett centrum ska tjäna såväl civila som militära veteraner, vilket är en viktig roll för ett veterancentrum. Utskottet konstaterar att det fortfarande finns ett behov av att komplettera redovisningen med vilka åtgärder som vidtagits för dessa veteraner.

När det gäller betänkandet Beredskap för kris och krig (2015/16:FöU7) har riksdagen tillkännagett att regeringen bör se över föreskriftsstödet för informationsinsatser till allmänheten inför och under en kris. Enligt skrivelsen har regeringen uppdragit åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att stärka stödet till kommunerna i arbetet med att öka invånarnas kunskap om hur de ska förbereda sig för olika kriser och höjd beredskap. Regeringen har för avsikt att återkomma i frågan till riksdagen i en proposition som planeras under våren 2017. Utskottet konstaterar att regeringen redovisar beredningsläget av tillkännagivandet i propositionen Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon (prop. 2016/17:113). Utskottet avser att bereda propositionen i betänkande 2016/17:FöU12 som justeras den 4 maj 2017.

I övrigt har utskottet inget att anföra med anledning av skrivelsen.

Stockholm den 25 april 2017

På försvarsutskottets vägnar

Allan Widman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Allan Widman (L), Åsa Lindestam (S), Peter Jeppsson (S), Jan R Andersson (M), Daniel Bäckström (C), Anders Schröder (MP), Lotta Olsson (M), Paula Holmqvist (S), Roger Richtoff (SD), Mattias Ottosson (S), Dag Klackenberg (M), Johan Büser (S), Teres Lindberg (S) och Per Klarberg (SD).

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-04-06 Justering: 2017-04-25 Trycklov: 2017-04-25

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.