Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017

Yttrande 2017/18:JuU6y

Justitieutskottets yttrande

2017/18:JuU6y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 15 mars 2018 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 och eventuella följdmotioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Ingen motion har väckts i ärendet.

Utskottet har i de flesta delar inget att invända mot regeringens redovisning. I ett fall anser utskottet dock, till skillnad från regeringen, att de åtgärder som vidtagits inte är tillräckliga för att tillkännagivandet ska anses vara slutbehandlat. Det rör ett tillkännagivande om brott som begås av djurrättsaktivister.

I yttrandet finns en avvikande mening (S, MP).

Utskottets överväganden

Skrivelsen

I regeringens skrivelse redovisas behandlingen av sammanlagt 50 riksdagsskrivelser som riktats till regeringen med anledning av justitieutskottets betänkanden: 1 från riksmötet 2012/13, 1 från riksmötet 2013/14, 7 från riksmötet 2014/15, 25 från riksmötet 2016/17 och 8 från riksmötet 2017/18 (första delen av riksmötet). Av dessa redovisas 27 som inte slutbehandlade och 23 som slutbehandlade.

Brott som begås av djurrättsaktivister

Riksdagen har i ett tillkännagivande till regeringen anfört att arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister ska prioriteras (bet. 2014/15:JuU1 s. 44).

I skrivelsen redogör regeringen för att Justitiedepartementet tidigare har inhämtat och sammanställt information från Polismyndigheten om dessa brott. Därefter har frågan tagits upp till diskussion på möten mellan inrikesministerns statssekreterare och rikspolischefen respektive säkerhetspolischefen. Regeringen uppger att man inte avser att vidta några ytterligare åtgärder. I skrivelse 2016/17:75 angavs att regeringen mot denna bakgrund avsåg att lägga skrivelsen i denna del till handlingarna. Riksdagen har slutligt behandlat skrivelse 2016/17:75 (bet. 2016/17:KU21, rskr. 2016/17:295). Regeringen beslutade den 16 november 2017 att riksdagsskrivelse 2014/15:77 punkt 22 om brott som begåtts av djurrättsaktivister skulle läggas till handlingarna. Regeringen anser därmed punkten vara slutbehandlad.

Utskottets ställningstagande

Tillkännagivandet om att brott som begås av djurrättsaktivister ska prioriteras (rskr. 2014/15:77, punkt 22) redovisas som slutbehandlat mot bakgrund av att Justitiedepartementet tidigare har inhämtat och sammanställt information från Polismyndigheten om dessa brott och på grund av den löpande avrapporteringen mellan inrikesministerns statssekreterare och rikspolischefen respektive säkerhetspolischefen. Enligt utskottet kan dock dessa åtgärder inte anses innebära att arbetet mot sådana brott prioriteras.

Utskottet delar således inte regeringens bedömning utan anser att det behövs en tydligare redovisning av vilka åtgärder för att prioritera arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister som vidtagits av regeringen innan ärendet kan anses vara slutbehandlat. Utskottet har i övrigt inget att invända mot regeringens redovisning.

Stockholm den 26 april 2018

På justitieutskottets vägnar

Tomas Tobé

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tomas Tobé (M), Annika Hirvonen Falk (MP), Helene Petersson i Stockaryd (S), Elin Lundgren (S), Krister Hammarbergh (M), Anti Avsan (M), Susanne Eberstein (S), Johan Hedin (C), Anders Hansson (M), Petter Löberg (S), Adam Marttinen (SD), Roger Haddad (L), Linda Snecker (V), Andreas Carlson (KD), Lawen Redar (S), Patrick Reslow (-) och Sultan Kayhan (S).

Avvikande mening

Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 (S, MP)

Annika Hirvonen Falk (MP), Helene Petersson i Stockaryd (S), Elin Lundgren (S), Susanne Eberstein (S), Petter Löberg (S), Lawen Redar (S) och Sultan Kayhan (S) anför:

Riksdagen har i ett tillkännagivande till regeringen anfört att arbetet mot brott som begås av djurrättsaktivister ska prioriteras (bet. 2014/15:JuU1 s. 44). Brott mot näringsidkare och mot djur måste alltid tas på stort allvar, oavsett vilka motiv som ligger bakom brottet. Regeringen har redovisat vilka åtgärder man vidtagit med anledning av tillkännagivandet och uppgett att man inte avser att vidta några ytterligare åtgärder samt att punkten därmed är att anse som slutbehandlad. Vi delar regeringens uppfattning att tillkännagivandet är tillgodosett genom de redovisade åtgärderna och anser att regeringen har uppfyllt de krav som kan ställas på en redovisning av vilka åtgärder som man vidtagit med anledning av ett tillkännagivande. Vi finner därför inga skäl att anmärka på regeringens redovisning.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2018-04-12 Justering: 2018-04-26 Trycklov: 2018-04-26

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.