Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017

Yttrande 2017/18:NU5y

Näringsutskottets yttrande

2017/18:NU5y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017

Till konstitutionsutskottet

Konstitutionsutskottet beslutade den 15 mars 2018 att ge övriga utskott möjlighet att senast den 26 april yttra sig över regeringens skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 och eventuella följdmotioner. I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Inga motioner har väckts med anledning av skrivelsen.

Näringsutskottet har gått igenom behandlingen av de skrivelser som riktats till regeringen med anledning av ärenden där utskottet haft beredningsansvar. Utskottet anser att regeringens redovisning, med ett undantag, i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur riksdagens skrivelser inom utskottets bered­ningsområde har behandlats. Utskottet delar dock inte regeringens bedömning att tillkännagivandet om samhällsekonomiska analyser är slutbehandlat (rskr. 2016/17:332 punkt 2).

Utskottets överväganden

Skrivelsen

I skrivelsen redovisar regeringen vidtagna åtgärder med anledning av de riks­dagsskrivelser som överlämnats till regeringen. Redovisningen omfattar i hu­vudsak åtgärder under perioden den 1 januari–31 december 2017.

Inom utskottets beredningsområde finns totalt 29 riksdagsskrivelser upptagna, varav 19 anges som slutbehandlade och resterande 10 som inte slutbehand­lade. Fyra av dessa riksdagsskrivelser innehåller totalt fem tillkännagivanden, varav två anges som slutbehandlade. Följande fem tillkännagivanden redovisas i skrivelsen:

       Tillkännagivandet om SJ AB (bet. 2015/16:NU4, rskr. 2015/16:43 punkt7). Regeringen anser att skrivelsen är slutbehandlad.

       Tillkännagivandet om lokalisering och organisering av statliga myndig­heter (bet. 2015/16:NU17, rskr. 2015/16:201 punkt 2). Regeringen anser att skrivelsen inte är slutbehandlad.

       Tillkännagivandet om tydlig tidsgräns för myndigheters handläggnings­tider (bet. 2016/17:NU12, rskr. 2016/17:192 punkt 8). Regeringen anser att punkt 8 inte är slutbehandlad.

       Tillkännagivandet om samhällsekonomiska analyser (bet. 2016/17:NU21, rskr. 2016/17:332 punkt 2). Regeringen anser att punkt 2 är slutbehandlad.

       Tillkännagivandet om återkommande effektanalyser (bet. 2016/17:NU21, rskr. 2016/17:332 punkt 4). Regeringen anser att punkt 4 inte är slutbehandlad.

Utskottets ställningstagande

Utskottets granskning av regeringens redogörelse för hanteringen av riksda­gens skrivelser inom utskottets beredningsområde ger anledning till följande kommentarer från utskottets sida.

Utskottet vill påminna om att det vid upprepade tillfällen betonat betydelsen av att regeringen behandlar riksdagens skrivelser med den skynd­samhet som krävs. Mot denna bakgrund vill utskottet framhålla att det ser positivt på de ansträngningar som regeringen har gjort för att hantera äldre tillkännagivanden. Det nu äldsta, ännu inte slutbehandlade tillkännagivandet inom utskottets beredningsområde beslutades av riksdagen våren 2016 (till­kännagivandet om lokalisering och organisering av statliga myndigheter, bet. 2015/16:NU17, rskr. 2015/16:201 punkt 2).

Efter en genomgång av regeringens skrivelse anser utskottet att redogö­relsen som lämnats, med ett undantag, i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur riksdagens skrivelser inom utskottets beredningsområde har behandlats. Undantaget gäller regeringens bedömning att tillkännagivandet om samhälls­ekonomiska analyser är slutbehandlat (bet. 2016/17:NU21, rskr. 2016/17:332 punkt 2). Utskottet delar inte denna bedömning. Enligt nämnda tillkännagivan­de borde regeringen utreda behovet av att en fristående aktör utför samhälls­ekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar som ett komple­ment till de samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar som Svenska kraft­nät i dag ansvarar för att utföra och återkomma till riksdagen.

Utskottet konstaterar att det aktuella tillkännagivandet redovisas som slut­behandlat dels innan Energimarknadsinspektionens utredning var klar (utred­ningen överlämnades till regeringen den 13 april 2018 och inte, som anges i skrivelsen, den 15 februari 2018), dels innan regeringen återkommit till riks­dagen med resultatet av denna utredning. Vidare vill utskottet uppmärksamma att tillkännagivandet redovisas som slutbehandlat bl.a. med hänvisning till redovisningen i budgetpropositionen för 2018. Enligt utskottets mening fram­går det dock inte tydligt av budgetpropositionen att redovisningen gäller det aktuella tillkännagivandet. Någon bedömning av huruvida tillkännagivandet är slutbehandlat eller inte återfinns heller inte i budgetpropositionen.

Stockholm den 26 april 2018

På näringsutskottets vägnar

Jennie Nilsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jennie Nilsson (S), Lars Hjälmered (M), Anna-Caren Sätherberg (S), Per-Arne Håkansson (S), Josef Fransson (SD), Helena Lindahl (C), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Jonsson (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Maria Weimer (L), Penilla Gunther (KD), Sofia Fölster (M), Gunilla Nordgren (M), Lorentz Tovatt (MP), Håkan Svenneling (V), David Lindvall (S) och Mikael Peterson (S).

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2018-04-12 Justering: 2018-04-26 Trycklov: 2018-04-27