Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

Yttrande 2018/19:FöU4y

Försvarsutskottets yttrande

2018/19:FöU4y

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

Till konstitutionsutskottet

Den 28 mars 2019 beslutade konstitutionsutskottet att ge övriga utskott möjlighet att senast den 7 maj yttra sig över skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 och de motioner som kunde komma att väckas med anledning av skrivelsen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Försvarsutskottet har vid sin beredning av ärendet koncentrerat sig på riksdagsskrivelser med tillkännagivanden som riktats till regeringen med anledning av utskottets betänkanden.

Inga följdmotioner har väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottets överväganden

Skrivelsen

Totalt redovisar regeringen beredningen av 23 tillkännagivanden från riksdagsåren 2012/13 och 2015/16–2018/19 som riktats till regeringen med anledning av försvarsutskottets betänkanden. Av dessa redovisas fyra punkter med tillkännagivanden som slutbehandlade. För övriga, dvs. ej slutbehandlade punkter med tillkännagivanden, redovisar regeringen beredningsläget.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan inledningsvis konstatera att regeringen har påbörjat beredning i de fall då riksdagsskrivelser med tillkännagivanden ännu inte har slutbehandlats. Utskottet vill dock betona vikten av att regeringen gör ansträngningar för att undvika onödig tidsåtgång när det gäller att slutbehandla riksdagsskrivelser med tillkännagivanden. Punkten med tillkännagivandet om hemvärnets insatsberedskap (bet. 2012/13:FöU10, rskr. 2012/13:197) är ännu inte slutbehandlad trots att tillkännagivandet riktades till regeringen för sex år sedan. Det är viktigt att riksdagen får information om orsakerna till eventuella fördröjningar i fråga om beredningen av specifika tillkännagivanden.

I fråga om tillkännagivandet om miljöprövning av övnings- och skjutfält vill utskottet understryka vikten av att regeringen är tydlig i sin återrapportering när det gäller vad utskottet anfört, dvs. på vad sätt beslutsprocesserna för miljöprövningen av övnings- och skjutfält setts över i syfte att förkorta handläggningstiderna (bet. 2015/16:FöU3, rskr. 2015/16:50).

I övrigt har utskottet inget att anföra med anledning av regeringens skrivelse.

Stockholm den 2 maj 2019

På försvarsutskottets vägnar

Beatrice Ask

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Beatrice Ask (M), Niklas Karlsson (S), Paula Holmqvist (S), Jan R Andersson (M), Roger Richtoff (SD), Mattias Ottosson (S), Daniel Bäckström (C), Hanna Gunnarsson (V), Pål Jonson (M), Josef Fransson (SD), Kalle Olsson (S), Mikael Oscarsson (KD), Allan Widman (L), Caroline Nordengrip (SD), Elisabeth Falkhaven (MP), Alexandra Anstrell (M) och Marie Axelsson (S).

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-04-23 Justering: 2019-05-02 Trycklov: 2019-05-02