SfU1y

Yttrande 2005/06:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2005/06:SfU1y

Ramar för utgiftsområdena 8, 10, 11, 12, m.m.

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 14 september 2005 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 (volym 1) om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2006, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkning av statsinkomsterna, förslag till utgiftstak för staten och låneramar samt de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

De delar av propositionen som utskottet yttrar sig över är regeringens förslag till dels fördelning av statsbudgetens utgifter på utgiftsområdena 8, 10, 11 och 12, dels beräkning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida