SfU2y

Yttrande 2005/06:SfU2y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2005/06:SfU2y

Tilläggsbudget för 2005 – utgiftsområdena 8, 10 och 12

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 14 september 2005 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2005 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

De delar utskottet yttrar sig över är regeringens förslag om tilläggsbudget för budgetåret 2005 avseende utgiftsområdena 8, 10 och 12 (punkt 31). Utskottet yttrar sig vidare över motion 2005/06:Sf431 yrkande 2.

Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Propositionen

I propositionen anförs att antalet personer registrerade i Migrationsverkets mottagandesystem fortfarande är högt. En orsak till detta är bl.a. att andelen personer med lagakraftvunna avvisnings- eller utvisningsbeslut är registrerade i mottagandesystemet under allt längre tid. Ersättningar till kommuner och landsting bedöms därmed bli högre än tidigare beräknat. Detta medför ökade utgifter. Anslag 12:2 Mottagande av asylsökande behöver därför ökas med 172 miljoner kronor.

Vidare anges att utgifterna för offentligt biträde i utlänningsärenden har ökat till följd av att beslutskapaciteten vid Utlänningsnämnden har ökat. Anslag 12:5 Offentligt biträde i utlänningsärenden behöver därför ökas med 16 miljoner kronor.

Mot bakgrund härav föreslås att ramen för utgiftsområde 8 ökas med 188 miljoner kronor.

Motion

I en motion av Leif Jakobsson m.fl. (s, v, mp) yrkande 2 anförs att i samband med utarbetandet av budgetpropositionen för 2006 har regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet slutit en överenskommelse om flyktingpoli-

1

2005/06:SfU2y

tiken som medför budgetära konsekvenser. Motionärerna föreslår en tillfällig ordning mellan 1989 och 2005 års utlänningslagar vad avser möjligheterna att få till stånd en ny prövning för vissa grupper som kommit att vistas i Sverige lång tid och vars avvisnings- eller utvisningsbeslut av olika anledningar inte har verkställts. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 november 2005. Förslaget medför ökade utgifter för staten varför ramen för utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar i tilläggsbudget för 2005 behöver justeras. Migrationsverket kommer att handlägga ytterligare ett stort antal ärenden, och det kommer att behövas ytterligare offentliga biträden. Fler personer än tidigare beräknat kan komma att befinna sig i Migrationsverkets mottagandesystem. Anslag 12:1 Migrationsverket, 12:2 Mottagande av asylsökande och 12:5 Offentligt biträde i utlänningsärenden bör därför tillföras ytterligare 110 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslagit.

Ramen för 2005 för utgiftsområde 8 föreslås därför på tilläggsbudget ökas med totalt 298 miljoner kronor.

Utskottet

Utskottet delar uppfattningen i motion Sf431 att utlänningslagen bör ändras så att det fram till dess den nya utlänningslagen träder i kraft den 31 mars 2006 skall finnas en möjlighet att få till stånd en ny prövning av frågan om uppehållstillstånd om vissa angivna förutsättningar föreligger. De i motion Sf431 föreslagna ändringarna i utlänningslagen, som föreslås träda i kraft den 7 november 2005, bereds för närvarande av utskottet. Utskottet anser att, oaktat lagstiftningen inte skulle hinna träda i kraft till den 7 november 2005, behövs tilläggsanslag för 2005 motsvarande de belopp som anges i motionen. Utskottet tillstyrker därför förslagen i motion Sf431 om tilläggsbudget för utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Propositionen

Regeringen föreslår att anslag 19:6 Försäkringskassan ökas med 92,5 miljoner kronor Ändringen är föranledd dels av att Försäkringskassan kompenseras för hyreshöjningar med 96 miljoner kronor, dels av att anslaget minskas med 3,5 miljoner kronor för att finansiera en ökning av anslag 16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder. Förslaget föranleder att ramen ökas med 92,5 miljoner kronor till 129 812 414 000 kr.

2

2005/06:SfU2y

Utskottet

Utskottet tillstyrker förslaget.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Propositionen

Regeringen föreslår att det allmänna barnbidraget och det förlängda barnbidraget skall höjas med 100 kronor per månad och barn. Ett nytt flerbarnstillägg skall införas för det andra barnet med 100 kronor per månad. Flerbarnstillägget skall dessutom höjas med 100 kronor per månad fr.o.m. det tredje barnet.

Förslagen medför ändringar i tillämplig lagstiftning, och regeringen föreslår därför ändringar i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag.

De nya bidragsnivåerna skall tillämpas på bidrag som lämnas för tid efter utgången av september månad 2005. Lagförslagen skall träda i kraft den 5 december 2005 och retroaktiv utbetalning skall ske samma månad.

Som en konsekvens härav föreslår regeringen att anslag 21:1 Allmänna barnbidrag ökas med 800 000 000 kr. Förslaget avseende de höjda bidragsnivåerna för oktober–december 2005 beräknas medföra en utgiftsökning för 2005 med angivet belopp.

Förslaget föranleder att ramen för utgiftsområdet ökas till 57 156 834 000 kr.

Utskottet

Utskottet finner förslaget vara en förbättring av stor betydelse för den ekonomiska familjepolitiken och tillstyrker detsamma.

Stockholm den 20 oktober 2005

På socialförsäkringsutskottets vägnar

Tomas Eneroth

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tomas Eneroth (s), Sven Brus (kd)*, Anita Jönsson (s), Bo Könberg (fp)*, Mona Berglund Nilsson (s), Mariann Ytterberg (s), Ulla Hoffmann (v), Lennart Klockare (s), Kerstin Kristiansson Karlstedt (s), Linnéa Darell (fp)*, Birgitta Carlsson (c)*, Göte Wahlström (s), Anna Lilliehöök (m)*, Mona Jönsson (mp), Kurt Kvarnström (s) och Anita Sidén (m)*.

3

2005/06:SfU2y

*Har ej deltagit i beslutet.

4

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.