Skärpt investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten

Yttrande 1989/90:FiU4

Sammanfattning

Finansutskottet tillstyrker — i likhet rned
arbetsmarknadsutskottet och bostadsutskottet som tidigare yttrat sig i ärendet
— i allt väsentligt regeringens förslag till skärpning av den nuvarande
investeringsavgif­ten i Stockholms- och Uppsalaområdet.

Investeringsavgiften utgår för närvarande med 10 % av
byggkostna­den för vissa oprioriterade byggnadsarbeten som fram till utgången
av 1990 påbörjas i dels Stockholms län med undantag av Norrtälje och Södertälje
kommuner, dels Uppsala och Håbo kommuner.

1 yttrandet ställer sig utskottet bakom propositionens
förslag, vilket innebär att utskottet förordar:

-att
begreppet investeringsavgift ersätts av investeringsskatt, -att skatteuttaget
höjs från 10 till 30 %, -att skatten tas ut även i Göteborgsområdet, -att
skatteplikten 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida