Skatteutskottets yttrande över det vid propositionen 1973:194 angående beredskapslagring av råolja m. m. fogade förslaget till förordning om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter

Yttrande 1973:SkU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets yttrande nr 6 år 1973       SkU 1973: 6 y

Nr6y

Skatteutskottets yttrande över det vid propositionen 1973:194 angå­ende beredskapslagring av råolja m. m. fogade förslaget till förordning om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter.

Till försvarsutskottet

Genom beslut den 13 november 1973 har försvarsutskottet hemställt om skatteutskottets yttrande över propositionen 1973: 194 angående beredskapslagring av råolja m. m. såvitt avser förslaget till förordning om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter.

Med anledning härav får skatteutskottet anföra följande.

I propositionen föreslås att kostnaderna för den förordade oljelag­ringen, som beräknas till ca 485 milj. kr., skall täckas genom en sär­skild beredskapsavgift för oljeprodukter. Avgiften föreslås utgå för bensin för motordrift dock ej flyg- och reabensin med 2 öre per liter och för motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja med 3 kr. per m* under tiden den 1 juli 1974den 30 juni 1977. Bestämmelsema om den allmänna energiskatten skall i huvudsak äga tillämpning på beredskapsavgiften.

Skatteutskottet, som granskat propositionen främst från skatteteknisk synpunkt, har inte funnit anledning till erinran mot förslaget om en sär­skild beredskapsavgift för oljeprodukter, och utskottet tillstyrker alltså propositionen i denna del.

Stockholm den 27 november 1973

På skatteutskottets vägnar ERIK BRANDT

Närvarande: herrar Brandt (s), Magnusson i Borås (m), fruar Nettel­brandt* (fp), Holmqvist* (s), herrar Josefson (c), Larsson i Umeå* (fp), Carlstein (s), Sundkvist (c), Wikner (s), Nilsson i Trobro (m), Stadling (s). Westberg i Hofors (s), Olof Johansson i Stockholm (c) och fru Normark* (s).

* Ej närvarande vid yttrandets justering.

1    Riksdagen 1973. 6 saml. Yttr. nr 6

MARCUS BOKTR,STOCKHOLM 1973     730046
Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.