Skatteutskottets yttrande över motion i anledning av propositionen 1973:45 om allmän tandvårdsförsäkring

Yttrande 1973:SkU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets yttrande nr 1 år 1973       SkU 1973:1 y

Nr 1 y

Skatteutskottets yttrande över motion 1 anledning av propositionen 1973: 45 om allmän tandvårdsförsäkring.

Till socialförsäkringsutskottet

Genom beslut den 10 ;april 1973 Ihar socialförsäkringsutskottet aidiål-lit om skatteutskottets yttrande över imotionen 1973: 1683 av herrar Le­vin (fp) och Westberg i Ljusdal (fp) i vad motionen dnnehåller yrkande om punktbeskattning av vissa :sockerhaltiga ,s. k. mellanmålsprodukter. Med anledning härav får iskatteutskottet anföra följande.

Syftet med den föreslagna punktskatten är att den till hälften ;skall finansiera kostnaderna för den allmänna tandvårdsförsäkringen. Genom en sådan åtgärd anser motionärerna :att den i propositionen lom land-vårdsförsäkringen förutsatta .höjningen av arbetsgivaravgiften kan be­gränsas till 0,3 % samtidigt som konsumtionen av .sockerhaltiga mellan­målsprodukter skulle minska till gagn för tandvården.

Motionärerna anför aM sockerhaltens istorlek bör vara oitslagsgivande vid beskattningen. Det framgår inte fullt klart om de menar att skatten skulle vara differentierad med hänsyn till socfcerhalten hos varorna eller att en viss sockerhalt hos en dylik produkt skulle konstituera skatte­plikt. Det är emellertid förenat med åtskilliga praktiska svårigheter att genomföra en beskattning med sådan konstruktion. Utskottet vill erinra om att den särskilda varuskatten på choklad- och konfektyrvaror ut,går som en enhetlig viktskatt. En punktskatt, som tar hänsyn till sockerhal­ten, skulle medföra alltför stora kontrollproblem och bli ohanterlig, bl. a. för importen.

Motionärerna lämnar inte några uppgifter om vilka varor som skall beskattas, men det får förutsättas att de i första hand avser s. k. bisouits och wafers, konditorivaror och glass. Wienerbröd och annat sötat kaffe-bröd får också anses tillhöra den typiska mellanmålskonsumtionen. Ge­mensamt för de nämnda varorna är att de tillverkas såväl fabriksmässigt som under rent hantverksmässiga former.

Det kan här vara skäl att erinra om att under åren 19411963 ut­gick särskild varuskatt på annan glass än s. k. efterrättsglass och att man då hade svårigheter med gränsdragnuigen mellan beskattad och obe­skattad glass. Utskottet vill utifrån dessa erfarenheter framhålla att en skattepliktsgräns av det slag motionärerna får antas förorda skulle skära rakt igenom sortimentet inom bageri- och Jconditoribranschen. En sådan

1    Riksdagen 1973. 6 saml. Yttrande nr 1SkU 1973:1y

gränsdragning framstår därför som ytterst svårhanterUg, särskilt när det gäller den hantverksmässiga tillverkningen av konditorivaror.

Förslaget är avsett att ge närmare 350 milj. kr. Motionärerna utgår från att detta är möjligt med hänsyn till att den årliga omsättningen av de avsedda mellanmålsproduktema enligt deras beräkningar skulle uppgå till ca 3 miljarder kr. Det finns anledning att ifrågasätta möjlighe­terna att få de önskade inkomsterna denna väg med hänsyn till att varu­området måste bedömas som priskänsligt. Utskottet vill erinra om att hela den särskilda varuskatten på choklad och konfektyrvaror endast beräknas ge drygt 200 milj. kr nästa budgetår. Tidigare försök att vä­sentligt öka skatteinkomsterna genom skärpt sötvarubeskattning med­förde en så kraftig minskning av konsumtionen att skatteinkomsterna blev oförändrade och branschens existens allvarligt hotades. Även om motionärerna i detta fall eftersträvar en minskning av konsumtionen av de nämnda mellanmålsprodukterna måste effekterna av en konsum­tionsminskning samtidigt innebära ett vikande skatteunderlag, vilket i sin tur kan äventyra finansieringen av tandvårdsförsäkringen.

Med hänvisning till det anförda finner skatteutskottet rent praktiska svårigheter tala mot förslaget om en punktskatt på sockerhaltiga mellan­målsprodukter. Utskottet avstyrker förslaget även av principiella skäl. Principerna för vårt nuvarande sjukförsäkringssystem och för dess fi­nansiering kan inte förenas med motionärernas förslag att till viss del bestrida kostnaderna för försäkringen genom en specialdestinerad punkt­beskattning.

Av det anförda framgår att utskottet inte anser sig kunna tillstyrka bifall till motionen 1973: 1683 i berörda del.

Stockholm den 26 aprU 1973

På skatteutskottets vägnar ERIK BRANDT

Närvarande: herrar Brandt (s), Engkvist (s), Kristenson (s), Josefson i Arrie (c), Wärnberg* (s), Larsson i Umeå (fp), Sundkvist (c), Wikner (s), Nilsson i Trobro (m), Stadling* (s). Westberg i Hofors* (s), Olof Jo­hansson i Stockholm* (c). Hörberg (fp), Söderström (m) och fru Nor­mark (s).

* Ej närvarande vid justeringen.

MARCUSBOKTR, STOCKHOLM 1973     73l>04(


Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.