Skatteutskottets yttrande över vissa i anledning av propositionen 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd, m.m. väckta motioner

Yttrande 1973:SkU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets yttrande nr 4 år 1973       SkU 1973: 4 y

Nr4y

Skatteutskottets yttrande över vissa i anledning av propositionen 1973:129 med förslag till lag om anställningsskydd, m.m. väckta motioner.

Till inrikesutskottet

Genom beslut den 6 november 1973 har inrikesutskottet hemställt om skatteutskottets yttrande över de med anledning av propositionen 1973: 129 med förslag till lag om anställningsskydd, m. m. väckta motio­nerna 1973:2024 av herr Bohman m. fl. (m), såvitt avser punkten 5 i motionens hemställan, 1973: 2025 av herr Fridolfsson i Stockholm (m), 1973: 2027 av herr Fälldin m. fl. (c), såvitt avser punkten 2 i mo­tionens hemställan, 1973: 2029 av herr Helén m. fl. (fp), såvitt avser punkten 1 i motionens hemställan, och 1973: 2035 av herr Nordgren m. fl. (m, fp).

Med anledning härav får skatteutskottet anföra följande.

Yrkandena i motionerna får ses mot bakgrund av den i propositio­nen 1973: 129 föreslagna förlängningen av uppsägningstiden och de med anledning därav ökade lönekostnaderna för företagen. Enligt förslaget till lag om anställningsskydd gäller en uppsägningstid för såväl arbets­givare som arbetstagare av minst en månad. Arbetstagare, som har varit anställd viss minsta tid hos arbetsgivaren, har rätt till längre uppsäg­ningstid om han fyllt 25 år. Uppsägningstiden förlängs successivt med stigande levnadsålder. Den längsta tiden, sex månader, gäller om arbets­tagaren har fyllt 45 år (11 §). Under uppsägningstiden har arbetsta­garen rätt till full lön och andra anställningsförmåner (12 §). Från upp­sägningslönen får arbetsgivaren emellertid avräkna inkomst, som ar­betstagaren under uppsägningstiden förvärvat eller uppenbarligen kunde ha förvärvat i annan anställning som han skäligen bort godta (13 §). Vid permittering utgår enligt förslaget full lön, om permitteringen va­rat mer än två veckor i följd eller sammanlagt mer än trettio dagar under samma kalenderår (21 §).

I motionen 1973: 2035 av herr Nordgren m. fl. begärs i första hand lagstiftning om skattefria avsättningar till lönegarantifonder för att täcka den latenta löneskulden för ett visst antal anställda inom varje företag och i andra hand tilläggsdirektiv till företagsskatteberedningen om kom­pensation för ökade förpliktelser med anledning av lagen om anställ­ningsskydd. Även i motionen 1973: 2024 av herr Bohman m. fl. begärs

1    Riksdagen 1973. 6 sand. Yttr. nr 4



SkU 1973: 4 y                                                           2

tilläggsdirektiv till företagsskatteberedningen i syfte att undanröja ris­kerna för att företagens latenta löneskulder leder till ökade företags-nedläggelser och arbetslöshet. Motionärerna hänvisar i första hand till möjligheterna att göra skattefria avsättningar till latenta löneskulder. Herr Fridolfsson i Stockholm yrkar i motionen 1973: 2025 utredning om skattefri avsättning till latenta uppsägningslöner och om ett system med statiig garanti för oförutsedd personalminskning till dess företaget byggt upp sina fonder. Vidare hemställs i motionen 1973: 2027 av herr Fälldin m. fl. om skyndsam utredning om avsättningar till trygghets­fonder eller ett försäkringssystem, som ger anställda i mindre företag samma anställningstrygghet som andra anställda. Slutligen begärs i mo­tionen 1973: 2029 av herr Helén m. fl. förslag till 1974 års vårriksdag om skattefria avsättningar till trygghetsfonder.

Enligt motionärernas uppfattning kommer en förlängning av upp­sägningstiden samt bestämmelserna om lön vid uppsägning och per­mittering på sätt förordas i propositionen att medföra en ökad eko­nomisk belastning för företagen. Som framhållits i motionerna kan an­ställningstryggheten garanteras genom försäkringar eller genom skatte­fria fondavsättningar inom företagen. Utskottet vill för sin del påvisa en annan tänkbar möjlighet, nämligen att företagen får göra skattefria avsättningar till självständiga stiftelser under gemensam förvaltning av arbetsgivare och arbetstagare. Med hänsyn till frågans komplicerade natur är utskottet emellertid inte berett att utan närmare utredning för­orda omedelbar lagstiftning i ämnet. Utskottet kan således inte biträda lagstiftningsyrkandet i motionen 1973: 2035.

Enligt vad utskottet erfarit kommer företagsskatteberedningen, som enligt sina direktiv har till uppgift att bl. a. utreda frågan om skatte­fria avsättningar till olika fondinstitut, att under det fortsatta utred­ningsarbetet pröva de i motionerna behandlade spörsmålen. Härigenom torde de ifrågavarande utredningsyrkandena i motionerna 1973: 2024, 1973: 2025, 1973: 2027, 1973: 2029 och 1973: 2035 i huvudsak vara tillgodosedda.

Stockholm den 15 november 1973

Pä skatteutskottets vägnar ERIK BRANDT

Närvarande: herrar Brandt (s), Magnusson i Borås (m), fruar Nettel­brandt* (fp), Holmqvist* (s), herrar Kristenson (s), Josefson (c), Lars­son i Umeå (fp), Carlstein (s), Sundkvist* (c), Wikner (s), NUsson i Trobro (m), Westberg i Hofors (s), Olof Johansson i Stockholm (c), Johansson i Jönköping (s) och fru Normark (s).

* Ej närvarande vid yttrandets justering.



SkU 1973:4 y                                                                         3

Avvikande meningar

1. av herrar Josef son (c), Sundkvist (c) och Olof Johansson i Stock­
holm (c), som ansett att de avsnitt i utskottets yttrande på s. 2, som
börjar med "Enligt motionärernas" och slutar med "vara tillgodosed­
da", bort ha följande lydelse:

En förlängning av uppsägningstiden samt bestämmelserna om lön vid uppsägning och permittering på sätt förordas i propositionen kom­mer otvivelaktigt att medföra en ökad ekonomisk belastning för före­tagen. Om syftet med lagstiftningen inte skall förfelas måste särskilt de mindre och medelstora företagen ges ekonomiska möjligheter att ga­rantera anställningstryggheten. Som framhållits i motionen 1973: 2027 kan detta åstadkommas genom försäkringar eller genom skattefria fondavsättningar inom företagen. En annan tänkbar möjlighet är att företagen får göra skattefria avsättningar till självständiga stiftelser under gemensam förvaltning av arbetsgivare och arbetstagare. Utskottet finner förslagen i motionen 1973: 2027 väl värda beaktande. Den bör därför översändas till företagsskatteberedningen. Härigenom torde ifrå­gavarande yrkanden i motionerna 1973: 2024, 1973: 2025, 1973: 2029 och 1973: 2035 i huvudsak vara tillgodosedda.

2. av herr Magnusson i Borås (m), fru Nettelbrandt (fp), herrar Lars­
son i Umeå (fp) och Nilsson i Trobro (m), som ansett att de avsnitt i ut­
skottets yttrande på s. 2, som börjar med "Enligt motionärernas" och
slutar med "vara tillgodosedda", bort ha följande lydelse:

En förlängning av uppsägningstiden samt bestämmelserna om lön vid uppsägning och permittering på sätt förordas i propositionen kommer otvivelaktigt att medföra en ökad ekonomisk belastning för företagen. Om syftet med lagstiftningen inte skall förfelas måste särskilt de mindre och medelstora företagen ges ekonomiska möjligheter att garantera an­ställningstryggheten. Som framhållits i motionerna kan detta åstadkom­mas bl. a. genom skattefria fondavsättningar inom företagen. Även om utskottet har viss förståelse för motionärernas förslag, är utskottet med hänsyn till frågans komplicerade natur inte berett att utan närmare utredning förorda omedelbar lagstiftning i ämnet. Utskottet kan så­ledes inte biträda lagstiftningsyrkandet i motionen 1973: 2035.

Företagsskatteberedningen har enligt sina direktiv till uppgift att bl. a. utreda frågan om skattefria avsättningar till olika fondinstitut. Utred­ningsuppdraget är emellertid så omfattande och kräver så ingående ut­redningar och överväganden, att ett slutiigt ställningstagande till de i motionerna behandlade spörsmålen inte kan väntas inom de närmaste åren. Med hänsyn till att den nu aktuella frågan kräver en snabb lös­ning, bör på sätt yrkas i motionen 1973: 2029 riksdagen hos Kungl. Maj:t begära att företagsskatteberedningen får i uppdrag att ut-



SkU 1973:4 y                                                                         4

arbeta förslag, som kan läggas till grund för beslut vid 1974 års vår­riksdag, om skattefria avsättningar till trygghetsfonder. Härigenom torde också de ifrågavarande utredningsyrkandena i motionerna 1973: 2024, 1973:2025, 1973:2027 och 1973:2035 i huvudsak vara till­godosedda.

MARCUS BOKTR.STOCKHOLM 1973     730046


Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.