Skatteutskottets yttrande till försvarsutskottet i samband med överlämnande av prop. 1973:204 angående oljeavgiften

Yttrande 1973:SkU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skatteutskottets yttrande nr 7 år 1973                    SkU 1973:7 y

Nr7y

Skatteutskottets yttrande till försvarsutskottet i samband med överläm­nande av prop. 1973:204 angående oljeavgiften.

Till försvarsutsko t tet

Genom beslut den 27 november 1973 har riksdagen remitterat propositionen 1973:204 med förslag tUl lag om ändring i förordningen (1957:344) om oljeavgift m. m. tUl skatteutskottet. Detta beslut får antas vara motiverat främst av det förhållandet att bevillningsutskottet tidigare behandlat denna avgift. I propositionen föreslås att Kungl. Maj:t fr. o. m. 1974 får faststäUa oljeavgiftens storlek enligt av riksdagen godkända grunder. Grunderna innebär att avgiften i princip beräknas efter lagringskostnader med ett 20-procentigt påslag för att hindra avsiktlig Underlätelse att fullgöra lagringsskyldigheten.

Skatteutskottet får med anledning av förslaget i propositionen framhålla att avgiften, som uppenbarligen är av rent prohibitiv karaktär och följaktligen mera bör ses som en straffavgift än som en med en skatt jämförbar avgift, enligt utskottets mening närmast bör behandlas som en fråga som berör totalförsvaret. Denna uppfattning bestyrks även av det förhållandet att överstyrelsen för ekonomiskt försvar är avgiftsmyndig­het.

Det finns enligt utskottets mening även anledning att med hänsyn tUl förslagets innehåll ifrågasätta om ärenden rörande oljeavgiften skall behandlas av skatteutskottet. Om avgiften ses som en skatt saknas skäl att överföra beslutanderätten till Kungl. Maj:t för tiden efter 1974, då finans- och skatteutskotten enligt de vilande grundlagsförslagen skall kunna besluta om skatteändringar även mellan riksdagssessionerna.

Skatteutskottet, som med hänsyn till de angivna förhållandena finner skäl överlämna propositionen till försvarsutskottet, får i sakfrågan vidare anföra följande.

Skatteutskottet tillstyrker förslaget i propositionen, men utskottet vill samtidigt framhålla att verkningarna av förslaget kan komma att reduceras avsevärt om oljeföretagen anses ha avdragsrätt vid inkomstbe­skattningen för erlagda avgifter. Utskottet hänvisar i denna fråga till bl. a. de synpunkter utskottet anförde rörande avdragsrätten i yttrande tUl trafikutskottet (SkU 1972:1 y) om den då aktuella överlastavgiften och som resulterade i ett uttryckligt stadgande i 20 § kommunalskattelagen om att sådan avdragsrätt inte föreligger. Försiktigheten bjuder enligt utskottets uppfattning att motsvarande bestämmelser övervägs i fråga om oljeavgiften. Enligt utskottets mening är det emellertid inte nödvändigt att utan närmare prövning lagstifta i denna fråga utan det synes vara tillräckligt  att riksdagen  i skrivelse till Kungl.  Maj:t begär att frågan

1 Riksdagen 1973. 6 saml. Yttr. nr 7SkU 1973:7 y                                                                           2

prövas och att förslag framläggs till   1974 års vårriksdag om så anses erforderligt.

Stockholm den 5 december 1973

På skatteutskottets vägnar ERIK BRANDT

Närvarande: herrar Brandt (s), Magnusson i Borås (m), Engkvist (s), fru Holmqvist (s), herrar Kristenson (s). Josefson (c), Larsson i Umeå (fp), Carlstein (s), Sundkvist (c), Stadling (s). Westberg i Hofors (s). Hörberg (fp). Björk i Gävle (c), Söderström (m) och fru Normark (s).

GOTAB 73 5562 S    Stockholm 1973


Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.