Skrivelse med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008

Yttrande 2008/09:SkU10y

2008/09:SkU10 Skrivelse med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008

Skatteutskottets yttrande

2008/09:SkU10

Skrivelse med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse till riksdagen med berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (skr. 2008/09:85) och den motion som har väckts med anledning av skrivelsen. Skatteutskottet begränsar sitt yttrande till de frågor med anknytning till beskattning som motionärerna har tagit upp.

Utskottets överväganden

I motion 2008/09:U14 av Urban Ahlin m.fl. (s) föreslås fyra tillkännagivanden till regeringen som berör skattefrågor. Förslagen går ut på att regeringen ska göra bekämpning av ekobrott och skattefusk till en viktig punkt på agendan under Sveriges ordförandeskap i EU (yrkande 9), att regeringen ska ta initiativ för att samtliga stater inom EU ska omfattas av sparandedirektivets informationsplikt och att direktivet även ska gälla för juridiska personer (yrkande 10). Vidare finns förslag om att regeringen än kraftfullare måste driva den nordiska ståndpunkten om begränsningar av införselkvoterna för alkoholvaror och att det behövs en hög gemensam minimiskatt på alkohol i EU (yrkande 11) samt att riksdagen ska uttala att Sverige inte behöver reducerade mervärdesskattesatser på fler områden (yrkande 12).

Riksdagen har nyligen behandlat liknande motionsyrkanden och har då på skatteutskottets förslag avslagit dessa.

Ett motionsyrkande motsvarande yrkande 9 i motion U14 avslogs av riksdagen den 1 april 2009 (bet. 2008/09:SkU22). Motionsyrkanden med önskemål om ändringar i sparandedirektivets utformning i olika hänseenden behandlades dels i det nämnda ärendet, dels i ett annat ärende under våren (bet. 2008/09:SkU23). Därvid avslogs ett förslag till ett tillkännagivande liknande yrkande 10 i motion U14. Utskottet konstaterade att det arbete som redan pågår för att komma till rätta med skattefusk och att förbättra sparandedirektivet medförde att det inte fanns någon anledning att rikta tillkännagivanden till regeringen i hithörande frågor.

Beträffande den fråga om reducerade mervärdesskattesatser som tas upp i motionens yrkande 11 konstaterade utskottet i ett annat nyligen behandlat betänkande (bet. 2008/09:SkU26) att den framtida utformningen av skattesatsstrukturen och den diskussion som förs inom ramen för EU-samarbetet övervägs av regeringen. Utskottet såg därför inte någon anledning att för närvarande rikta ett tillkännagivande till regeringen om en förändring av mervärdesskattesatsstrukturen, inklusive införande av nya områden med reducerad skattesats eller ändrade gränsdragningar, och avstyrkte följaktligen motionsyrkanden med sådana förslag. Riksdagen följde utskottet i ett beslut den 19 mars 2009.

Ekofinrådet har nyligen nått en politisk överenskommelse av innebörden att medlemsstaterna bör ha möjlighet att permanent tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på vissa tjänster. Utskottet konstaterar att regeringen i skrivelsen uttryckt sig positivt om möjligheten till utökad användning av reducerad skattesats i tjänstesektorn eftersom detta kan ha positiva effekter på sysselsättningen. Utskottet instämmer i regeringens uppfattning.

Motionsyrkanden om alkoholbeskattningen som motsvarar motion U14 yrkande 12 avslogs av riksdagen den 25 mars 2009 (bet. 2008/09:SkU24). Det arbete som redan bedrivs från Sveriges sida inom EU vad gäller införselkvoterna och minimiskattesatser för alkoholvaror medförde enligt utskottets uppfattning att det inte var nödvändigt med ett tillkännagivande till regeringen i dessa frågor.

Utskottet hänvisar till riksdagens nyligen fattade beslut rörande de frågor som tagits upp i den förevarande motionen U14 yrkandena 9–12. Som framgår av utskottets ovan nämnda betänkanden är arbetet med att bekämpa ekonomisk brottslighet och skattefusk liksom att upprätthålla en restriktiv alkoholpolitik och ett väl fungerande mervärdesskattesystem redan en mycket viktig del i det arbete som regeringen bedriver inom EU och kommer att fortsätta att bedriva under det svenska ordförandeskapet. Dessa frågor är och kommer även i fortsättningen att vara framträdande också i skatteutskottets fortlöpande kontakter med Finansdepartementet i EU-relaterade skattefrågor. Utskottet finner inte skäl för att riksdagen ska besluta tillkännagivanden med uttalanden till regeringen i enlighet med de nu väckta motionsyrkandena. Skatteutskottet föreslår därför att utrikesutskottet avstyrker dessa yrkanden.

Stockholm den 14 april 2009

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Åke Sandström (c), Helena Leander (mp), Hans Olsson (s) och Karin Nilsson (c).

 

 

 

 

Avvikande mening

Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Raimo Pärssinen (s), Christin Hagberg (s), Marie Engström (v), Britta Rådström (s) och Hans Olsson (s) anför:

Skattesystemets huvuduppgift är att utgöra grunden för är en uthållig finansiering av den gemensamma välfärden, både den offentliga sektorn och socialförsäkringarna. Skattesystemet ska vara enkelt och likformigt. Skattefusk ska bekämpas, men kontrollbehoven måste vägas mot målet att minska den administrativa bördan för främst företagen.

I motion U14 har några EU-relaterade skattefrågor tagits upp som enligt vår mening måste ägnas ett mycket stort intresse i det fortsatta arbetet. Det gäller att verka kraftfullt inom EU för att bekämpa ekonomisk brottslighet och skattefusk, ändringar i sparandedirektivet och att reducerade mervärdesskattesatser inte ska införas inom tjänstesektorn. När det gäller alkoholinförseln anser vi att regeringen än kraftfullare måste driva den nordiska ståndpunkten om begränsningar av införselkvoterna. Det behövs också en hög gemensam minimiskatt på alkohol i EU, inte minst mot bakgrund av alkoholkonsumtionens negativa sociala effekter.

Vi föreslår utrikesutskottet att tillstyrka de tillkännagivanden rörande skattefrågor som föreslås i motion U14.

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.