Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål

Yttrande 2011/12:KU9y

2011/12:KU9y Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål

Konstitutionsutskottets yttrande

2011/12:KU9y

Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål

Till justitieutskottet

Justitieutskottet beslutade den 31 maj 2012 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag till ett utskottsinitiativ som väckts i justitieutskottet i samband med beredningen av proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål.

Det förslag till utskottsinitiativ som väckts i justitieutskottet innebär att kravet på att föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska underställas riksdagen tas bort.

Konstitutionsutskottet beslutade den 7 juni 2012 att yttra sig över förslaget till utskottsinitiativ.

I yttrandet finns en avvikande mening (MP, V).

Utskottets överväganden

Bakgrund

I sitt yttrande den 10 februari 2011 (yttr. 2010/11:KU3y) till justitieutskottet om proposition 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG förutsatte konstitutionsutskottet att det med stöd av 8 kap. 6 § regeringsformen skulle tas in en bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation om att föreskrifter som regeringen meddelar med stöd av 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation ska underställas riksdagen för prövning.

Konstitutionsutskottet anförde följande om underställning i sitt yttrande:

I den föreslagna 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de lagrade uppgifterna vid behandling. Vid sin bedömning av om lagförslaget kan antas har utskottet fäst stort avseende vid skyddet mot spridning av de uppgifter som ska lagras. Utskottet anser därför att det finns anledning för riksdagen att behålla en kontroll över hur reglerna på området utformas även något mera i detalj. Detta kan uppnås genom att det i lagen om elektronisk kommunikation med stöd av 8 kap. 6 § regeringsformen tas in en bestämmelse om att föreskrifter som regeringen meddelat med stöd av bemyndigandet ska underställas riksdagen för prövning. Konstitutionsutskottet förutsätter att så sker. Utskottet utgår från att regeringens eventuella vidarebemyndigande för en myndighet att meddela föreskrifter beslutas i förordningens form. Bestämmelsen om underställning kan enligt utskottets mening lämpligen utformas så att ett nytt stycke av följande lydelse tas in i den föreslagna 6 kap. 3 a §: Föreskrifter som meddelas med stöd av denna paragraf ska snarast underställas riksdagens prövning.

I den föreslagna 6 kap. 16 a § lagen om elektronisk kommunikation anges vidare att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras. Lagtexten innebär enligt vad som anförs i propositionen en upplysning om att verkställighetsföreskrifter, som preciserar vilka uppgifter som ska lagras, meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Det framstår likväl som om föreskrifterna kommer att få betydelse för omfattningen av lagringsskyldigheten och därmed för mängden av uppgifter som kommer att lagras med stöd av de nya bestämmelserna. Detta innebär att föreskrifterna kan få betydelse för hur stort intrång som kommer att ske i enskildas personliga integritet. Mot denna bakgrund anser utskottet sig kunna utgå från att även föreskrifter som regeringen meddelar i enlighet med 6 kap. 16 a § kommer att underställas riksdagen.

På förslag av justitieutskottet (bet. 2010/11:JuU14 och 2011/12:JuU28) infördes en bestämmelse om underställning i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation.

Utskottets ställningstagande

Regeringen föreslår i den proposition som nu behandlas i justitieutskottet att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål. Riksdagen ges således en möjlighet att ta ställning till hur regeringen med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation har utformat föreskrifter. Behovet för riksdagen att kontrollera eventuella ändringar av de nu aktuella föreskrifterna kan inte anses vara så stort att det i fortsättningen behövs ett krav på underställning. Detsamma gäller enligt utskottets mening de föreskrifter som meddelas i enlighet med 6 kap. 16 a § lagen om elektronisk kommunikation. Om justitieutskottet bedömer att riksdagen kan godkänna de beslutade föreskrifterna om skyddsåtgärder anser konstitutionsutskottet att kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation bör tas bort.

Stockholm den 12 juni 2012

På konstitutionsutskottets vägnar

Peter Eriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill (M), Sven-Erik Österberg (S), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i Stockaryd (S), Lars Elinderson (M), Billy Gustafsson (S), Karl Sigfrid (M), Phia Andersson (S), Hans Hoff (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans Ekström (S), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD), Mia Sydow Mölleby (V), Ann-Britt Åsebol (M) och Mathias Sundin (FP).

Avvikande mening

Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål (MP, V)

Peter Eriksson (MP) och Mia Sydow Mölleby (V) anför:

Vi vidhåller den uppfattning som konstitutionsutskottet gav uttryck för i sitt tidigare yttrande i februari 2011. Detta innebär att det fortfarande finns ett behov för riksdagen att behålla kontroll över hur föreskrifter på området utformas även något mera i detalj. Vi anser att justitieutskottet inte bör ta något initiativ att ta bort kravet på att riksdagen ska godkänna de föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation.

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.