Socialutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1973:165 med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder jämte motioner

Yttrande 1973:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Socialutskottets yttrande nr 1 år 1973        SoU 1973:1 y

Nrly

Socialutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1973:165 med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder jämte motioner.

Till finansutskottet

Genom beslut den 23 oktober 1973 har finansutskottet hemställt att socialutskottet avger yttrande över propositionen 1973:165, såvitt avser Bilaga 1 Socialdepartementet, jämte motioner. Finansutskottet har se­dermera i särskild remissplan angivit att socialutskottets yttrande bör omfatta morionen 1973: 2087 yrkandet 8, motionen 1973: 2088, motio­nen 1973: 2090, motionen 1973: 2092 yrkandena 7 och 8 samt motionen 1973: 2093 yrkandena 6, 7 och 8.

Utskottet

1. Allmänna barnbidrag

Utskottet biträder förslaget i propositionen att de allmänna barn­bidragen fr. o. m. den 1 januari 1974 höjs från 1 320 kr. till 1 500 kr. per barn och år. Anledning till erinran mot det vid propositionen fogade förslaget tUl lag om ändring i lagen (1947: 529) om allmänna barnbi­drag eller mot den begärda medelsanvisningen finns inte.

I motionen 1973: 2093 av herr Hermansson m.fl. (vpk) yrkas att de allmänna barnbidragen skall indexregleras från nämnda tidpunkt.

Frågan om värdesäkring av familjestödet har diskuterats utförligt av familjepolitiska kommittén i kommitténs huvudbetänkande (SOU 1972: 34) Familjestöd (s. 242). Kommittén har inte kunnat förorda en index­reglering av de allmänna barnbidragen och bostadstilläggen, ännu mind­re en sådan reglering separat för barnbidragens del. Kommittén har som stöd för sitt ställningstagande anfört följande.

Om man indexreglerade barnbidragen men inte bostadstilläggen skulle barnstödet värdesäkras för familjer i högre inkomstlägen medan famil­jer i lägre inkomsflägen endast skulle få en del i många fall den mindre delen av sitt stöd skyddat mot prisutvecklingen på detta sätt. Det skulle innebära en prioritering av barnbidragen som automatiskt skulle minska utrymmet för förskjutningar av stödet t. ex. till förmån för barnfamiljer med lägre inkomster.

Under hänvisning till de synpunkter som sålunda anförts av familje­politiska kommittén avstyrker utskottet motionen 1973: 2093 i här ak­tuell del.

1    Riksdagen 1973. 12 saml. Yttr. nr 1SdU1973:ly                                                                             2

2. Bostadstillägg m. m.

I propositionen föreslås att grunderna för de statskommunala bo­stadstilläggen skall ändras med gUtighet fr. o. m. den 1 januari 1974 dels genom att statsbidragsreglerna för hyresgränserna för bostadstill-läggen ändras på så sätt, att samthga övre, hyresgränsér för bostadstill-lägg till barnfamiljer höjs med 100 kr., dels genom att statsbidragsan­delen för bostadstilläggen skall fastställas till 70 % mot tidigare beslu­tade två tredjedelar.

I motionen 1973: 2093 av herr Hermansson m. fl. (vpk) föreslås att statsbidraget skall täcka hela kostnaden för bostadstUläggen och att ett förslagsanslag av 130 000 000 kr. i stället för av Kungl. Maj:t före­slagna 30 000 000 kr. skall anvisas till Bostadstillägg m. m. på tUl-läggsstat I till riksstaten för budgetåret 1973/74.

Beträffande frågan om höjningen av de övre hyresgränserna för stats­bidragsberättigande bostadstillägg har inte framställts några erinringar mot förslaget i propositionen. Utskottet tUlstyrker förslaget.

De merkostnader för de statskommunala bostadstilläggen, som ett bifall till Kungl. Maj:ts förslag medför, kan beräknas uppgå till ca 60 milj. kr. för helt år. Den av Kungl. Maj:t föreslagna höjningen av stats­bidragsandelen innebär att nämnda kostnad i sin helhet faller på staten. Med hänsyn härtill och med beaktande av det arbete som pågår inom kommunalekonomiska utredningen är utskottet inte berett att förorda en höjning av statsbidragsandelen utöver den av Kungl. Maj:t före­slagna.

Utskottet har inte något att erinra mot medelsberäkningen i proposi­tionen.

I enlighet med det anförda tillstyrker utskottet förslagen i proposirio-nen i här aktuell del samt avstyrker motionen 1973: 2093, såvitt här är i fråga.

3. Bidrag till social hemhjälp

I propositionen föreslås att: statsbidraget till social hemhjälp skall
höjas från 35 % till 50 % av statsbidragsgilla kostnader under kalender­
året 1974 samt att en förskottsutbetalning med förskottet schema­
tiskt beräknat till 15 % av kommuneiis, totala statsbidragsberättigande
kostnader för social hemhjälp under-år 1973 skall ske under våren
1974 i samband med ordinarie utbetalning av statsbidraget för verk­
samheten under innevarande år. ;
                           .

I morionen 1973: 2087 av herr Fälldin m: fl. (c) yrkas ätt den i pro­
positionen föreslagna höjningen av statsbidragsandelen tUl den sociala
hemhjälpen inte skall begränsas till att avse år 1974 utan utgöra en per­
manent ändring i statsbidragsgrundernä:
                              : '

I motionen 1973: 2090 av herr Westberg i Ljusdal (fp) föreslås attSoU 1973:1 y                                                                          3

grunderna för bidrag till social hemhjälp för år 1974 skall utformas så att för nytillkommande verksamhet statsbidrag skall utgå med 70 % av statsbidragsgilla kostnader medan för i hitdllsvarande omfattning fort­gående verksamhet statsbidrag skall utgå med 40 % av kostnaderna.

Syftet med den av Kungl. Maj:t föreslagna höjningen av statsbidragen tUl den sociala hemhjälpen är att underlätta för kommunema att ut­vidga verksamheten och att samtidigt stärka sysselsättningen. Chefen för socialdepartementet anför i propositionen att han förutsätter att kommunerna helt skall använda de utökade resurserna till nyanställning av personal eller till utökad arbetstid för befintlig personal. Ett genom­förande av förslaget i motionen 1973: 2090 skulle enligt motionären säkerställa att de utökade resurserna verkligen kommer den utökade verksamheten till godo. Utskottet delar uppfattningen att en sådan ut­formning av det här aktuella stimulansbidraget, som motionären föror­dar, skulle vara ägnat att tillgodose syftet med Kungl. Maj:ts förslag. Med hänsyn tUl den starkt ökade administrativa belastning för såväl kommunerna som socialstyrelsen som en sådan statsbidragskonstruk­tion uppenbarligen skulle föra med sig kan emellertid utskottet inte bi­träda förslaget. Utskottet tillstyrker därför Kungl. Maj:ts ovan redo­visade förslag och avstyrker motionen 1973: 2090. Vidare tUlstyrker utskottet den av Kungl. Maj:t föreslagna medelsanvisningen.

Med beaktande av det pågående arbetet inom kommunalekonomiska utredningen avstyrker utskottet motionen 1973: 2087 i förevarande del.

4. Bidrag till anordnande av barnstugor

Utskottet tUlstyrker Kungl. Maj:ts förslag i förevarande del, som innebär dels att anordningsbidrag tUl daghem och fritidshem skall utgå med 12 000 kr. per plats för sådana platser som påbörjas under tiden den 15 oktober 1973den 31 december 1974 och blir färdigställda se­nast under våren 1975, dels att ett reservationsanslag av 30 000 000 kr. till Bidrag till anordnande av barnstugor anvisas på tilläggsstat I tUl riksstaten för budgetåret 1973/74.

5. Bidrag till driften av barnstugor

Utskottet tUlstyrker Kungl. Maj:ts förslag i förevarande del, som innebär att fr. o. m. den 1 juli 1974 statsbidraget tUl driften av barn­stugor skall höjas med 1 500 kr. till 6 500 kr. per plats och år för dag­hem och gemensam barnstugeavdelning samt med 750 kr. till 3 250 kr. per plats och år för fritidshem.

Utskottet som vUl erinra om att även i propositionen 1973: 136 om förskoleverksamhetens utbyggnad och organisation förbättrade stats­bidragsmöjligheter föreslås för kommunemas förskoleverksamhet avstyrker under hänvisning till det program för utbyggnad av familje­stödet som framlagts av familjepolitiska kommittén och till kommunal-

It   Riksdagen 1973.12 saml. Yttr. nr 1SoU 1973: ly                                                                          4

ekonomiska utredningens arbete motionen 1973: 2093 av herr Her­mansson m. fl. (vpk), såvitt däri yrkas att riksdagen skall uttala sig för en samlad översyn av storleken av de statliga bidragen till barnstuge-och fritidshemsverksamheten i syfte att åstadkomma enhetliga och låga taxor.

6.       Bidrag till kommunala familjedaghem

I propositionen föreslås att statsbidraget till kommunala familjedag­hem skall höjas från 35 % tUl 50 % av kommunernas kostnader för den verksamhet som avser kalenderåret 1974 samt att en förskottsbetal­ning med förskottet schematiskt beräknat till 15 % av kommunens totala statsbidragsberättigande kostnader för kommunala famUjedaghem under år 1973 skall ske under våren 1974 i samband med ordinarie utbetalning av statsbidraget för verksamheten under innevarande år.

Utskottet tUlstyrker det sålunda redovisade förslaget. Vidare tUlstyr­ker utskottet den av Kungl. Maj:t föreslagna medelsanvisningen.

Med beaktande av det pågående arbetet inom kommunalekonomiska utredningen avstyrker utskottet motionen 1973:2087 av herr Fälldin m. fl. (c), såvitt däri yrkas att den i propositionen föreslagna höjningen av statsbidragsandelen till kommunala familjedaghem inte skall begrän­sas tUl att avse år 1974 utan utgöra en permanent ändring i statsbidrags-grunderna.

I detta sammanhang behandlar utskottet även motionen 1973: 2088 av herr Romanus (fp), i vilken yrkas att på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1973/74 skall anvisas 5 000 000 kr. till statsbidrag med 50 % till kostnaderna för barntillsyn under kortare tid, som kommun ordnar i samband med vuxenundervisning.

Utskottet vill framhålla att behöv av kortare barntillsyn, som inte kan tillgodoses genom kommunernas barnstugeverksamhet, föreligger även i andra fall än de av motionären åsyftade, såsom exempelvis då förälder önskar deltaga i politisk eller ideell verksamhet. Enligt utskot­tets mening bör det behov av tillfällig barntillsyn, som i enlighet med det sagda finns, bäst kunna tillgodoses av kommunerna genom den sociala hemhjälpen och genom familjedaghemsverksamheten. Som framgår av vad utskottet ovan anfört tillstyrker utskottet att kommunerna får stats­bidrag för dessa båda verksamhetsformer under nästa år med samma andel som föreslås i motionen för den särskilt organiserade bamtillsy-nen. Utskottet vill tillägga att de särskUda insatser för att stimulera till vuxenstudier som kan erfordras så långt möjligt bör prövas i ett sam­manhang. Utskottet avstyrker på grund av det anförda motionen 1973: 2088.

7. Särskilda insatser för en barnvänlig boendemiljö m. m.

Utskottet tillstyrker att riksdagen godkänner de av föredragande stats­rådet i propositionen förordade grunderna för bidrag till .särskilda in-SoU 1973: 1 y                                                                           5

satser för en barnvänlig boendemUjö m. m. samt att riksdagen till Sär­skUda insatser för en barnvänlig boendemiljö m. m. på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1973/74 anvisar ett reservationsanslag av 30 000 000 kr.

8. Färdtjänst för handikappade

I motionen 1973: 2092 av herr Helén m.fl. (fp) tas upp frågan om statsbidrag rill den kommunala färdtjänsten för handikappade.

Som bakgrund till motionsyrkandena vUl utskottet erinra om att han­dikapputredningen i sitt betänkande (SOU 1970: 64) Bättre socialtjänst för handikappade föreslagit bl. a. att varje kommun bör tillhandahålla förflyttningshandikappade effektiv färdtjänst, att färdtjänsten överallt bör få anlitas oberoende av målet och tidpunkten för samt avsikten med resan, att färdtjänstresenären bör erlägga en avgift för resan som anslu­ter sig tUl priset för motsvarande färd med allmänna kommunikationer, att varje kommun bör upprätta och socialstyrelsen godkänna en plan för färdtjänsten samt att kommunerna bör få statsbidrag till kostnaden för färdtjänsten med 35 % av nettokostnaden för denna. Handikapputred­ningen har vidare föreslagit bl. a. att i vissa fall en möjlighet bör öpp­nas att som komplement till färdtjänsten tillhandahålla handikappade egen bil.

I motionen yrkas dels att riksdagen skall godkänna grunder för stats­bidrag till färdtjänst i överensstämmelse med handikapputredningens förslag, dels att riksdagen till Bidrag till färdtjänst för handikappade på rilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1973/74 skall anvisa ett för­slagsanslag av 17 000 000 kr.

Handikapputredningen har framhållit att möjligheten till trygg och bekväm förflyttning genom en väl utbyggd färdtjänst har stor betydelse för handikappade som inte kan utnyttja de allmänna kommunikatio­nerna. Utskottet vill understryka detta. En väl fungerande färdtjänst är en viktig förutsättning för de handikappades integration i samhället. Det är alltså angeläget att färdtjänsten byggs ut. Det ansvar för de handi­kappade och deras omvårdnad som åvUar kommunerna innebär att färd­tjänsten är en uppgift för dessa. Enligt vad som framgår av en av Svenska kommunförbundet gjord kartläggning, som avser förhållandena den 1 december 1971, har kommunerna också i betydande utsträck­ning inrättat färdtjänst för handikappade. Kartläggningen visar att vid nämnda tidpunkt färdtjänst fanns i 260 av de 447 kommuner som kart­läggningen omfattade 17 kommuner hade inte besvarat enkäten i äm­net. Utskottet viU i överensstämmelse med utskottets uttalande vid behandlingen av motionsyrkanden rörande färdtjänsten i anslutning till årets statsverksproposition (SoU 1973: 5 s. 70) starkt understryka vik­ten av att den utbyggnad som igångsatts på området fortsätter. Handi­kapputredningens förslag om statliga stimulansbidrag till kommunerna för att påskynda utbyggnaden av färdtjänsten har överlämnats tUl kom-SoU 1973: ly                                                                             6

munalekonomiska utredningen för prövning i samband med behandling­en av hithörande frågor. Eftersom utskottet anser att utredningens ar­bete inte bör föregripas, avstyrker utskottet motionen 1973: 2092, såvitt här är i fråga.

Stockholm den 14 november 1973

På socialutskottets vägnar GÖRAN KARLSSON

Närvarande: herrar Karlsson i Huskvarna (s), Gustavsson i Alvesta (c), Svensson i Kungälv (s), Hamrin (fp), Dahlberg (s), Carishamre (m), fru Skantz (s), herrar Larsson i Öskevik (c), Hylländer (fp), Johnsson i Blentarp (s). Andreasson (c). Åkerlind (m), fru Marklund (vpk), herrar Olsson i Timrå (s) och Nilsson i Växjö (s).

Avvikande meningar

Vid 1. Allmänna barnbidrag

1. av fru Marklund (vpk) som anser att den del av utskottets yttrande
på s. 1 som börjar med "Frågan om" och slutar med "aktuell del" bort
ha följande lydelse:

Frågan om värdesäkring av familjestödet har diskuterats i många år. Tidigare har förslag i den vägen avvisats bl. a. med hänvisning till att familjer i högre inkomstlägen skulle gynnas. Med erfarenhet av hur de senaste årens prisutveckling urholkat barnbidragets värde står det dock klart att om barnbidragen, som utgör den viktigaste stödformen till barnfamiljerna, skall bibehålla sitt värde krävs att bidragen index-regleras. Om detta sker kommer barnbidragen att ges samma värde­beständighet som andra bidragsformer.

I enlighet med det anförda bör barnbidragen indexregleras. Utskottet tillstyrker således motionen 1973: 2093 i här aktuell del.

2. av herrar Gustavsson i Alvesta (c), Hamrin (fp), Larsson i Öskevik
(c), Hylländer (fp) och Andreasson (c) som anser att den del av utskot­
tets yttrande på s. 1 som börjar med "Frågan om" och slutar med "ak­
tuell del" bort ha följande lydelse:

Utskottet anser att värdesäkring av barnbidragen är en riktig princip, vilket bl. a. framhållits i tidigare motioner från centerpartiet och folk­partiet. Som framhållits i reservationen 2 till socialutskottets betänkande 1973: 5 av folkpartiets och centerpartiets ledamöter bör regeringen framlägga en plan för famUjepolitikens utformning, i vilken bör ingåSoU 1973:1 y                                                                           7

förslag om värdesäkring av barnbidragen, så att barnfamUjerna får garantier mot att bidragens värde holkas ur av penningvärdeförsämring­en. Eftersom en sådan plan bör framläggas skyndsamt, är det inte nöd­vändigt att riksdagen beslutar om värdesäkring av barnbidragen i sam­band med den nu aktuella höjningen av dessa. Utskottet avstyrker därför motionen 1973: 2093 i här aktuell del.

Vid 2. Bostadstillägg m. m.

3. av fru Marklund (vpk) som anser att den del av utskottets yttrande
på s. 2 som börjar med "De merkostnader" och slutar med "i fråga"
bort ha följande lydelse:

Utskottet finner att mycket talar för att det nu bör ske en omlägg­ning av det individuella bostadsstödet till att bli en helt statlig angelä­genhet. Kommunalekonomiska utredningen behandlar visserligen frågan om hur kostnaderna skall fördelas mellan stat och kommun, men detta hindrar inte att staten redan nu tar över den del som återstår för att bostadstiUäggen skall bli helt statliga. Ett sådant förfarande skulle också ha fördelar på den administrativa sidan. Utskottet tUlstyrker därför med ändring av propositionen i motsvarande del motionen 1973: 2093, såvitt här är i fråga.

Vid 3. Bidrag till social hemhjälp

4. av herrar Hamrin (fp) och Hylländer (fp) som anser att den del av
utskottets yttrande på s. 3 som börjar med "Syftet med" och slutar med
"föreslagna medelsanvisningen" bort ha följande lydelse:

Syftet med-------- (= utskottet)-------- befintlig personal. Ett ge­
nomförande av förslaget i motionen 1973: 2090 kommer enligt utskot­
tets mening att säkerställa att de utökade resurserna medför en sådan ut­
byggnad av verksamheten som Kungl. Maj:t förutsätter. Utskottet till­
styrker därför motionen 1973: 2090 och avstyrker Kungl. Maj:ts förslag
i motsvarande del. Utskottet rillstyrker den av Kungl. Maj:t förordade
förskottsutbetalningen samt den föreslagna medelsanvisningen.

5. av herrar Gustavsson i Alvesta (c), Hamrin (fp), Larsson i Öskevik
(c). Hylländer (fp) och Andreasson (c) som anser att den del av utskot­
tets yttrande på s. 3 som börjar med "Med beaktande" och slutar med
"förevarande del" bort ha följande lydelse:

Enligt utskottets mening är det principiellt felaktigt att höja bidraget till den sociala hemhjälpen för enbart en begränsad period. Om bidrags­andelen skulle sänkas efter år 1974, kunde det bli nödvändigt för många kommuner att avskeda personal eller eljest skära ner redan befintlig verksamhet. Höjningen av statsbidraget till social hemhjälp bör därför inte göras tidsbegränsad. Utskottet tUlstyrker därför motionen 1973: 2087 i förevarande del.SoU 1973:1 y                                                           8

Vid 5. Bidrag till driften av barnstugor

6. av fru Marklund (vpk) som anser att den del av utskottets yttrande
som börjar på s. 3 med "Utskottet som" och slutar på s. 4 med "låga
taxor" bort ha följande lydelse:

I syfte att åstadkomma enhetliga och låga taxor för de olika formerna för barnstuge- och fritidshemsverksamheten anser utskottet det ange­läget att riksdagen uttalar sig för en samlad översyn av storleken på de statliga bidragen rill denna verksamhet.

Utskottet rillstyrker därför motionen 1973: 2093 av herr Hermansson m. fl. (vpk), såvitt däri begärs en sådan översyn.

Vid 6. Bidrag till kommunala familjedaghem

7. av herrar Gustavsson i Alvesta (c), Hamrin (fp), Larsson i Öskevik
(c), Hylländer (fp) och Andreasson (c) som anser att den del av utskot­
tets yttrande på s. 4 som börjar med "Med beaktande" och slutar med
"i statsbidragsgrunderna" bort ha följande lydelse:

I motionen 1973: 2087 av herr Fälldin m. fl. (c) yrkas att den i pro­positionen föreslagna höjningen av statsbidragsandelen tUl kommunala familjedaghem inte skall begränsas tUl att avse år 1974 utan utgöra en permanent ändring i statsbidragsgrunderna.

Enligt utskottets mening är det principiellt felaktigt att höja bidraget till kommunala famUjedaghem för enbart en begränsad period. Om bi­dragsandelen skulle sänkas efter år 1974 kunde det bli nödvändigt för många kommuner att avskeda personal eller eljest skära ner redan be­fintlig verksamhet. Höjningen av statsbidraget tUl familjedaghemsverk­samheten bör därför inte göras tidsbegränsad. Utskottet tUlstyrker där­för motionen 1973: 2087 i förevarande del.

8. av herrar Hamrin (fp) och Hylländer (fp) som anser att den del av
utskottets yttrande på s. 4 som börjar med "Utskottet vill" och slutar
med "motionen 1973: 2088" bort ha följande lydelse:

Som framhålls i motionen är svårigheten att ordna barntillsyn ofta ett hinder för särskilt kvinnor att delta i vuxenutbildningen. Då det inte sällan är fråga om ett tillsynsbehov som bara omfattar några timmar per dag under en begränsad tid, kan det vara svårt att bereda plats för des­sa barn inom den redan hårt belastade kommunala barntillsynen på daghem och famUjedaghem. Från ekonomisk och praktisk synpunkt är det ofta att föredra att man ordnar en enklare form av barntillsyn, av typ "barnparkering" eller "parklek" i anslutning till den kommunala vuxenutbildningens lokaler. Sådan enklare barntillsyn för tillfälliga be­hov har prövats i många kommuner, även om det inte så ofta skett i direkt samband med vuxenundervisningen. Tyvärr synes det som om kommunernas välkända ekonomiska svårigheter under senare år lett tillSoU 1973:1 y                                                           9

att sådan barn tillsynsverksamhet dragits in. Ett statligt stimulansbidrag är därför önskvärt och kan som motionären föreslår få begränsad om­fattning. Då deltagande i vuxenundervisning av många skäl är särskUt angeläget att stimulera synes det lämpligt att bidraget särskilt stimulerar barntillsyn som möjliggör deltagande i vuxenundervisning.

I enlighet med det anförda tillstyrker utskottet motionen 1973: 2088.

Vid 8. Färdtjänst för handikappade

9. av herrar Hamrin (fp) och Hylländer (fp) som anser att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 5 med "Handikapputredningen har" och slutar på s. 6 med "i fråga" bort ha följande lydelse:

Handikapputredningen har framhållit att möjligheten till trygg och bekväm förflyttning genom en väl utbyggd färdtjänst har stor betydelse för handikappade som inte kan utnyttja de allmänna kommunikatio­nerna. De kommuner som ännu inte har infört färdtjänst är främst gles­bygdskommuner. I dessa saknar många handikappade färdmöjlighetér. I de kommuner som erbjuder färdtjänst är utformningen av denna starkt varierande. Utskottet vill understryka vikten av att utbyggnaden av färdtjänsten fortsätter. Handikapputredningens förslag om statliga sti­mulansbidrag till kommunerna för att påskynda utbyggnaden av färd­tjänsten har överlämnats tUl kommunalekonomiska utredningen. Ut­byggnaden av färdtjänsten kan komma att fördröjas med anledning här­av. Överenskommelse om skattestopp i kommunerna har dessutom i en del kommuner gått ut över färdtjänsten. Det är enligt utskottets mening angeläget att statsbidrag till den kommunala färdtjänsten snarast införs. Detta kan ske i avvaktan på resultatet av kommunalekonomiska utred­ningens överväganden.

Utskottet tillstyrker således motionen 1973: 2092, såvitt här är i fråga.

Särskilda yttranden

1. beträffande Kungl. Maj:ts förslag (punkterna 17) av herrar Caris­hamre (m) och Åkerlind (m) som anfört:

De förslag som behandlas i detta yttrande ingår som delar i ett sam­lat förslag från Kungl. Maj:t vars huvudsyfte är att stimulera samhälls­ekonomin. Vi delar utskottets uppfattning att, från de synpunkter so­cialutskottet har att företräda, ingenting finns att erinra mot de före­liggande social- och familjepolitiska förslagen i och för sig. Vi vUl emel­lertid understryka att vi icke därmed tagit ställning till avvägningen mel­lan dessa förslag och andra möjliga metoder för stimulans av konsum­tion och samhällsekonomi. En sådan prövning får helt ankomma på finansutskottet.SoU 1973 1 y                                                                        10

2. beträffande statsbidrag till driften av barnstugor (punkten 5) av her­rar Hamrin (fp) och Hylländer (fp) som anfört:

I den partimotion, som folkpartiet väckt i anslutning till prop. 1973: 136 angående förskoleverksamhetens utbyggnad och organisation, begärs att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär ett samlat förslag till regler för statsbidrag tUl den kommunala förskoleverksamheten, att framläggas rill vårriksdagen 1974. Vi anser det riktigare att denna fråga behandlas i samband med förskolepropositionen, än i anslutning till det nu aktuella förslaget om konjunkturstimulerande åtgärder. Det innebär ju ingen nämnvärd försening av riksdagens ställningstagande. Av partimotionen framgår att folkpartiet inte har uppfattningen att kommunalekonomiska utredningens arbete bör inväntas innan ett samlat förslag till statsbi­dragssystem införs. Av en motion väckt vid riksdagens början framgår också att folkpartiet anser att en övergång bör ske tUl låga, enheUiga föräldraavgifter inom daghemsverksamheten.

MARCUSBOKTR, STOCKHOLM 1973     730052


Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.