Tilläggsbudget för budgetåret 2007

Yttrande 2006/07:SoU3y

Socialutskottets yttrande

2006/07:SoU3

Tilläggsbudget för budgetåret 2007

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100) om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 (punkterna 1854) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Socialutskottet begränsar sitt yttrande till förslagen rörande tilläggsbudget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt punkterna 3335 jämte motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16.

Utskottets överväganden

Propositionen

13:7 Läkemedelsförmånsnämnden

I statsbudgeten för innevarande år finns det för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 58 626 000 kr. Regeringen föreslår nu att anslaget minskas med 5 000 000 kr. Skälet är att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 90:5 Regeringskansliet m.m.

14:6 Institutet för psykosocial medicin

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 15 471 000 kr. Regeringen föreslår att Institutet för psykosocial medicin avvecklas fr.o.m. den 1 oktober 2007.

Regeringen angav i budgetpropositionen för 2007 att IPM bör avvecklas under 2007. Huvuddelen av verksamheten kommer under återstoden av 2007 att bedrivas av Stockholms universitet. Regeringen föreslår att IPM:s verksamhet flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Den del som i samverkan med Stockholms läns landsting bildar Nationellt centrum för suicidprevention och prevention av psykisk ohälsa (NASP) kommer under 2007 att inordnas i Karolinska Institutet. Härigenom skapas förutsättningar för att vidmakthålla en expertfunktion för suicidprevention.

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att Institutet för psykosocial medicin avvecklas fr.o.m. den 1 oktober 2007.

14:10 Insatser för vaccinberedskap

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i statsbudgeten för innevarande år.

Regeringen föreslår att ett nytt ramanslag 14:10 Insatser för vaccinberedskap förs upp i statsbudgeten med 1 000 000 kr. Regeringen bemyndigas att under 2007 för anslag 14:10 Insatser för vaccinberedskap besluta om ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kr under åren 20082010.

Regeringen anför att en nationell handlingsplan utgör utgångspunkten för arbetet med att stärka den nationella beredskapen mot pandemisk spridning av influensa. En strävan är att stärka Sveriges förutsättningar att vid influensapandemier skydda befolkningen med hjälp av vacciner. För 2006 anvisades anslag 14:10 Vaccinförsörjning med ett belopp på 200 000 000 kr. Något anslag för motsvarande ändamål har inte anvisats för 2007. Regeringen avser att vidta åtgärder för att öka beredskapen inför en eventuell influensapandemi. I första hand kommer anslagssparandet under anslag 14:10 (2006) Vaccinförsörjning att användas. Därutöver behövs ett bemyndigande för att vid behov kunna ingå avtal om att påbörja uppbyggnaden av en produktionskapacitet av vaccin. Bemyndigandet ska vid behov även kunna användas för att ingå avtal om leverans av vaccin i händelse av influensapandemi. Regeringen bör därför bemyndigas att ingå åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kr under åren 20082010. För att regeringen ska kunna ges ett sådant bemyndigande bör ett nytt ramanslag med ett belopp på 1 000 000 kr anvisas för 2007 med samma ändamål som anslaget för vaccinförsörjning som togs upp i statsbudgeten för 2006.

16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 79 900 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 2 000 000 kr.

Regeringen anför att anslaget behöver ökas för att förbättra möjligheterna för Stiftelsen Rikstolktjänst att bedriva insatser för personer med funktionshinder. Finansiering sker genom att anslag 16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation minskas med 2 000 000 kr.

16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 23 286 000 kr.

Regeringen föreslår nu att anslaget minskas med 2 000 000 kr. Regeringen anför att anslaget minskas för att finansiera ökningen av anslag 16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder. Vidare avser regeringen att starta en försöksverksamhet för att öka valfriheten när det gäller hjälpmedel till äldre och funktionshindrade. Försöksverksamheten är treårig och startar 2007. Ändamålet för anslaget föreslås därför utvidgas till att även omfatta försöksverksamhet angående fritt val av hjälpmedel till äldre och funktionshindrade.

Motionen

I motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16 begärs att riksdagen avslår den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation m.m. Motionärerna är kritiska till att regeringen nu vill använda anslaget till att finansiera försöksverksamhet angående s.k. fritt val av hjälpmedel till äldre och funktionshindrade (inom anslag 16:4). Motionärerna menar att detta är ett led i regeringens kommersialisering av viktiga välfärdstjänster.

Socialutskottets ställningstagande

Utskottet har inget att erinra mot den föreslagna avvecklingen av Institutet för psykosocial medicin fr.o.m. den 1 oktober 2007. Utskottet vill understryka betydelsen av att förutsättningar skapas för att vidmakthålla en expertfunktion för suicidprevention.

När det gäller pandemiberedskap och vaccinförsörjning anförde utskottet senast i betänkande 2006/07:SoU6 att dessa frågor även i fortsättningen ska ha högsta angelägenhetsgrad och att man aktivt bör arbeta för att Sverige ska ha en god beredskap för att hantera de påfrestningar som en influensapandemi kan orsaka. Utskottet välkomnar därför att regeringen nu avser att vidta åtgärder för att öka beredskapen inför en eventuell influensapandemi. Utskottet tillstyrker den föreslagna medelsförändringen på anslag 14:10 Insatser för vaccinberedskap samt att regeringen bemyndigas att under 2007 för det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 14:10 Insatser för vaccinberedskap besluta om ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 600 000 000 kr under åren 20082010.

Vidare ser utskottet positivt på att anslag 16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder ökas för att förbättra möjligheterna för Stiftelsen Rikstolktjänst att bedriva insatser för personer med funktionshinder. Utskottet tillstyrker därför de föreslagna medelsförändringarna på anslagen 16:4 samt 16:6.

Utskottet godkänner även den föreslagna användningen av anslag 16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation, dvs. att anslaget även ska få användas för att finansiera kostnader för försöksverksamhet med syfte att öka valfriheten när det gäller hjälpmedel till äldre och funktionshindrade. Utskottet välkomnar en sådan försöksverksamhet. Därmed avstyrks motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 16.

Slutligen tillstyrks den föreslagna medelsförändringen på anslag 13:7 Läkemedelsförmånsnämnden.

Stockholm den 22 maj 2007

På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (c), Ylva Johansson (s), Magdalena Andersson (m), Christer Engelhardt (s), Marianne Kierkemann (m), Lars U Granberg (s), Johan Pehrson (fp), Marina Pettersson (s), Lennart Axelsson (s), Chatrine Pålsson Ahlgren (kd), Margareta B Kjellin (m), Elina Linna (v), Catharina Bråkenhielm (s), Lars-Ivar Ericson (c), Thomas Nihlén (mp) och Finn Bengtsson (m).

Avvikande meningar

Tilläggsbudget för budgetåret 2007 (v)

Elina Linna (v) anför:

Statsbudgetens anslag till utrustning för elektronisk kommunikation (16:6) ska ge döva, gravt hörselskadade, talskadade eller språkstörda möjlighet att kommunicera via ett kommunikationsnät. Det är en ganska begränsad summa pengar som regeringen nu vill använda även till att finansiera försöksverksamhet angående s.k. fritt val av hjälpmedel till äldre och funktionshindrade. Regeringen vill på olika sätt kommersialisera viktiga välfärdstjänster. Denna politik döljs ofta i en retorik om mångfald och valfrihet. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till att det är döva, hörselskadade, talskadade och språkstörda som ska finansiera regeringens experimenterande med marknadslösningar inom välfärdssektorn.

Det anförda innebär att jag anser att finansutskottet bör avstyrka den föreslagna ändringen i hur anslag 16:6 inom utgiftsområde 9 ska användas och tillstyrka motion Fi7 (v) yrkande 16.