Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Yttrande 2014/15:KU1y

Konstitutionsutskottets yttrande

2014/15:KU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 24 oktober 2014 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 20 november 2014 yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2015 samt de preliminära utgiftsramarna för 2016–2018 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns två avvikande meningar (M, C, FP, KD respektive SD).

 

Utskottets överväganden

Propositionen

I propositionen föreslås att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2015 ska uppgå till 12413383000kronor (yrkande 6 i denna del och tabell 8.2). Förslaget innebär en minskning med 482657000kronor i förhållande till ramen för innevarande budgetår inklusive redan beslutade[1] och föreslagna[2] förändringar genom ändringsbudgetar på statsbudgeten för 2014. Minskningen av utgiftsramen beror främst på minskningen av anslaget 6:1 Allmänna val om demokrati med knappt 600 miljoner kronor. Innevarande budgetår tillfördes detta anslag en ökning med motsvarande belopp för att täcka bl.a. utgifter i samband med valen 2014 till Europaparlamentet och till riksdagen och kommun- och landstingsfullmäktige.

Utgiftsramen för utgiftsområde 1 beräknas för 2016 till 12454 miljoner kronor, för 2017 till 12612miljoner kronor och för 2018 till 12915miljoner kronor (yrkande 9 i denna del och tabell 8.3).

Motionerna

Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna föreslår i sin gemensamma partimotion 2014/15:3002 att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2015 ska minska med 214809000kronor i förhållande till regeringens förslag (yrkande 3 i denna del). Minskningen av ramen motiveras av totalt sju anslagsförändringar.[3] Den föreslagna minskningen avser bl.a. anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. Vidare lämnas i motionen förslag till riksdagsbeslut (yrkande 4 i denna del) om den preliminära fördelningen av utgifterna inom utgiftsområdet 2016–2018.

Sverigedemokraterna föreslår i sin partimotion 2014/15:3003 att ramen för utgiftsområdet för 2015 ska minska med 414780000kronor i förhållande till regeringens förslag (yrkande 5 i denna del). Minskningen av ramen motiveras av totalt fem anslagsförändringar.[4] Den föreslagna minskningen avser bl.a. anslagen 4:1 Regeringskansliet m.m. och 8:2 Presstöd. Vidare lämnar Sverigedemokraterna förslag till riksdagsbeslut (yrkande 7 i denna del) om den preliminära fördelningen av utgifterna inom utgiftsområdet 2016–2018.

I följande tabeller redovisas regeringens och motionärernas förslag till dels utgiftsram för utgiftsområdet för 2015, dels preliminära utgiftsramar för utgiftsområdet åren därefter.


Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 1

Tusental kronor

År

Regeringen

M, C, FP, KD

SD

2015

12413 383

–214 809

–414 780

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 1

Miljoner kronor

År

Regeringen

M, C, FP, KD

SD

2016

12 454

–111

603

2017

12 612

110

857

2018

12 915

111

1 192

Utskottets ställningstagande

Konstitutionsutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse i enlighet med budgetpropositionen. Ramen för utgifterna inom utgiftsområdet ska för 2015 alltså uppgå till 12413383000kronor. Vidare föreslår utskottet att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till preliminära ramar för utgiftsområdet 2016–2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete. Dessa ramar beräknas således för 2016, 2017 respektive 2018 uppgå till 12454miljoner kronor, 12612miljoner kronor respektive 12915miljoner kronor.

Sammantaget föreslår utskottet att finansutskottet dels tillstyrker propositionen yrkandena 6 i denna del och 9 i denna del, dels avstyrker motionerna 2014/15:3002 (M, C, FP, KD) yrkandena 3 och 4 och 2014/15:3003 (SD) yrkandena 5 och 7 i motsvarande delar.

Stockholm den 18 november 2014

På konstitutionsutskottets vägnar

Björn von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Björn von Sydow (S), Annicka Engblom (M), Veronica Lindholm (S), Jonas Åkerlund (SD), Maria Abrahamsson (M), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP), Patrick Reslow (M), Emanuel Öz (S), Tony Wiklander (SD), Mathias Sundin (FP), Mia Sydow Mölleby (V), Tuve Skånberg (KD), Emilia Töyrä (S), Berit Högman (S), Per-Arne Håkansson (S) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M).

 

Avvikande meningar

1.

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (M, C, FP, KD)

Annicka Engblom (M), Maria Abrahamsson (M), Per-Ingvar Johnsson (C), Patrick Reslow (M), Mathias Sundin (FP), Tuve Skånberg (KD) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) anför:

Finansutskottet bör avstyrka regeringens förslag till dels utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2015, dels de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområde 1 för åren 2016–2018 i budgetpropositionen yrkandena 6 i denna del och 9 i denna del samt förslagen i motion 2014/15:3003 (SD) yrkandena 5 och 7 i motsvarande delar. I stället bör finansutskottet tillstyrka Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas förslag i motion 2014/15:3002 yrkandena 3 och 4 i motsvarande delar.

För 2015 uppgår därmed ramen för utgiftsområde 1 till 12198574000 kronor, och för 2016, 2017 respektive 2018 beräknas ramen till 12 343 miljoner kronor, 12 502 miljoner kronor respektive 12 804 miljoner kronor.

2.

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (SD)

Jonas Åkerlund (SD) och Tony Wiklander (SD) anför:

Finansutskottetbör avstyrkaregeringens förslag till dels utgiftsram förutgiftsområde1 Rikets styrelse för budgetåret 2015, dels de preliminära utgiftsramarnaför utgiftsområde1 för åren 2016–2018 ibudgetpropositionenyrkandena 6 i denna del och9i denna del samt förslagen i motion 2014/15:3002(M, C, FP,KD) yrkandena 3 och 4i motsvarande delar. I stället bör finansutskottettillstyrka Sverigedemokraternas förslag i motion 2014/15:3003 yrkandena 5 och 7 i motsvarande delar.

För 2015 uppgår därmed ramen för utgiftsområde 1 till 11998603000kronor, och för 2016, 2017 respektive 2018 beräknas ramen till11851miljoner kronor,11755miljoner kronor respektive11723miljoner kronor.[1] Jfr Budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56) och Vårändringsbudget för 2014 (prop. 2013/14:99, bet. 2013/14:FiU21, rskr. 2013/14:316–317).

[2] Höständringsbudget för 2014 (prop. 2014/15:2).

[3] Jfr kommittémotion 2014/15:2466 (M, C, FP, KD).

[4] Jfr kommittémotion 2014/15:2966 (SD).

Yttrandet är publicerat

Händelser

Justering: 2014-11-18 Trycklov: 2015-06-25