Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Yttrande 2016/17:KU1yKonstitutionsutskottets yttrande

2016/17:KU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 22 september 2016 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 25 oktober 2016 yttra sig över Budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör respektive utskotts beredningsområde.

Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2017 och de preliminära utgiftsramarna för 2018, 2019 och i förekommande fall 2020 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-10-13 Justering: 2016-10-25 Trycklov: 2016-10-25

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.