Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Yttrande 2015/16:TU1y

Trafikutskottets yttrande

2015/16:TU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget för 2016, finansplan och skattefrågor) samt motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Trafikutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2016 samt den preliminära utgiftsramen för 2017 och 2018 för utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns 5 avvikande meningar (M, SD, C, FP, KD).

Utskottets överväganden

Propositionen

I propositionens yrkande 6 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer ska uppgå till 54 122 036 000 kronor 2016. Regeringen föreslår även i yrkande 9 att utgifterna för 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 55 169 miljoner kronor respektive 55 724 miljoner kronor för utgiftsområde 22.

Budgetpropositionen för 2016 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Motionerna

I partimotion 2015/16:3043 yrkande 3 i denna del föreslår Anna Kinberg Batra m.fl. (M) att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2016 minskas med 25 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2017, 2018 och 2019 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2015/16:761 yrkande 6 i denna del föreslår Jimmie Åkesson m.fl. (SD) att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2016 höjs med 417 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande7 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Anders W Jonsson m.fl. (C) föreslår i partimotion 2015/16:3223 yrkande 3 i denna del att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2016 minskas med 90 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2017, 2018 och 2019 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2015/16:3244 yrkande 3 i denna del föreslår Jan Björklund m.fl. (FP) att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2016 minskas med 569 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I Kristdemokraternas partimotion 2015/16:2512 av Andreas Carlson m.fl. föreslås i yrkande 3 i denna del att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2016 minskas med 224 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2017, 2018 och 2019 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I följande tabeller redovisas dels förslaget till utgiftsram för utgiftsområdet för 2016, dels förslaget till preliminära utgiftsramar för utgiftsområdet åren där-efter.

Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 22

Tusental kronor

År

Regeringen

M

SD

C

FP

KD

2016

54 122 036

25 000

+417 000

90 000

569 000

224 000

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 22

Miljoner kronor

År

Regeringen

M

SD

C

FP

KD

2017

55 169

5

+667

150

521

284

2018

55 724

65

+2 392

125

604

210

2019

+915

305

230

Utskottets ställningstagande

Trafikutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2016 samt de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet åren därefter enligt budgetpropositionen. Motionernas förslag bör avstyrkas i motsvarande delar.

Stockholm den 22 oktober 2015

På trafikutskottets vägnar

Karin Svensson Smith

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Svensson Smith (MP), Jessica Rosencrantz (M), Pia Nilsson (S), Suzanne Svensson (S), Edward Riedl (M), Lars Mejern Larsson (S), Tony Wiklander (SD), Sten Bergheden (M), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Jasenko Omanovic (S), Emma Wallrup (V), Robert Halef (KD), Johan Andersson (S), Erik Ottoson (M), Jimmy Ståhl (SD) och Lars Tysklind (FP).

Avvikande meningar

1.

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (M)

Jessica Rosencrantz (M), Edward Riedl (M), Sten Bergheden (M) och Erik Ottoson (M) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2015/16:3043 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 3 och 4, båda i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

2.

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (SD)

Tony Wiklander (SD) och Jimmy Ståhl (SD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2015/16:761 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 6 och 7, båda i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

3.

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (C)

Anders Åkesson (C) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2015/16:3223 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkandena 3 och 4, båda i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

4.

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (FP)

Lars Tysklind (FP) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2015/16:3244 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkandena 3 och 4, båda i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

5.

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (KD)

Robert Halef (KD) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2015/16:2512 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4, båda i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2015-10-20 Justering: 2015-10-22 Trycklov: 2015-10-23