Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Yttrande 2019/20:SkU2y

Skatteutskottets yttrande

2019/20:SkU2y

Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över budget­propositionen för 2020 (prop. 2019/20:1 Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som kan komma att väckas i de delar de rör inkomster och utgiftsramar som berör utskottets berednings­område.

Skatteutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2020 och de preliminära utgifts­ramarna för 2021 och 2022 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns tre avvikande meningar (M, SD, KD).

Utskottets överväganden

Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution för 2020 ska uppgå till 12056989000kronor (yrkande 6 i denna del och tabell 7.3). Regeringen föreslår även att utgifterna för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 12237 miljoner kronor respektive 12400miljoner kronor för utgiftsområde 3 (yrkande 9 i denna del och tabell 7.4).

Motionerna

Moderaterna föreslår i sin partimotion 2019/20:3060 yrkandena 3 och 4 och kommittémotion 2019/20:3314 yrkandena 1 och 2 att ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution för 2020 minskas med totalt 262337000 kronor i förhållande till regeringens förslag (mot. 2019/20:3060 yrkande 3 i denna del och mot. 2019/20:3314 yrkande 1 i denna del). Minskningen av ramen motiveras av två anslagsförändringar. Moderaterna avvisar regeringens förslag om ingångsavdrag, varför anslaget 1:1 till Skatteverket minskas med 141000000 kronor. Totalt minskas anslagen till Skatteverket med 243286000kronor från 2020 (yrkande 2 i denna del). Vidare minskar anslaget till Kronofogdemyndigheten med 19051000 kronor till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen (yrkande 1 i denna del). I partimotion 2019/20:3060 lämnas vidare förslag till riksdagsbeslut om den preliminära fördelningen av utgifterna inom utgiftsområdet för 2021 och 2022 (yrkande 4 i denna del).

Sverigedemokraterna föreslår i sin partimotion 2019/20:2682 yrkandena 5 och 7 och kommittémotion 2019/20:2633 att ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution för 2020 ökas med 334000000 kronor i förhållande till regeringens förslag (yrkande 5 i denna del). Ökningen motiveras av ökade anslagsförändringar för samtliga tre myndigheter. Skatteverkets anslag ökas med 4000000 kronor, Tullverkets anslag ökas med 280000000 kronor och Kronofogdemyndighetens anslag ökas med 50000000kronor jämfört med regeringens förslag. Vidare lämnas i partimotion 2019/20:2682 förslag till riksdagsbeslut (yrkande 7 i denna del) om den preliminära fördelningen av utgifterna inom utgiftsområdet för 2021 och 2022.

Vänsterpartiet har i sin partimotion 2019/20:2915 inte föreslagit några ändringar av ramen som avviker från regeringens proposition när det gäller utgiftsområde 3.

Kristdemokraterna föreslår i sin partimotion 2019/20:3341 yrkandena 3 och 4 och kommittémotion 2019/20:3241 yrkande 1 att ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution för 2020 minskas med 111000000 kronor (yrkande 3 i denna del i förhållande till regeringens förslag). Ändringen motiveras av två anslagsförändringar. Skatteverkets anslag minskas med 141000000 kronor och Kronofogdemyndighetens anslag ökas med 30000000 kronor jämfört med regeringens förslag. Vidare lämnas i partimotion 2019/20:3341 förslag till riksdagsbeslut (yrkande 4 i denna del) om den preliminära fördelningen av utgifterna inom utgiftsområdet för 2021 och 2022.

I följande tabeller redovisas förslaget till dels utgiftsram för utgiftsområdet för 2020, dels förslaget till preliminära utgiftsramar för utgiftsområdet åren därefter.

Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 3

Tusental kronor

År

Regeringen

M

SD

V

KD

2020

12056 989

-262 337

+334 000

±0

-111 000

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 3

Miljoner kronor

År

Regeringen

M

SD

V

KD

2021

12 237

-145

+506

±0

+ 6

2022

12 400

-145

+541

±0

+ 6

Utskottets ställningstagande

Skatteutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution för 2020 samt de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för åren därefter enligt budgetpropositionen. Motionernas förslag bör avstyrkas i motsvarande delar.

Stockholm den 22 oktober 2019

På skatteutskottets vägnar

Jörgen Hellman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jörgen Hellman (S), Per Åsling (C), Niklas Wykman (M), Hillevi Larsson (S), Helena Bouveng (M), Peter Persson (S), Tony Haddou (V), Boriana Åberg (M), David Lång (SD), Patrik Lundqvist (S), Hampus Hagman (KD), Anna Vikström (S), Eric Westroth (SD), Rebecka Le Moine (MP), Kjell Jansson (M), Johnny Skalin (SD) och Mats Persson (L).

Avvikande meningar

1.

Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (M)

Niklas Wykman (M), Helena Bouveng (M), Boriana Åberg (M) och Kjell Jansson (M) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:3060 yrkandena 3 och 4 i denna del och kommittémotion 2019/20:3314 yrkandena 1 och 2 i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

2.

Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (SD)

David Lång (SD), Eric Westroth (SD) och Johnny Skalin (SD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:2682 yrkandena 5 och 7 i denna del och kommittémotion 2019/20:2633. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

3.

Utgiftsram för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (KD)

Hampus Hagman (KD) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:3341 yrkandena 3 och 4 i denna del delar och kommittémotion 2019/20:3241 yrkande 1 i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budget­propositionen bör avstyrkas, likaså övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2019-10-10 Justering: 2019-10-22 Trycklov: 2019-10-23

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.