Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Yttrande 2016/17:JuU1y

Justitieutskottets yttrande

2016/17:JuU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över budget­propositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) och motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Justitieutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2017 samt de preliminära utgiftsramarna för 2018, 2019 och i förekommande fall 2020 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar.

I yttrandet finns fem avvikande meningar (M, SD, C, L, KD).

Utskottets överväganden

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Propositionen

I propositionens yrkande 5 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet ska uppgå till 42466641000 kronor för 2017. Regeringen föreslår vidare i yrkande 8 att utgifterna för 2018 och 2019 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 43617 miljoner kronor och 44984 miljoner kronor. Härutöver framgår det av propositionen att utgiftsramen för 2020 beräknas till 46193 miljoner kronor.

Motionerna

I partimotion 2016/17:3350 yrkande 3 i denna del föreslår Anna Kinberg Batra m.fl. (M) att ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet för 2017 höjs med 1,056 miljarder kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2018–2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2016/17:2102 yrkande 5 i denna del föreslår Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) att ramen för utgiftsområdet för 2017 höjs med 2,667 miljarder kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 6 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2018 och 2019 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2016/17:3494 (C) yrkande 5 i denna del föreslår Annie Lööf m.fl. att ramen för utgiftsområdet för 2017 höjs med drygt 515 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 6 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2018–2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2016/17:3419 yrkande 5 i denna del föreslår Jan Björklund m.fl. (L) att ramen för 2017 höjs med drygt 812 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 6 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet 2018 och 2019 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2016/17:3320 yrkande 3 i denna del föreslår Andreas Carlson m.fl. (KD) att ramen för utgiftsområdet för 2017 höjs med 609 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2018–2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete.


Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 4

Tusental kronor

År

Regeringen

M

SD

C

L

KD

2017

42466641

+1056000

+2667000

+515078

+812040

+609000

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 4

Miljoner kronor

År

Regeringen

M

SD

C

L

KD

2018

43617

+1176

+3695

+490

+1213

+644

2019

44984

+1156

+4665

+295

+1431

+649

2020

46193[1]

+1271

+4980[2]

+220

+749

Utskottets ställningstagande

Justitieutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet för 2017 samt de preliminära utgiftsramarna för åren därefter. Motionerna 2016/17:3350 yrkandena 3 och 4 i dessa delar, 2016/17:2102 yrkandena 5 och 6 i dessa delar, 2016/17:3494 yrkandena 5 och 6 i dessa delar, 2016/17:3419 yrkandena 5 och 6 i dessa delar och 2016/17:3320 yrkandena 3 och 4 i dessa delar avstyrks.

Stockholm den 20 oktober 2016

På justitieutskottets vägnar

Beatrice Ask

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Beatrice Ask (M), Annika Hirvonen Falk (MP), Helene Petersson i Stockaryd (S), Elin Lundgren (S), Krister Hammarbergh (M), Arhe Hamednaca (S), Kent Ekeroth (SD), Anti Avsan (M), Susanne Eberstein (S), Johan Hedin (C), Anders Hansson (M), Petter Löberg (S), Adam Marttinen (SD), Roger Haddad (L), Linda Snecker (V), Andreas Carlson (KD) och Sanne Lennström (S).

Avvikande meningar

1.

Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (M)

Beatrice Ask (M), Krister Hammarbergh (M), Anti Avsan (M) och Anders Hansson (M) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:3350 yrkandena 3 och 4 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

2.

Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (SD)

Kent Ekeroth (SD) och Adam Marttinen (SD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:2102 yrkandena 5 och 6 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i budget­propositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

3.

Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (C)

Johan Hedin (C) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:3494 yrkandena 5 och 6 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i budget­propositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

4.

Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (L)

Roger Haddad (L) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:3419 yrkandena 5 och 6 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i budget­propositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

5.

Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (KD)

Andreas Carlson (KD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:3320 yrkandena 3 och 4 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i budget­propositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.


[1] Regeringen lämnar inget förslag i denna del, men av propositionen framgår det att utgiftsramen för 2020 beräknas till detta belopp.

[2] Motionärerna lämnar inget förslag i denna del, men av motionen framgår det att utgiftsramen för 2020 beräknas till detta belopp.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-10-13 Justering: 2016-10-20 Trycklov: 2016-10-20

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.