Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Yttrande 2017/18:JuU1yJustitieutskottets yttrande

2017/18:JuU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor) och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Justitieutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2018 samt de preliminära utgiftsramarna för 2019 och 2020 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns fem avvikande meningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-10-17 Justering: 2017-10-24 Trycklov: 2017-10-24

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.