Justitieutskottets yttrande

2017/18:JuU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och skattefrågor) och de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Justitieutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2018 samt de preliminära utgiftsramarna för 2019 och 2020 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns fem avvikande meningar (M, SD, C, L, KD, -).

Utskottets överväganden

Propositionen

I propositionens yrkande 8 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet ska uppgå till 45776783000 kronor för 2018. Regeringen föreslår vidare i yrkande 11 att utgifterna för 2019 och 2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 47418 miljoner kronor och 48990miljoner kronor.

Motionerna

I partimotion 2017/18:3681 yrkande 3 i denna del föreslår Ulf Kristersson m.fl. (M) att utgiftsramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet för 2018 höjs med drygt 361miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2019 och 2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2017/18:2487 yrkande 5 i denna del föreslår Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) att utgiftsramen för utgiftsområdet för 2018 höjs med 2,650 miljarder kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 6 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2019 och 2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2017/18:3716 yrkande 5 i denna del föreslår Annie Lööf m.fl. (C) att utgiftsramen för utgiftsområdet för 2018 höjs med drygt 938 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 6 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2019 och 2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2017/18:3752 yrkande 5 i denna del föreslår Jan Björklund m.fl. (L) att utgiftsramen för utgiftsområdet för 2018 höjs med 2,824 miljarder kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 6 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet 2019 och 2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2017/18:3798 yrkande 3 i denna del föreslår Andreas Carlson m.fl. (KD) att utgiftsramen för utgiftsområdet för 2018 höjs med 150 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2019 och 2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 4

Tusental kronor

År

Regeringen

M

SD

C

L

KD

2018

45776 783

+361 300

+2650 000

+938 300

+2824 000

+150 000

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 4

Miljoner kronor

År

Regeringen

M

SD

C

L

KD

2019

47 418

+1 261

+3 228

+1 006

+2 981

+137

2020

48 990

+1 612

+4 258

+1 039

+4 376

+137

Utskottets ställningstagande

Justitieutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet för 2018 samt de preliminära utgiftsramarna för åren därefter. Motionerna 2017/18:3681 yrkande 3 och 4 i dessa delar, 2017/18:2487 yrkande 5 och 6 i dessa delar, 2017/18:3716 yrkande 5 och 6 i dessa delar, 2017/18:3752 yrkande 5 och 6 i dessa delar och 2017/18:3798 yrkande 3 och 4 i dessa delar avstyrks.

Stockholm den 24 oktober 2017

På justitieutskottets vägnar

Tomas Tobé

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Tomas Tobé (M), Helene Petersson i Stockaryd (S), Elin Lundgren (S), Krister Hammarbergh (M), Anti Avsan (M), Susanne Eberstein (S), Johan Hedin (C), Anders Hansson (M), Petter Löberg (S), Adam Marttinen (SD), Roger Haddad (L), Linda Snecker (V), Andreas Carlson (KD), Patrick Reslow (-), Sultan Kayhan (S), Mats Pertoft (MP) och Gustaf Lantz (S).

Avvikande meningar

1.

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (M)

Tomas Tobé (M), Krister Hammarbergh (M), Anti Avsan (M) och Anders Hansson (M) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2017/18:3681 yrkandena 3 och 4 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

2.

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (SD, -)

Adam Marttinen (SD) och Patrick Reslow (-) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2017/18:2487 yrkandena 5 och 6 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

3.

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (C)

Johan Hedin (C) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2017/18:3716 yrkandena 5 och 6 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

4.

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (L)

Roger Haddad (L) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2017/18:3752 yrkandena 5 och 6 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

5.

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (KD)

Andreas Carlson (KD) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2017/18:3798 yrkandena 3 och 4 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.