Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Yttrande 2014/15:SoU1y

Socialutskottets yttrande

2014/15:SoU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt motioner som har väckts med anledning av proposi-tionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Socialutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2015 samt de preliminära utgiftsramarna för 2016, 2017 och 2018 för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns två avvikande meningar (M, C, FP, KD respektive SD).

 

Utskottets överväganden

Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Propositionen

I propositionens yrkande 6 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ska uppgå till 64441159000kronor 2015. Regeringen föreslår även i yrkande 9 i denna del att utgifterna för 2016, 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 64527miljoner kronor, 65724miljoner kronor respektive 67649miljoner kronor för utgiftsområde 9.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:3002 yrkande 3 i denna del föreslår Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) att ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2015 minskas med 2542662000kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2016, 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Mattias Karlsson m.fl. (SD) föreslår i partimotion 2014/15:3003 yrkande 5 i denna del att ramen för utgiftsområdet för 2015 höjs med 3187000000kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 6 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2016, 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I följande tabeller redovisas dels förslaget till utgiftsram för utgiftsområdet för 2015, dels förslaget till preliminära utgiftsramar för utgiftsområdet åren därefter.

Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 9

Tusental kronor

År

Regeringen

M, C, FP, KD

SD

2015

64441159

–2542662

+3187000

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 9

Miljoner kronor

År

Regeringen

M, C, FP, KD

SD

2016

64527

2100

+5732

2017

65724

2367

+8661

2018

67649

2751

+8807

Utskottets ställningstagande

Socialutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2015 samt de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet åren därefter enligt budgetpropositionen. Motionernas förslag bör avstyrkas i motsvarande delar.

Stockholm den 20 november 2014

På socialutskottets vägnar

Emma Henriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Henriksson (KD), Veronica Palm (S), Cecilia Widegren (M), Lennart Axelsson (S), Per Ramhorn (SD), Finn Bengtsson (M), Mikael Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C), Jan Lindholm (MP), Amir Adan (M), Kristina Nilsson (S), Hanna Wigh (SD), Barbro Westerholm (FP), Karin Rågsjö (V), Hans Hoff (S), Yasmine Larsson (S) och Sofia Fölster (M).

 

Avvikande meningar

1.

Avvikande mening (M, C, FP, KD)

Emma Henriksson (KD), Cecilia Widegren (M), Finn Bengtsson (M), Anders W Jonsson (C), Amir Adan (M), Barbro Westerholm (FP) och Sofia Fölster (M) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka flerpartimotion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså det övriga oppositionspartiets förslag.

2.

Avvikande mening (SD)

Per Ramhorn (SD) och Hanna Wigh (SD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 5 i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså de övriga oppositionspartiernas förslag.


Yttrandet är publicerat

Händelser

Trycklov: 2014-11-20 Justering: 2014-11-20