Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16

Yttrande 2016/17:UbU1yUtbildningsutskottets yttrande

2016/17:UbU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör utbildningsutskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2017 samt de preliminära utgiftsramarna för 2018 och 2019 för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning.

Utbildningsutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2016-10-18 Justering: 2016-10-25 Trycklov: 2016-10-26