Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23

Yttrande 2014/15:MJU2y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande

2014/15:MJU2y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt motioner som har väckts med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Miljö- och jordbruksutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramarna för 2015 samt de preliminära utgiftsramarna för 2016, 2017 och 2018 för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns två avvikande meningar (M, C, FP, KD respektive SD).

 

 

Utskottets överväganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Propositionen

I propositionens yrkande 6 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård ska uppgå till 6881418000 kronor för 2015. Regeringen föreslår även i yrkande 9 att utgifterna för 2016, 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 6996 miljoner kronor, 6839 miljoner kronor respektive 6 845 miljoner kronor för utgiftsområde 20.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:3002 yrkande 3 i denna del föreslår Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) att ramen för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård för 2015 minskas med 1533300 000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2016, 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Mattias Karlsson m.fl. (SD) föreslår i partimotion 2014/15:3003 yrkande 5 i denna del att ramen för utgiftsområdet för 2015 minskas med 476000000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 7 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2016, 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I följande tabeller redovisas dels förslaget till utgiftsram för utgiftsområdet för 2015, dels förslaget till preliminära utgiftsramar för utgiftsområdet åren därefter.

Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 20

Tusental kronor

År

Regeringen

M, C, FP, KD

SD

2015

6881 418

-1533 300

-476000

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 20

Miljoner kronor

År

Regeringen

M, C, FP, KD

SD

2016

6 996

-1733

-731

2017

2018

6839

6 845

-1848 

-1863

-674

-674

Utskottets ställningstagande

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård för 2015 samt de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet åren därefter enligt budgetpropositionen. Motionernas förslag bör avstyrkas i motsvarande delar.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Propositionen

I propositionens yrkande 6 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel ska uppgå till 15787422000 kronor för 2015. Regeringen föreslår även i yrkande 9 att utgifterna för 2016, 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 15616 miljoner kronor, 15589 miljoner kronor respektive 16974 miljoner kronor för utgiftsområde 23.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:3002 yrkande 3 i denna del föreslår Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) att ramen för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2015 minskas med 131 395000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2016, 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Mattias Karlsson m.fl. (SD) föreslår i partimotion 2014/15:3003 yrkande 7 i denna del att ramen för utgiftsområdet för 2015 höjs med 1335000000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 7 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2016, 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I följande tabeller redovisas dels förslaget till utgiftsram för utgiftsområdet för 2015, dels förslaget till preliminära utgiftsramar för utgiftsområdet åren därefter.


Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 23

Tusental kronor

År

Regeringen

M, C, FP, KD

SD

2015

15 787 422

-131395

+1335 000

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 23

Miljoner kronor

År

Regeringen

M, C, FP, KD

SD

2016

15 616

-121

+1 500

2017

2018

15589

16 974

-121

-121

+1 665

+1 830

Utskottets ställningstagande

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2015 samt de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet åren därefter enligt budgetpropositionen. Motionernas förslag bör avstyrkas i motsvarande delar.

Stockholm den 20 november 2014

På miljö- och jordbruksutskottets vägnar

Matilda Ernkrans

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Matilda Ernkrans (S), Lena Ek (C), Ulf Berg (M), Isak From (S), Johan Hultberg (M), Maria Strömkvist (S), Martin Kinnunen (SD), Åsa Coenraads (M), Jan-Olof Larsson (S), Stina Bergström (MP), Gunilla Nordgren (M), Monica Haider (S), Anders Forsberg (SD), Fredrik Malm (FP), Jens Holm (V), Magnus Oscarsson (KD) och Marianne Pettersson (S).

 

Avvikande meningar

1.

Ram för utgiftsområdena 20 och 23  (M, C, FP, KD)

Lena Ek (C), Ulf Berg (M), Johan Hultberg (M), Åsa Coenraads (M), Gunilla Nordgren (M), Fredrik Malm (FP) och Magnus Oscarsson (KD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka flerpartimotion 2014/15:3002 i de delar som avser utgiftsområdena 20 och 23. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså motsvarande delar i partimotion 2014/15:3003 (SD). Regeringen har på intäktssidan större ramar än Alliansen. Anledningen till detta är stora skattehöjningar på framför allt tre områden: Höjda arbetsgivaravgifter för unga, särskild löneskatt för personer som har fyllt 65 år och höjda inkomstskatter, men även införande av en vägslitageavgift. Eftersom vi inte accepterar regeringens skattehöjningar på jobben har vi lägre intäkter än regeringen.

2.

Ram för utgiftsområdena 20 och 23  (SD)

Martin Kinnunen (SD) och Anders Forsberg (SD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2014/15:3003 i de delar som avser utgiftsområdena 20 och 23. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså motsvarande delar i flerpartimotion 2014/15:3002 (M, C, FP, KD).

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.