Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23

Yttrande 2015/16:MJU1yMiljö- och jordbruksutskottets yttrande

2015/16:MJU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 20 och 23

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt motioner som har väckts med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Miljö- och jordbruksutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramarna för 2016 samt de preliminära utgiftsramarna för 2017, 2018 och 2019 för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2015-10-15 Justering: 2015-10-22 Trycklov: 2015-10-23

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.