Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Yttrande 2014/15:TU2y

Trafikutskottets yttrande

2014/15:TU2y

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Trafikutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2015 samt de preliminära utgiftsramarna för 2016, 2017 och 2018 för utgiftsområde 22 Kommunikationer.

 

Utskottets överväganden

Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Propositionen

I propositionen yrkande 6 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer ska uppgå till 50078203 000 kronor 2015. Regeringen föreslår även i yrkande 9 att utgifterna för 2016, 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 52019 miljoner kronor, 54012 miljoner kronor respektive 55443 miljoner kronor för utgiftsområde 22.

Motionerna

I flerpartimotion 2014/15:3002 yrkande 3 i denna del föreslår Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2015 minskas med 1207 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Bland annat föreslås en lägre ram för anslaget för vidmakthållandet av statens transportinfrastruktur. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2016, 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Mattias Karlsson m.fl. (SD) föreslår i partimotion 2014/15:3003 yrkande 5 i denna del att ramen för utgiftsområdet för 2015 höjs med 370 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. Bland annat föreslås investeringar på inlandsbanan med tillhörande tvärbanor. I motionens yrkande 7 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2016, 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I följande tabeller redovisas dels förslaget till utgiftsram för utgiftsområdet för 2015, dels förslaget till preliminära utgiftsramar för utgiftsområdet åren därefter.

Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 22

Tusental kronor

År

Regeringen

M, C, FP, KD

SD

2015

50078 203

1 207 000

+370 000

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 22

Miljoner kronor

År

Regeringen

M, C, FP, KD

SD

2016

52 019

1207

+620

2017

54 012

1207

+3 270

2018

55 443

1207

+4 180

Utskottets ställningstagande

Trafikutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsramar för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2015 samt de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet åren därefter enligt budgetpropositionen. Motionernas förslag bör avstyrkas i motsvarande delar.

Stockholm den 20 november 2014

På trafikutskottets vägnar

Karin Svensson Smith

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Svensson Smith (MP), Lars Hjälmered (M), Pia Nilsson (S), Suzanne Svensson (S), Jessica Rosencrantz (M), Lars Mejern Larsson (S), Patrik Jönsson (SD), Sten Bergheden (M), Anders Åkesson (C), Edward Riedl (M), Ingela Nylund Watz (S), Per Klarberg (SD), Lars Tysklind (FP), Emma Wallrup (V), Robert Halef (KD), Johan Andersson (S) och Rikard Larsson (S).


Avvikande meningar

1. Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (M, C, FP och KD)

Lars Hjälmered (M), Jessica Rosencrantz (M), Sten Bergheden (M), Anders Åkesson (C), Edward Riedl (M), Lars Tysklind (FP) och Robert Halef (KD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka flerpartimotion 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP och KD) yrkandena 3 och 4, båda i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså motsvarande delar i partimotion 2014/15:3003 (SD).

2. Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer (SD)

Patrik Jönsson (SD) och Per Klarberg (SD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 7, båda i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså motsvarande delar i flerpartimotion 2014/15:3002 (M, C, FP och KD).


Yttrandet är publicerat

Händelser

Justering: 2014-11-18 Trycklov: 2014-11-25