Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Yttrande 2016/17:TU1y

Trafikutskottets yttrande

2016/17:TU1y

Utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Trafikutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2017 samt de preliminära utgiftsramarna för 2018 och 2019 för utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns fem avvikande meningar (M, SD, C, L, KD).

Utskottets överväganden

Propositionen

I propositionens yrkande 5 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer ska uppgå till 55 114 917 000 kronor 2017. Regeringen föreslår även i yrkande 8 att utgifterna för 2018 och 2019 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 55 561 miljoner kronor respektive 58 441 miljoner kronor för utgiftsområde 22.

Motionerna

I partimotion 2016/17:3350 yrkande 3 i denna del föreslår Anna Kinberg Batra m.fl. (M) att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2017 minskas med 420 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2018, 2019 och 2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2016/17:2102 yrkande 5 i denna del föreslår Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2017 höjs med 2 158 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 6 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2018 och 2019 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Annie Lööf m.fl. (C) föreslår i partimotion 2016/17:3494 yrkande 5 i denna del att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2017 minskas med 883 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande6 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2018, 2019 och 2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2016/17:3419 yrkande 5 i denna del föreslår Jan Björklund m.fl. (L) att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2017 minskas med 652 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 6 i denna del lämnas förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2018 och 2019 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I Kristdemokraternas partimotion 2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. föreslås i yrkande 3 i denna del att ramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2017 ökas med 352 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2018, 2019 och 2020 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I följande tabeller redovisas dels förslaget till utgiftsram för utgiftsområdet för 2017, dels förslaget till preliminära utgiftsramar för utgiftsområdet åren därefter.

Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 22

Tusental kronor

År

Regeringen

M

SD

C

L

KD

2017

55114 917

420 000

+2157 700

882 665

651 673

+352 458

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 22

Miljoner kronor

År

Regeringen

M

SD

C

L

KD

2018

55 561

450

+1 658

1 073

+1 082

456

2019

58 441

240

+208

414

54

462

2020

640

+188

134

1 308

Utskottets ställningstagande

Trafikutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2017 samt de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet åren därefter enligt budgetpropositionen. Motionernas förslag bör avstyrkas i motsvarande delar.

Stockholm den 13 oktober 2016

På trafikutskottets vägnar

Karin Svensson Smith

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Svensson Smith (MP), Jessica Rosencrantz (M), Pia Nilsson (S), Suzanne Svensson (S), Edward Riedl (M), Lars Mejern Larsson (S), Tony Wiklander (SD), Sten Bergheden (M), Leif Pettersson (S), Anders Åkesson (C), Jasenko Omanovic (S), Per Klarberg (SD), Nina Lundström (L), Emma Wallrup (V), Robert Halef (KD), Johan Andersson (S) och Erik Ottoson (M).

Avvikande meningar

  1. Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer (M)

anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 3 och 4, båda i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

  1. Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer (SD)

anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6, båda i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

  1. Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer (C)

anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 5 och 6, båda i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

  1. Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer (L)

anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 5 och 6, båda i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

  1. Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer (KD)

anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4, båda i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2016-10-10 Justering: 2016-10-13 Trycklov: 2016-10-21