Vårändringsbudget för 2015

Yttrande 2014/15:SoU4y

Socialutskottets yttrande

2014/15:SoU4y

Vårändringsbudget för 2015

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget för 2015 (prop. 2014/15:99) och de motioner som har väckts med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Socialutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag som berör utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i propositionen (förslagspunkterna 17–19 och 54 i denna del) och i den gemensamma partimotionen 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 i denna del.

Socialutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposi-tion i dessa delar och avstyrker motionen.

I yttrandet finns en avvikande mening (M, C, FP, KD) och ett särskilt yttrande (SD).

Innehållsförteckning

Utskottets överväganden

Propositionen

Motionen

Utskottets ställningstagande

Avvikande mening

Vårändringsbudget för 2015 (M, C, FP, KD)

Särskilt yttrande

Vårändringsbudget för 2015 (SD)

Utskottets överväganden

Propositionen

I proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 lägger regeringen fram följande förslag som gäller utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (förslagspunkterna 17–19 och 54 i denna del).

Anslag 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 1690129000kronor. Det ökade anslaget förklaras bl.a. med att det bidrag som behöver betalas ut till landstingen inte bedöms rymmas inom det anvisade anslaget.

Anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2015 att 2640704000kronor skulle anvisas anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård (prop.2014/15:1 utg.omr.9). Riksdagen beslutade dock att 1244704000kronor skulle anvisas anslaget (bet.2014/15:SoU1, rskr.2014/15:71). En förklaring till skillnaden är att socialutskottet inte ställde sig bakom regeringens förslag till insatser rörande barnmorskor, förlossningsvården och kvinnors hälsa, som uppgick till 400000000kronor 2015. Regeringen anser dock att det är av stor vikt att skyndsamt genomföra en satsning på dessa insatser och föreslår därför att anslaget ökas med 200000000kronor.

För att delvis finansiera ökningen av anslaget 2:3 Bidrag till WHO föreslår regeringen att anslaget minskas med 1675000kronor.

Sammantaget föreslår regeringen att anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ökas med 198325000kronor.

Anslag 2:2 Insatser för vaccinberedskap

I propositionen föreslås att regeringen bemyndigas att under 2015 för anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap ingå avtal om pandemivaccin som medför behov av framtida anslag på högst 510000000kronor 2016–2021 (se förslagspunkt 17).

Anslag 2:3 Bidrag till WHO

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 3350000kronor till följd av valutaförändringar. Ökningen finansieras delvis genom att anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård minskas med 1675000kronor.

Anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2015 att 2413180000kronor skulle anvisas anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (prop.2014/15:1 utg.omr.9). Riksdagen beslutade dock att 1360180000kronor skulle anvisas anslaget (bet.2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71). Regeringen anför att den alltjämt anser att anslaget bör ökas för att utöka bemanningen inom äldreomsorgen och avser att avsätta 1000000000kronor av anslaget 2015 för en sådan satsning. Det medför enligt regeringen att satsningarna på att stärka kommunernas egenkontroll av verksamhet som angavs till 220000000kronor, bättre samverkan mellan vård och omsorg som angavs till 50000000kronor, en nationell demensplan som angavs till 50000000kronor, förlängt investeringsstöd till äldreboende som angavs till 50000000kronor, stärkt kompetens inom äldreomsorgen som angavs till 140000000kronor och ett nationellt måltidslyft som angavs till 75000000kronor i stället bör användas till en satsning på ökad bemanning.

Regeringen föreslår att anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken ökas med 60080000kronor 2015.

Anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

Regeringen bedömer att det, utifrån planerade insatser som finansieras via anslaget, finns ett utrymme att minska anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. med 30000000kronor för 2015.

I propositionen föreslås även att regeringen bemyndigas att under 2015 för anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 50400000kronor 2016–2019 (se förslagspunkt 18).

Lån till Folkhälsomyndighetens beredskapsinvesteringar

I propositionen föreslås att regeringen bemyndigas att för 2015 besluta att Folkhälsomyndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare gjord upplåning uppgår till högst 350000000kronor för beredskapsinvesteringar (se förslagspunkt 19).

Motionen

I den gemensamma partimotionen 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 i denna del anvisas följande ändrade anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i förhållande till regeringens förslag:

1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård

–198325000

4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

–60080000

4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

13000000

Motionärerna anser att den budget för 2015 som riksdagen har beslutat i stort bör ligga fast.

Utskottets ställningstagande

Socialutskottet delar regeringens bedömning att det är av stor vikt att genomföra en satsning på insatser som rör barnmorskor, en förbättrad förlossningsvård och andra insatser för att stärka kvinnors hälsa i syfte att uppnå en mer jämställd hälso- och sjukvård. För att nå ökad jämlikhet och jämställdhet i hälso- och sjukvården krävs ett brett och långsiktigt arbete med sikte på t.ex. tillgänglighet, behandlingsmetoder och attityder. Socialutskottet välkomnar därmed regeringens förslag att anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ökas med 200000000kronor för detta ändamål. Utskottet stöder även omfördelningen från anslaget 1:6 till anslaget 2:3 Bidrag till WHO.

Socialutskottet anser liksom regeringen att en utökad bemanning i äldreomsorgen bör prioriteras för att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. En utökad bemanning kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde och ge större möjligheter för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. Socialutskottet ser således positivt på regeringens förslag att anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken ökas med 60080000kronor för detta ändamål. Vidare bör de satsningar som angavs inom anslaget 4:5 i betänkande 2014/15:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i stället användas till en satsning på ökad bemanning.

Socialutskottet stöder även de föreslagna ändringarna av anslagen för 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna, 2:3 Bidrag till WHO och 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

Socialutskottet föreslår därmed att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till ändrade anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Den gemensamma partimotionen 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,C,FP,KD) yrkande1 i denna del bör avstyrkas.

Socialutskottet föreslår även att finansutskottet tillstyrker de bemyndiganden som regeringen föreslår för anslaget 2:2 Insatser för vaccinberedskap, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. och för lån till Folkhälsomyndighetens beredskapsinvesteringar.

Stockholm den 21 maj 2015

På socialutskottets vägnar

Emma Henriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Henriksson (KD), Veronica Palm (S), Cecilia Widegren (M), Lennart Axelsson (S), Per Ramhorn (SD)*, Finn Bengtsson (M), Mikael Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C), Jan Lindholm (MP), Amir Adan (M), Kristina Nilsson (S), Carina Herrstedt (SD)*, Karin Rågsjö (V), Hans Hoff (S), Yasmine Larsson (S), Sofia Fölster (M) och Emma Carlsson Löfdahl (FP).

* Avstår från ställningstagande, se det särskilda yttrandet.

Avvikande mening

Vårändringsbudget för 2015 (M, C, FP, KD)

Emma Henriksson (KD), Cecilia Widegren (M), Finn Bengtsson (M), Anders W Jonsson (C), Amir Adan (M), Sofia Fölster (M) och Emma Carlsson Löfdahl (FP) anför:

Vi anser att den budget för 2015 som riksdagen beslutat i stort bör ligga fast. Därmed anser vi att finansutskottet bör tillstyrka den gemensamma partimo-tionen 2014/15:3089 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 1 i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar bör avstyrkas.


Särskilt yttrande

Vårändringsbudget för 2015 (SD)

Per Ramhorn (SD) och Carina Herrstedt (SD) anför:

I kommittémotion 2014/15:3085 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) presenterar vi vårt alternativ till regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015. Sverigedemokraterna kommer att stödja denna motion i finansutskottet. Vi avstår från att delta i socialutskottets ställningstagande om utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.