Vårändringsbudget för 2015

Yttrande 2014/15:UbU6yUtbildningsutskottets yttrande

2014/15:UbU6y

Vårändringsbudget för 2015

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 2015 med följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet begränsar sitt yttrande till punkterna 21–32 och 54 i regeringens förslag till riksdagsbeslut i propositionen samt till flerpartimotion 2014/15:3089 (M, C, FP, KD) yrkandena 1, 14 och 15 och kommittémotion 2014/15:3085 (SD) yrkande 4.

Utbildningsutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka propositionen i de berörda delarna och avstyrka motionerna i motsvarande delar.

I yttrandet finns två avvikande meningar (M, C, FP, KD) och (SD).

Utskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2015-05-07 Justering: 2015-05-26 Trycklov: 2015-05-27