Vårändringsbudget för 2016

Yttrande 2015/16:SkU6y

Skatteutskottets yttrande

2015/16:SkU6y

Vårändringsbudget för 2016

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat att bereda samtliga utskott tillfälle att senast torsdagen den 26 maj 2016 yttra sig över Vårändringsbudget för 2016 (prop. 2015/16:99) och eventuella motioner, i de delar som berör respektive utskotts bered­nings­område.

I yttrandet behandlar skatteutskottet regeringens förslag om komplett­er­ing­ar av RUT-av­draget (punkt 3), regeringens förslag om sänkt skatt på bio­driv­medel (punkt 2) och i berörda delar regeringens förslag om ändrad beräk­ning av inkomst­erna för 2016 (punkt 40). Vidare behandlas följd­mot­ion 2015/16: 3396 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD).

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om RUT-avdrag för be­skär­ning och bort­tagande av träd och buskar, flyttjänster och it-tjänster samt regeringens förslag om sänkt skatt på biodrivmedel. Utskottet har inte någon invändning mot att rege­ring­ens förslag om ändrad beräk­ning av inkomst­erna för 2016 god­känns i nu aktuella delar. Motionen avstyrks.

I yttrandet finns en avvikande mening (SD) och ett särskilt yttrande (V).

Innehållsförteckning

Utskottets överväganden

Kompletteringar av RUT-avdraget

Sänkt skatt på biodrivmedel

Avvikande meningar

Sänkt skatt på biodrivmedel (SD)

Särskilda yttranden

Kompletteringar av RUT-avdraget (V)

Utskottets överväganden

Kompletteringar av RUT-avdraget

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om RUT-avdrag för be­skär­ning och borttagande av träd och buskar, flyttjänster och it-tjänster. 

Jämför särskilt yttrande (V).

Bakgrund

RUT-avdraget omfattar i dag arbete i form av häck- och gräs­klippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden. RUT-avdrag medges inte för flyttjänster och inte heller för it-tjänster.

Propositionen

Regeringen föreslår att dagens möjlighet att få RUT-avdrag för häck- och gräs­klippning samt krattning och ogräsrensning utvidgas så att den även omfattar beskärning och borttagande av träd och buskar. En sådan utvidgning bedöms kunna medföra en ökad efterfrågan på träd­gårds­tjänster och bidra till ökad sysselsättning. Den har också en fördel ur ett tillämp­ningsperspektiv. Utförare som erbjuder olika tjänster kommer i färre fall behöva dela upp sina tjänster i sådant som omfattas av skattereduktion och sådant som inte gör det.

Regeringen föreslår vidare att RUT-avdraget ska omfatta flyttjänster, dvs. tjänster som avser flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder. En skattereduktion för flyttjänster bedöms öka efterfrågan på tjänst­erna och skapa nya arbetstillfällen för korttidsutbildade. Ökade möjlig­heter för korttidsutbildade att ta sig in på arbetsmarknaden har positiva effekter för såväl sysselsättningen som tillväxt­en i landet. En skattelättnad för flyt­tjänst­er kan även bidra till att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden. Eftersom flyttning i stor utsträckning utförs av hushållen själva kan hushållen öka sitt arbetsutbud, vilket leder till motsvarande högre sysselsättning.

Regeringens förslag omfattar även vissa it-tjänster. Regeringen föreslår att installation, reparation och underhåll av datautrustning och informa­tions­tek­nisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning och råd­givning i samband med sådant arbete ska omfattas av RUT-avdraget. Med datautrustning och informationsteknisk utrustning avses data- och informa­tions­tekniska apparater såsom persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smarta telefoner, spelkonsoler och liknande. En skatte­reduktion för vissa it-tjänster bedöms öka andelen it-tjänster som köps på marknaden och ge hushållen ökade möjligheter att använda sig av digitala samhällstjänster och andra digitala tjänster. Förutom att underlätta vardagsliv och deltagande i sam­hället kan en ökad it-användning i hemmen öka den digitala kompetensen.

Kompletteringarna av RUT-avdraget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016. Ändringarna tillämpas på arbete som har utförts och betalats efter den 31 juli 2016, förmån av arbete som har tillhandahållits efter den 31 juli 2016 samt arbete som har utförts efter den 31 juli 2016 och för vilket ersättning har betalats ut och redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration efter detta datum.

Kompletteringarna av RUT-avdraget beräknas minska skatteintäkterna med 0,34 miljarder kronor 2016 och 0,81 miljarder kronor 2017–2020. Flytt-tjänster beräknas utgöra den största delen av kostnaderna, framför allt då en relativt stor marknad redan existerar för denna typ av tjänster.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner en ny inkomstberäkning för 2016 som beaktar effekterna av detta förslag.

Utskottets ställningstagande

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om RUT-avdrag för be­skär­ning och borttagande av träd och buskar, flyttjänster och it-tjänster och har inte någon in­vändning mot förslaget om ändrad inkomstberäkning i denna del.

Sänkt skatt på biodrivmedel

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om sänkt skatt på biodriv­medel.

Jämför avvikande mening  (SD).

Propositionen

Regeringen föreslår att skatten vissa biodrivmedel sänks. Energi­myndig­heten har i uppdrag att år­ligen rapportera till regeringen om de skattebefriade biodrivmedlen över­kompenserats. Kostnadskalkylen i myndighetens övervak­ningsrapport av­seende skattebefrielse för flytande biodrivmedel 2015 visar att det finns en god margi­nal till överkompensation för flera biodrivmedel. På grund av det just nu låga oljepriset och biodrivmedel­produ­centernas utsatta konkurrens­situation samt i ljuset av regeringens långsiktiga prio­ritering om en fossil­oberoende fordonsflotta, bedömer regeringen att be­skattningen av vissa bio­driv­medel kan sänkas utan att komma i konflikt med EU:s statsstödsregler och i förenlighet med vad som kommit fram i över­vak­nings­rapporten för 2015. Mot den angivna bakgrunden och vid en samlad bedömning före­slår regeringen att befrielsen från energiskatt ökas för etanol som låginblandas i bensin från 74 procent till 88 procent samt för höginblandad etanol som används i gnisttända motorer (E85) från 73 procent till 92 procent av den energiskatt som gäller för bensin. Vidare föreslås ökningar av befrielsen från energi­skatt för FAME som låginblandas i dieselbränsle från 8 procent till 36 pro­cent samt för höginblandad FAME från 50 procent till 63 procent av den energiskatt som gäller för dieselbränsle.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016.

Skatteintäkterna förväntas minska med 0,15 miljarder kronor 2016 och med 0,32 miljarder kronor 2017 och 2018 samt 0,33 miljarder kronor 2019 och 2020.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner en ny inkomstberäkning för 2016 som beaktar effekterna av detta förslag.

Motion

I kommittémotion 2015/16:3396 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) ifrågasätter motionärerna samhällsnyttan med att ha skattelättnader för biodrivmedel och föreslår att regeringens förslag avslås.

Utskottets ställningstagande

Utskottet står bakom det långsiktiga målet om en fordonsflotta som är fri från fossila bränslen och anser att det behövs tydliga incitament som stimu­lerar en ökad användning av biodrivmedel. Utskottet delar regeringens bedömning att det finns skäl att nu genomföra en sänkning av skatten på biodrivmedel till en nivå som inte strider mot EU:s statsstödsregler, är förenlig med innehållet i över­vak­nings­rapporten från 2015 och ger en viss säkerhets­mar­­gi­nal som skydd mot framtida överkompensation.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om sänkt skatt på biodrivmedel och avstyrker motionen. Utskottet har inte någon invändning mot att regeringens för­slag om ändrad inkomstberäkning godkänns i denna del.   

Stockholm den 24 maj 2016

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Niklas Wykman (M), Helena Bouveng (M), Peter Persson (S), Anna Hagwall (SD), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Anette Åkesson (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (L), Larry Söder (KD), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S) och Emma Wallrup (V).

Avvikande meningar

Sänkt skatt på biodrivmedel (SD)

Anna Hagwall (SD) och David Lång (SD) anför:

Skattelättnaderna för biodrivmedel eroderar den skattebas som transport­sektorn ut­gör. Skillnaden i beskattning av fossila bränslen och biodrivmedel, i kombination med en ökande användning av biodrivmedel, medför ett bortfall av skatteintäkter på i storleksordningen 68 miljarder kronor om man inklu­derar både bränsleskatt och koldioxidskatt.

Samhällsnyttan för denna relativt stora satsning kan i bästa fall beskrivas som marginell. Detta inkomstbortfall bör i själva verket utvärderas kritiskt och ställas i relation till den eventuella samhällsnytta det medför.

Vi avstyrker regeringens förslag om sänkt skatt på biodrivmedel.

Särskilda yttranden

Kompletteringar av RUT-avdraget (V)

Emma Wallrup (V) anför:

RUT-avdraget undandrar statskassan betydande skatteinkomster som annars hade kunnat stärka välfärden. RUT-avdraget snedvrider konkurrensen, används främst av höginkomsttagare och ökar ojämlikheten i samhället. Det är svårt att förstå varför låginkomsttagare som ändå inte har råd med RUT-tjänster ska vara med och skattesubventionera höginkomsttagares hushållsnära tjänster. Därför är vi i Vänsterpartiet kritiska till utvidgningen av RUT-avdraget.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-05-12 Justering: 2016-05-24 Trycklov: 2016-05-25

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.