Vårändringsbudget för 2016

Yttrande 2015/16:UbU8yUtbildningsutskottets yttrande

2015/16:UbU8y

Vårändringsbudget för 2016

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 med följdmotioner i de delar som berör utbildningsutskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet begränsar sitt yttrande till punkterna 18–23 och 41 i regeringens förslag till riksdagsbeslut i propositionen samt till kommittémotion 2015/16:3396 (SD) yrkande 1.

Utbildningsutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka propositionen i de berörda delarna och avstyrka motionen i motsvarande del.

I yttrandet finns en avvikande mening (SD).

Utskottets överväganden

Vårändringsbudget för 2016

Inledning

I vårändringsbudgeten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2016-05-10 Justering: 2016-05-26 Trycklov: 2016-05-26

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.