Vårändringsbudget för 2017

Yttrande 2016/17:FöU8y

Försvarsutskottets yttrande

2016/17:FöU8y

Vårändringsbudget för 2017

Till Finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 27 april 2017 att bereda samtliga utskott tillfälle att senast torsdag 18 maj 2017 yttra sig över Vårändringsbudget för 2017 (prop. 2016/17:99) med ev. motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Försvarsutskottet har vid behandlingen koncentrerat sig på de frågor som berör utskottets beredningsområde.

Utskottets överväganden

Bakgrund och tidigare behandling

Riksdagen har beslutat om utveckling och anskaffning av nästa generations JAS 39 Gripen (prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93). Totalt ska 60 stycken JAS 39E tillföras Försvarsmakten under 2020-talet. Av beslutet framgår att produktionen av flygplanen sker genom ombyggnation av JAS 39C/D till JAS 39E.

Riksdagen har också godkänt att produktion av JAS 39E även görs genom nyanskaffning av komponenter och flygplan. Därigenom kan man öka tillgängligheten på flygplan under den s.k. ombeväpningsperioden (prop. 2013/14:99, bet. 2013/14:FiU21, rskr. 2013/14:317). Av regeringens proposition framgår att produktionen ska baseras på återanvändning av delsystem från JAS 39A/B och på nyproduktion av vissa delsystem eller hela flygplan. Finansieringen av nyproduktionen skulle kunna utgöras av exportintäkter. Det utökade mandatet skulle därmed inte innebära några merkostnader för staten.

Utskottets ställningstagande

Utskottet konstaterar att det förändrade omvärldsläget gör att åtgärder för att öka tillgängligheten inom JAS 39C/D-systemet under den pågående ombeväpningsperioden är av stor operativ betydelse. Mot den bakgrunden ser utskottet det som positivt att återanvändning görs av delsystem från JAS 39A/B även om det kan leda till merkostnader för projektet. Eftersom det finns färre delsystem som kan återanvändas från JAS 39A/B än från JAS 39C/D kan en större andel nyproduktion av komponenter och flygplan vara nödvändigt. Även om detta får ekonomiska konsekvenser för den totala kostnaden för ombeväpningen bör en utökad nyproduktion kunna ske oaktat exportintäkternas storlek under förutsättning att åtgärden ryms inom de anslag och beställningsbemyndiganden som riksdagen har anvisat.

Mot bakgrund av vad som anförs ovan föreslår försvarsutskottet att finansutskottet i samband med behandlingen av Vårändringsbudget 2017 föreslår att riksdagen godkänner att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39E även får omfatta nyproduktion av komponenter och flygplan i syfte att öka tillgängligheten till JAS 39C/D-systemet.

Stockholm den 18 maj 2017

På försvarsutskottets vägnar

Allan Widman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Allan Widman (L), Åsa Lindestam (S), Hans Wallmark (M), Peter Jeppsson (S), Lena Asplund (M), Alexandra Völker (S), Mikael Jansson (SD), Jan R Andersson (M), Kent Härstedt (S), Daniel Bäckström (C), Anders Schröder (MP), Lotta Olsson (M), Paula Holmqvist (S), Roger Richtoff (SD), Stig Henriksson (V), Mikael Oscarsson (KD) och Mattias Ottosson (S).

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-05-11 Justering: 2017-05-18 Trycklov: 2017-05-22

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.