Vårändringsbudget för 2017

Yttrande 2016/17:UbU10yUtbildningsutskottets yttrande

2016/17:UbU10y

Vårändringsbudget för 2017

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:99 Vårändringsbudget för 2017 med följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet begränsar sitt yttrande till punkterna 9–11 och 21–22 i regeringens förslag till riksdagsbeslut i propositionen samt till motion 2016/17:3725 (SD) yrkandena 1 och 2.

Utbildningsutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka propositionen i de berörda delarna och avstyrka motionen i motsvarande del.

I yttrandet finns en avvikande mening (SD).

Utskottets överväganden

Vårändringsbudget för 2017

Inledning

I vårändringsbudgeten för 2017
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2017-05-09 Justering: 2017-05-18 Trycklov: 2017-05-19

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.