Vårändringsbudget för 2018

Yttrande 2017/18:UU5y

Utrikesutskottets yttrande

2017/18:UU5y

Vårändringsbudget för 2018

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade att bereda samtliga utskott tillfälle att senast den 22 maj 2018 yttra sig över Vårändringsbudget för 2018 (prop. 2017/18:99) med ev. motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

I detta yttrande väljer utskottet att yttra sig över de bemyndiganden som regeringen föreslår för anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan och för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet inom utgiftsområde 7.

Utskottets överväganden

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 för anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 50 miljoner kronor för åren 2019 och 2020. Anslaget används bl.a. för statsbidrag till mellanstatliga eller enskilda organisationer och institutioner. Regeringen behöver i vissa fall ingå fleråriga ekonomiska åtaganden i förhållande till organisationer som får årligen återkommande strategiska stöd, varför ett bemyndigande behövs för anslaget.

Regeringen föreslår också att riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD), vilket innebär att Sverige under 2020–2025 från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet ska betala in högst 1050 miljoner kronor till IBRD. Regeringen föreslår vidare att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa ut statliga garantier till IBRD som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst 3891 miljoner US-dollar. Vidare förslår regeringen att riksdagen godkänner att Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Internationella Finansieringsbolaget (IFC), vilket innebär att Sverige under 2020–2025 från anslaget 1:1 Biståndsverksamhet ska betala in högst 728 miljoner kronor till IFC.

Utskottets ställningstagande

Riksdagen har behandlat frågan om ändringsbudget i beslutet om en utvecklad budgetprocess (prop. 2013/14:173, bet. 2013/14:KU46). Där framgår att förslag till ändringar av budgeten för det löpande budgetåret vid andra tillfällen än i anslutning till budgetpropositionen och den ekonomiska vårpropositionen endast bör tillåtas om det finns särskilda skäl, detta för att säkerställa att helhetsperspektivet i budgetbehandlingen upprätthålls samtidigt som behövlig flexibilitet säkerställs. Exempel på sådana skäl kan vara förändrade ekonomiska förutsättningar med anledning av en oväntad ekonomisk utveckling eller oförutsedda händelser, som enligt regeringens bedömning ställer krav på snabba åtgärder. Särskilda skäl kan också föreligga då en nytillträdd regering av tidsbrist inte har hunnit lämna de förslag till förändrad politik som den vill genomföra under budgetåret i budgetpropositionen, exempelvis på grund av att regeringsbildningen dragit ut på tiden. I en sådan situation kan det vara motiverat att regeringen redan tidigare under året än i anslutning till den ekonomiska vårpropositionen har möjlighet att lämna en proposition om ändringar i statens budget. Kravet på särskilda skäl bör dock innebära en skyldighet för regeringen att motivera varför förslaget inte väckts i samband med budgetpropositionen eller en tidigare proposition om ändringar i statens budget och varför förslaget måste lämnas före nästa proposition om budgeten.

Utskottet konstaterar att regeringen i det aktuella förslaget om bemyndigande för anslaget 1:2 under utgiftsområde 5, endast i allmänna ordalag angett att det ibland kan finnas behov av att ingå fleråriga avtal i förhållande till organisationer som får årligen återkommande strategiska stöd. Enligt utskottets uppfattning har regeringen därmed inte uppfyllt kravet på att motivera varför förslaget inte väckts i samband med budgetpropositionen och varför förslaget måste lämnas före nästa proposition om budgeten.

Vad gäller förslaget om ökat bemyndigande för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, utgiftsområde 7 konstaterar utskottet att beslutet om kapitalhöjning till de aktuella organisationerna fattades i april 2018. Utskottet noterar dock att inbetalningarna ska påbörjas först 2020 och att regeringen inte motiverat varför beslut om ökat bemyndigande måste tas redan nu.

Mot bakgrund av vad som här anförts föreslår utskottet att finansutskottet tar ställning till om de aktuella förslagen är i överensstämmelse med de riktlinjer som gäller för förslag i ändringsbudget.

Stockholm den 17 maj 2018

På utrikesutskottets vägnar

Jonas Jacobsson Gjörtler

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jonas Jacobsson Gjörtler (M), Olle Thorell (S), Sofia Arkelsten (M), Markus Wiechel (SD), Margareta Cederfelt (M), Pyry Niemi (S), Kerstin Lundgren (C), Valter Mutt (MP), Göran Pettersson (M), Krister Örnfjäder (S), Fredrik Malm (L), Yasmine Posio Nilsson (V), Sofia Damm (KD), Maria Andersson Willner (S), Emilia Töyrä (S), Johan Nissinen (SD) och Marie-Louise Rönnmark (S).

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2018-05-17 Justering: 2018-05-17 Trycklov: 2018-05-21

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.