Vårändringsbudget för 2019

Yttrande 2018/19:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande

2018/19:KU4y

Vårändringsbudget för 2019

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition Vårändringsbudget för 2019 (prop. 2018/19:99) och de motioner som kan komma att väckas i de delar som rör utskottets beredningsområde.

Konstitutionsutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och yrkanden i två motioner som gäller ändrad ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse och ändrade anslag inom utgiftsområdet.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motionsyrkandena i dessa delar.

I yttrandet finns två avvikande meningar (SD, V).

Utskottets överväganden

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2019 ska uppgå till 14742654 000 kronor (förslagspunkt 36 i denna del och tabell 1.1). I förhållande till beslutet om statens budget för 2019 innebär det en ökning av ramen med 149009 000 kronor.

Vad gäller utgiftsområde 1 föreslår regeringen nedanstående förändringar av anslag.

Anslaget 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

I propositionen anförs att hovstaterna tillsammans med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har gjort en fördjupad säkerhetsanalys av de kungliga slotten och identifierat behov av ökat säkerhetsskydd och en förstärkning av säkerheten i och kring de kungliga slotten. Regeringen anser därför att anslaget 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten bör ökas med 4 000 000 kronor.

Anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.

Regeringen föreslår att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. sammantaget ökas med 86909 000 kronor.

I propositionen anförs att utgifterna inom anslaget blivit högre än vad som beräknades i budgetpropositionen för 2019 till följd av ändrade växelkurser. Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 62500000 kronor.

Vidare anförs att svensk kapacitet för dialog, medling och konfliktförebyggande bör fortsätta att stärkas. Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 23000000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd minskas med motsvarande belopp.

Regeringen anför vidare att exportfrämjandet vid utlandsmyndigheterna bör förstärkas på viktiga tillväxtmarknader och i viktiga städer med särskild potential för ökad svensk export. Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 5200000 kronor. Finansiering ska ske genom en minskning av anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet under utgiftsområde 24 Näringsliv.

De principer som tillämpades vid utformningen av budgetpropositionen för 2019 innebar att anslaget anvisades 3800000 kronor för redan genomförd verksamhet. Regeringen anser därför att anslaget bör minskas med 3800 000 kronor.

Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m.

Regeringen föreslår att anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. sammantaget ökas med 11 000 000 kronor.

I propositionen anförs att länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län har tillsynsansvar för många av de aktörer som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För att länsstyrelserna bättre ska kunna genomföra tillsyn på området behöver anslaget tillfälligt öka. Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 6000000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget 1:12 Riksgäldskontoret under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning minskas med motsvarande belopp.

Vidare anförs att skogsbränderna under sommaren 2018 i Gävleborgs län har inneburit kostnader för Länsstyrelsen i Gävleborgs län. För att täcka dessa kostnader behöver anslaget tillföras ytterligare medel med 5000000 kronor.

Anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati

Regeringen föreslår att anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati sammantaget ökas med 44800000 kronor.

I propositionen anförs att Valprövningsnämnden har fattat beslut om omval till kommunfullmäktige i Falun. Genomförandet av omvalet medför ökade utgifter för Valmyndigheten och länsstyrelserna samt för statsbidrag till kommunerna för deras medverkan. Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 40800000 kronor.

Vidare behöver anslaget enligt regeringen tillföras ytterligare medel för att investeringarna i ett nytt it-system för valadministration ska kunna fortgå enligt plan. Regeringen anser därför att anslaget bör ökas med 4000000 kronor.

Anslaget 6:5 Stöd till politiska partier

Regeringen föreslår att anslaget 6:5 Stöd till politiska partier ökas med 2300000 kronor.

I propositionen anförs att lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier trädde i kraft den 1 april 2018. Efter förslag i propositionen Vårändringsbudget för 2018 sänktes nivån för mandatbidraget fr.o.m. den 15 oktober 2018 och höjdes fr.o.m. den 15 oktober 2019. Den nya nivån på mandatbidraget fick effekt på anslaget först i oktober 2018. Det innebar att den tidigare, högre nivån på bidraget låg till grund för utbetalningar av stödet under årets tre första kvartal. Med anledning av detta kom utgifterna för partistöd att bli högre än anvisade medel för 2018, och anslaget överskreds. För att täcka överskridandet behöver anslaget tillföras ytterligare medel.

Motionerna

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna anser i partimotion 2018/19:3085 att ramen för utgiftsområde 1 för 2019 bör vara 86 909 000 kronor lägre än regeringens förslag (yrkande 8 i denna del). Motionärerna avvisar ökningen av anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet anser i partimotion 2018/19:3094 att ramen för utgiftsområde 1 för 2019 bör vara 4 000 000 kronor lägre än regeringens förslag (yrkande 1 i denna del). Motionärerna avvisar ökningen av anslaget 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten.

Utskottets ställningstagande

Konstitutionsutskottet anser att regeringens förslag till ändrad ram och ändrade anslag för utgiftsområde 1 Rikets styrelse är väl avvägda. Utskottet föreslår därmed att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag i denna del och avstyrker motionsyrkandena i motsvarande delar.

Stockholm den 16 maj 2019

På konstitutionsutskottets vägnar

Karin Enström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Enström (M), Ida Karkiainen (S), Matheus Enholm (SD), Per-Arne Håkansson (S), Linda Ylivainio (C), Fredrik Lindahl (SD), Laila Naraghi (S), Tuve Skånberg (KD), Daniel Andersson (S), Bengt Eliasson (L), Mikael Strandman (SD), Jonas Eriksson (MP), Erik Ottoson (M), Jörgen Berglund (M), Erik Ezelius (S), Jessica Wetterling (V) och Fredrik Schulte (M).

Avvikande meningar

1.

Vårändringsbudget för 2019 (SD)

Matheus Enholm (SD), Fredrik Lindahl (SD) och Mikael Strandman (SD) anför:

Vi motsätter oss den föreslagna ökningen av anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. Ökningen av ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2019 bör därför vara 86909000 kronor lägre än vad regeringen föreslår. Sverigedemokraterna har konsekvent motsatt sig ökade utgifter för Regeringskansliet. Antalet regeringsbeslut har sjunkit över tid samtidigt som antalet anställda har ökat. Detta visar enligt vår mening att allt fler gör allt mindre. Finansutskottet bör tillstyrka motion 2018/19:3085 yrkande 8 i denna del och avstyrka regeringens förslag i propositionen i motsvarande del.

I övrigt står vi bakom utskottets förslag.

2.

Vårändringsbudget för 2019 (V)

Jessica Wetterling (V) anför:

Jag motsätter mig den föreslagna ökningen av anslaget 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten. Ökningen av ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2019 bör därför vara 4000000 kronor lägre än vad regeringen föreslår. Finansutskottet bör tillstyrka motion 2018/19:3094 yrkande 1 i denna del och avstyrka regeringens förslag i propositionen i motsvarande del.

I övrigt står jag bakom utskottets förslag.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2019-05-09 Justering: 2019-05-16 Trycklov: 2019-05-22

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.