Vårändringsbudget för 2019

Yttrande 2018/19:UbU3yUtbildningsutskottets yttrande

2018/19:UbU3y

Vårändringsbudget för 2019

Till finansutskottet

Finansutskottet har beslutat att ge samtliga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 med eventuella motioner, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Utbildningsutskottet begränsar sitt yttrande till punkterna 20–25 samt 36 och 37 i regeringens förslag till riksdagsbeslut i propositionen samt till motionerna 2018/19:3094 (V) yrkande 1 och 2018/19:3097 (M, KD) yrkande 1.

Utbildningsutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka propositionen i de berörda delarna och avstyrka motionerna i motsvarande delar.

I yttrandet finns två avvikande meningar (M, V, KD).

Utskottets överväganden

Vårändringsbudget
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2019-05-07 Justering: 2019-05-16 Trycklov: 2019-05-16

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.