Vårändringsbudget för 2020

Yttrande 2019/20:CU4y

Civilutskottets yttrande

2019/20:CU4y

Vårändringsbudget för 2020

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020 och eventuella motioner med anledning av propositionen i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Civilutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen som gäller ändrad ram för och anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik och till de förslag inom utgiftsområde 24 Näringsliv som rör Statens Bostadsomvandling AB SBO.

Civilutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag i de berörda delarna.

I yttrandet finns ett särskilt yttrande (V).

Utskottets överväganden

Vårändringsbudget för 2020

Propositionen

I propositionen Vårändringsbudget för 2020 lämnar regeringen bl.a. förslag som gäller anslaget 2:3 Fastighetsmäklarinspektionen inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik och förslag inom utgiftsområde 24 Näringsliv som gäller Statens Bostadsomvandling AB SBO (SBO).

SBO är ett av staten helägt aktiebolag. SBO hör till området samhälls-planering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet (se prop. 2019/20:1 utg.omr. 18. s. 13).

rslagen inom utgiftsområde 18

Regeringen föreslår att ramen för utgiftsområde 18 och anslaget 2:3 Fastighetsmäklarinspektionen ska ökas med 2 000000 kronor (punkt 33 i denna del). Som skäl anför regeringen att nya regler för tillsyn över fastighetsmäklarföretag med anledning av EU:s regelverk om penningtvätt och finansiering av terrorism beräknas träda i kraft under 2021. För att Fastighetsmäklarinspektionen ska kunna förbereda sin verksamhet för införandet av dessa bör anslaget ökas med 2000000 kronor.

Förslagen inom utgiftsområde 24 som gäller SBO

Anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för anslaget besluta om kapitaltillskott på högst 300000000 kronor till SBO (punkt 24). En ökning av anslaget föreslås som bl.a. innefattar detta belopp (punkt 33 i denna del). Som skäl anför regeringen att SBO i sin verksamhet behöver ytterligare likviditet för att finansiera omvandlingen av förvärvade fastigheter, med en tydligare inriktning mot bl.a. behoven hos äldre i glesbygdskommuner och energieffektivisering av fastigheterna. Regeringen bör därför bemyndigas att under 2020 besluta om kapitaltillskott på högst 300000000 kronor till SBO. Kapitaltillskottet innebär att anslaget behöver ökas med 300000000 kronor.

SBO:s uppdrag

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att uppdraget för SBO ändras till att förvärva offentligt ägda och privatägda fastigheter, med främsta syfte att säkerställa bostäder för äldre på svaga bostadsmarknader (punkt 26). Som skäl anför regeringen att SBO har i uppdrag att äga och förvalta eller avveckla bostadsföretag och fastigheter som övertas från kommuner och kommunala bostadsbolag. Verksamheten vid SBO bör avgränsas till att avse att främst säkerställa bostäder för äldre på svaga bostadsmarknader, eftersom det primära behovet av bostäder på svaga bostadsmarknader i dag avser centralt belägna lägenheter som är tillgänglighetsanpassade för äldre. Dessutom bör såväl offentlig- som privatägda fastigheter kunna förvärvas för att säkerställa den framtida bostadsförsörjningen för äldre i en kommun. Regeringen föreslår därför att SBO:s uppdrag ändras i enlighet med detta.

Motionen

En motion har väckts med anledning av propositionen – kommittémotion 2019/20:3606 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M). Motionen innehåller inte några yrkanden som berör utgiftsområde 18 eller förslagen inom utgiftsområde 24 som gäller SBO.

Utskottets ställningstagande

Civilutskottet anser att finansutskottet bör ställa sig bakom regeringens förslag om en ökning av ramen för utgiftsområde 18 och anslaget 2:3 Fastighetsmäklarinspektionen.

Utskottet ser positivt på förslagen i propositionen om att regeringen ska få ett bemyndigande att under 2020 besluta om kapitaltillskott på högst 300000000 kronor till SBO och att anslaget 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag inom utgiftsområde 24 därmed ska öka med motsvarande belopp. Utskottet ser också positivt på förslaget att SBO:s uppdrag ändras till att förvärva offentligt ägda och privatägda fastigheter, med främsta syfte att säkerställa bostäder för äldre på svaga bostadsmarknader.

Utskottet anser därmed att finansutskottet bör tillstyrka regeringens förslag i de berörda delarna.

Stockholm den 14 maj 2020

På civilutskottets vägnar

Larry Söder

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Larry Söder (KD), Ola Johansson (C), Jon Thorbjörnson (V), Malin Danielsson (L), Mats Green (M), Johan Hultberg (M), Lotta Olsson (M), Erik Ottoson (M), Anna Johansson (S), Caroline Helmersson Olsson (S), Fredrik Lundh Sammeli (S), Helene Hellmark Knutsson (S), Niklas Karlsson (S), Maria Gardfjell (MP), Adam Marttinen (SD), Michael Rubbestad (SD) och Tobias Andersson (SD).

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande (V)

Jon Thorbjörnson (V) anför:

Jag välkomnar regeringens förslag när det gäller Statens Bostadsomvandling AB SBO (SBO). Jag anser att förslaget om ett kapitaltillskott är ett steg i rätt riktning. SBO har dock hemställt om 375 miljoner kronor för år 2020, dvs. 75 miljoner mer än vad regeringen nu avser att tillskjuta. Det kapitaltillskott som regeringen nu föreslår motsvarar inte SBO:s behov. SBO har ett viktigt uppdrag. Det är därför angeläget att SBO tillförs tillräckligt med medel för att kunna fortsätta med sin samhällsnyttiga verksamhet. Jag avser att återkomma i frågan i samband med höstens budgetbehandling.

Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2020-05-07 Justering: 2020-05-14 Trycklov: 2020-05-20

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.