Vårtilläggsbudget 2009 – utgiftsområde 3

Yttrande 2008/09:SkU13y

2008/09:SkU13 Vårtilläggsbudget 2009 – utgiftsområde 3

Skatteutskottets yttrande

2008/09:SkU13

Vårtilläggsbudget 2009 – utgiftsområde 3

Till finansutskottet

 

 

Finansutskottet har berett övriga berörda utskott tillfälle att senast tisdagen den 19 maj 2009 yttra sig över 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Propositionen

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att anslag 1:1 Skatteverket ökas med 36 000 000 kr och att ramen för utgiftsområdet ökas med samma belopp.

Regeringen anför att Skatteverket har kostnader för den skattereduktion för hushållsarbete inklusive renovering och tillbyggnad (ROT) som börjar tillämpas den 1 juli 2009 och för den förändrade hanteringen av mervärdesskatten. Anslaget bör därför ökas med 30 miljoner kronor. Vidare anförs att anslaget behöver ökas med 6 miljoner kronor för att Skatteverket ska kunna tillhandahålla uppgifter ur Statens person- och adressregister (SPAR) på ett effektivt och rättssäkert sätt. Skatteverket tog den 1 januari 2009 över myndighetsansvaret för SPAR från SPAR-nämnden.

Motionen

I motion Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s) anför motionärerna att de har lagt fram förslag om ett alternativt ROT-avdrag och att det inte behövs några extra resurser för administrationen av deras förslag. De anser att ökningen i stället bör användas för att förverkliga det program mot skattefusk som de redovisat i den motion som väckts med anledning av vårpropositionen.

Utskottets ställningstagande

Riksdagen har under våren fattat beslut om att systemet med skattereduktion för utgifter för hushållsarbete ska ersättas med ett system där köparen får skattelättnaden direkt vid köpet (prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20) och om att skattereduktionen även ska omfatta ROT-arbete (prop. 2008/09:178, bet 2008/09:SkU32). Det nya systemet börjar tillämpas den 1 juli 2009. Skattereduktionen för ROT-arbete tillämpas redan fr.o.m. den 8 december 2008.

När utskottet behandlade frågan om en skattereduktion för ROT-arbete förelåg motionsförslag om att i stället införa ett tillfälligt ROT-avdrag för alla bostadshus. Utskottet avstyrkte detta förslag eftersom utskottet anser att det är angeläget att skattereduktionen för hushållsarbete utvidgas till ROT-arbete för att motverka svartarbete inom denna sektor. Det handlar enligt utskottets mening om en långsiktig och strukturell åtgärd som är nödvändig om man, som utskottet, ser allvarligt på svartarbete och dess följder i form av otrygga jobb, brister i försäkringsskydd, obefintligt konsumentskydd etc. Utskottet var därför inte berett att tillstyrka motionärernas förslag om att i stället införa en tillfällig stimulans för byggsektorn. Riksdagen har beslutat i enlighet med utskottets förslag.

Utskottet delar regeringens bedömning att det nya system för skattereduktion för hushållsarbete och ROT-arbete som riksdagen fattat beslut om och som börjar tillämpas den 1 juli 2009 motiverar en höjning av Skatteverkets anslag.

Med det anförda och då utskottet inte heller i övrigt har någon invändning mot regeringens bedömning tillstyrker utskottet att Skatteverkets anslag och ramen för utgiftsområdet ökas med 36 miljoner kronor.

Stockholm den 19 maj 2009

På skatteutskottets vägnar

Lennart Hedquist

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Lena Asplund (m), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Åke Sandström (c), Helena Leander (mp), Hans Olsson (s) och Birgitta Eriksson (s).

Särskilt yttrande

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (s)

Lars Johansson (s), Laila Bjurling (s), Raimo Pärssinen (s), Britta Rådström (s), Hans Olsson (s) och Birgitta Eriksson (s) anför:

Vårt förslag om ett rödgrönt ROT-avdrag ställer inte samma krav på ökad administration som regeringens nya regler för skatteavdrag för hushållsarbete och ROT-arbete. Om vårt förslag bifalls bör den av regeringen förslagna ökningen i stället användas för att förverkliga det program mot skattefusk som läggs fram i Socialdemokraternas motion med anledning av vårpropositionen (mot. 2008/09:Fi25) och som tillstyrkts av oss i SkU5y om 2009 års ekonomiska vårproposition.

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.