Vårtilläggsbudget 2009

Yttrande 2008/09:SoU6y

2008/09:SoU6 Vårtilläggsbudget 2009

Socialutskottets yttrande

2008/09:SoU6

Vårtilläggsbudget 2009

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 21 april 2009 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99) och de motioner som kan komma att väckas med anledning av den, allt i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Socialutskottet begränsar sitt yttrande till förslagen som rör tilläggsbudget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt motionerna Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 5 (delvis), Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10 och Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (delvis).

Utskottets överväganden

Propositionen

1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna (bemyndigande)

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 21 600 000 000 kr. Något bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser har inte lämnats.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 800 000 000 kr. Regeringen föreslår vidare att riksdagen godkänner den av regeringen ingångna överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Landsting som medför behov av framtida anslag på högst 23 200 000 000 kr under 2010 för anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna.

Staten har sedan 1998 ersatt landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna genom ett särskilt statsbidrag. Bidragets storlek har fastställts genom överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). För åren 2005–2007 tecknade parterna ett avtal som innebar att landstingen fick ersättning med 19 800 000 000 kr, 20 700 000 000 kr och 21 500 000 000 kr för respektive år. Staten och SKL träffade i januari 2008 en överenskommelse som medförde att ersättningen för 2008 skulle uppgå till 21 600 000 000 kr.

Regeringen har tecknat en ny överenskommelse med SKL för 2009 och 2010 som medför behov av ytterligare medel för 2009. Regeringen föreslår därför att anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna ökas med 800 000 000 kr. Riksdagen föreslås godkänna överenskommelsen som medför behov av framtida anslag på högst 23 200 000 000 kr under 2010 för anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna.

1:8 Bidrag till psykiatri

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 893 471 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 685 000 kr.

För att kunna öka antalet utbildningsplatser på psykologutbildningen vid Karolinska institutet med 7,5 helårsstudenter hösten 2009 föreslår regeringen att anslaget 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning ökas med 685 000 kr. För att bidra till finansieringen av ökningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning minskas anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri med 685 000 kr.

2:5 Bidrag till WHO

I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 34 665 000 kr.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 9 000 000 kr.

Från anslaget utbetalas Sveriges medlemsavgift till Världshälsoorganisationen (WHO). Anslaget får även användas för utbetalning av Sveriges kostnad för WHO:s ramkonvention om tobakskontroll.

Med nuvarande dollarkurs är tilldelat anslag otillräckligt. Anslaget 2:5 Bidrag till WHO bör därför ökas med 9 000 000 kr.

Motioner

I motion Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 5 (delvis) anvisas 685 000 kr mer än regeringen föreslår under anslag 1:8 Bidrag till psykiatri.

I motion Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10 begärs att riksdagen avslår den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri.

I motion Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (delvis) anvisas 685 000 kr mer än regeringen föreslår under anslag 1:8 Bidrag till psykiatri.

Socialutskottets ställningstagande

När det gäller regeringens förslag inom utgiftsområde 9 vill utskottet anföra följande.

Utskottet anser att regeringens förslag till att riksdagen godkänner den överenskommelse som regeringen har ingått med Sveriges Kommuner och Landsting och som medför behov av framtida anslag på högst 23 200 000 000 kr under 2010 för anslaget 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna bör tillstyrkas.

Regeringen föreslår i propositionen att anslaget 13:9 Bidrag till psykiatri minskas med 685 000 kr för att finansiera ökningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning. Som skäl för denna omdisponering anförs att det härigenom blir möjligt att öka antalet utbildningsplatser på psykologutbildningen vid Karolinska institutet med 7,5 helårsstudenter hösten 2009. Utskottet ställer sig bakom och välkomnar regeringens förslag i denna del och anser därmed att detta bör tillstyrkas. Motionerna Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 5 (delvis), Fi23 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10 och Fi22 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (delvis) bör avstyrkas.

Utskottet anser att även övriga medelsförändringar som regeringen har föreslagit under utgiftsområde 9 bör tillstyrkas.

Stockholm den 14 maj 2009

På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (c), Ylva Johansson (s), Cecilia Widegren (m), Magdalena Andersson (m), Christer Engelhardt (s), Marianne Kierkemann (m), Lars U Granberg (s), Tobias Krantz (fp), Marina Pettersson (s), Jan R Andersson (m), Lennart Axelsson (s), Chatrine Pålsson Ahlgren (kd), Elina Linna (v), Catharina Bråkenhielm (s), Finn Bengtsson (m), Gunnel Wallin (c) och Gunvor G Ericson (mp).

Avvikande mening

Tilläggsbudget för budgetåret 2009 (s, v, mp)

Ylva Johansson (s), Christer Engelhardt (s), Lars U Granberg (s), Marina Pettersson (s), Lennart Axelsson (s), Elina Linna (v), Catharina Bråkenhielm (s) och Gunvor G Ericson (mp) anför:

Regeringen föreslår en minskning av anslaget 13:9 Bidrag till psykiatri med 685 000 kr för att finansiera ökningen av anslaget 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning. Vi anser att en minskning av anslaget till psykiatri är oacceptabel och principiellt en felaktig prioritering från regeringens sida.

Vi anser att finansutskottet bör avstyrka förslaget och tillstyrka motionerna Fi21 (s) yrkande 5 (delvis), Fi23 (v) yrkande 10 och Fi22 (mp) (delvis).

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.