Vårtilläggsbudget till statsbudgeten för 2009 – utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Yttrande 2008/09:JuU2y

2008/09:JuU2 Vårtilläggsbudget till statsbudgeten för 2009 – utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Justitieutskottets yttrande

2008/09:JuU2

Vårtilläggsbudget till statsbudgeten för 2009 – utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Till finansutskottet

Inledning

Finansutskottet har den 21 april 2009 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Justitieutskottet yttrar sig över regeringens förslag till tilläggsbudget för budgetåret 2009 avseende utgiftsområde 4 Rättsväsendet (punkt 18). Utskottet yttrar sig vidare över motionerna 2008/09:Fi21 (s) yrkande 3 och 2008/09:Fi23 (v) yrkande 3.

Utskottets överväganden

Propositionen

I propositionen redogör regeringen för att Rikspolisstyrelsens och Regeringskansliets utgiftsprognoser visar att polisen, trots pågående effektiviseringsarbete, kommer att överskrida tillgängliga medel för 2009. Regeringen föreslår därför att anslaget till polisorganisationen ökas med 150 miljoner kronor.

Motionerna

I motion Fi21 (s) anser motionärerna att regeringen löpande ska följa utvecklingen inom polisorganisationen och återkomma till riksdagen med förslag till ökade resurser.

I motion Fi23 (v) anser motionärerna att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om ytterligare medel till rättsväsendet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet vill inledningsvis lyfta fram att regeringen i budgetpropositionen för 2009 fortsatt satsa på rättsväsendet i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten. Målet om 20 000 poliser 2010 ligger fast. Ett väl fungerande rättsväsende är en självklar förutsättning för att samhällets åtgärder mot brottsligheten ska bli framgångsrika. Utskottet instämde i höstas med regeringen i att fortsatta satsningar är nödvändiga för ett framgångsrikt arbete och välkomnade därför då att rättsväsendet tillfördes ytterligare medel (bet. 2008/09:JuU1 s. 20). Vidare noterade utskottet regeringens avsikt att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2010 för att närmare redovisa vilka ytterligare resurstillskott och åtgärder som krävs för att rättsväsendets myndigheter ska kunna svara mot regeringens högre krav och det ökade ärendeinflödet. De högre kraven handlar bl.a. om att öka den polisiära närvaron, säkerställa en effektiv åklagarverksamhet, värna kvaliteten i den dömande verksamheten, utveckla innehållet i verkställigheten, skapa fler häktes- och anstaltsplatser och stärka brottsofferperspektivet i hela rättskedjan. Regeringen anförde i budgetpropositionen att rättsväsendets fortsatta effektivisering är en förutsättning för regeringens satsningar på området och att regeringens avsikt är att noga följa vilket resultat resursförstärkningar får och hur effektiviseringsarbetet bedrivs. Utskottet välkomnade en sådan redovisning.

Utskottet instämmer med regeringen i att polisorganisationen bör tillföras ytterligare medel i vårtilläggsbudgeten och anser att det av regeringen föreslagna beloppet är väl avvägt. Frågan om ytterligare medel till utgiftsområdet kommer att aktualiseras på nytt, och utskottet vill också särskilt hänvisa till vad som sagts ovan vid behandlingen av budgetpropositionen för 2009. Motionerna Fi21 yrkande 3 och Fi23 yrkande 3 bör avslås.

Stockholm den 19 maj 2009

På justitieutskottets vägnar

Thomas Bodström

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Thomas Bodström (s), Inger Davidson (kd), Henrik von Sydow (m), Krister Hammarbergh (m), Margareta Persson (s), Ulrika Karlsson i Uppsala (m), Johan Linander (c), Elisebeht Markström (s), Johan Pehrson (fp), Karl Gustav Abramsson (s), Inge Garstedt (m), Christer Adelsbo (s), Lena Olsson (v), Otto von Arnold (kd), Mehmet Kaplan (mp), Anders Hansson (m) och Maryam Yazdanfar (s).

Avvikande meningar

1.

Anslaget 1:1 Polisorganisationen (s)

 

Thomas Bodström (s), Margareta Persson (s), Elisebeht Markström (s), Karl Gustav Abramsson (s), Christer Adelsbo (s) och Maryam Yazdanfar (s) anför:

Underskottet i rättsväsendet är i år betydande, och än värre ser det ut de kommande åren. Trots denna allvarliga utveckling vidtar regeringen inte några åtgärder. Rättsväsendet behöver effektiviseras, och för att man ska kunna genomföra en effektivisering krävs ytterligare medel.

Regeringen föreslår nu i vårtilläggsbudgeten endast ett mindre tillskott till polisorganisationen. I stället hade det behövts ett större tillskott till polisen och därutöver ökade resurser även till andra delar av rättsväsendet. Vi anser att regeringen måste göra en förnyad bedömning och återkomma till riksdagen med förslag som sätter rättsväsendets ekonomi i balans.

Det anförda innebär att vi anser att finansutskottet bör tillstyrka motion Fi21 yrkande 3 och därmed avstyrka propositionen i nu behandlad del.

2.

Anslaget 1:1 Polisorganisationen (v)

 

Lena Olsson (v) anför:

Regeringens förslag om att tillföra polisorganisationen 150 miljoner kronor i vårtilläggsbudgeten är i och för sig bra, men inte tillräckligt. Enligt min mening borde polisen tillföras ett tillskott om ytterligare 200 miljoner kronor redan i år för att man inte ska orsaka ett ökat underskott med anledning av de ökade kostnader som ett EU-ordförandeskap innebär. Det finns stor risk för att polisnärvaron ute i landet annars försämras om resurserna under hösten koncentreras till ordförandeskapet. Dessutom riskerar man att civilanställd personal sägs upp och att poliser får utföra arbetsuppgifter som i dag utförs av t.ex. receptionister och häktesvakter. Regeringen bör därför snarast återkomma till riksdagen med ett förslag om ytterligare medel till rättsväsendet.

Det anförda innebär att jag anser att finansutskottet bör tillstyrka motion Fi23 yrkande 3 och därmed avstyrka propositionen i nu behandlad del.