Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Yttrande 2014/15:SoU3y

Socialutskottets yttrande

2014/15:SoU3y

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Till utrikesutskottet

Utrikesutskottet beslutade den 12 mars 2015 att ge bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:65 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 och de motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

Socialutskottet begränsar sitt yttrande till den fråga som tas upp i motion 2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (båda SD) yrkande 42.

Utskottets överväganden

Skrivelsen

I mars 2014 antogs Europaparlamentets och rådets förordning nr (EU) 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt. Fonden ska främja den sociala sammanhållningen och förbättra social delaktighet och därmed bidra till målet att utrota fattigdomen i unionen. Det femte målet i Europa 2020-strategin är att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska minska med minst 20 miljoner personer.

Fonden ska bidra till att uppnå målet genom att tillhandahålla icke finan-siellt bistånd som livsmedelsbistånd och grundläggande materiellt bistånd till dem som har det sämst ställt eller bistånd i form av åtgärder för social delaktighet i syfte att se till att personer som har det sämst ställt integreras i samhället. Fonden ska användas för att komplettera nationella strategier för hållbar fattigdomsbekämpning och social delaktighet.

Motionen

I kommittémotion 2014/15:3044 av Julia Kronlid och Björn Söder (båda SD) begärs i yrkande 42 ett tillkännagivande om att regeringen regelbundet ska följa upp och utvärdera effekterna av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) har fått uppdraget att i Sverige genomföra fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD). Förkortningen FEAD står för Fund for European Aid to the Most Deprived.

Den 25 februari 2015 godkände kommissionen Sveriges program för fonden. Det svenska programmet kommer att arbeta med insatser för social inkludering, och Tyskland, Holland, Storbritannien och Danmark har också den inriktningen. Övriga medlemsländer kommer att dela ut mat och kläder. Målgruppen för insatserna i Sverige är de personer som är socialt utsatta EU- eller EES-medborgare när de vistas tillfälligt i Sverige under högst tre månader, utan uppehållsrätt. Den 26 mars 2015 lanserades fonden i Göteborg, och i månadsskiftet november/december 2015 kan de första projekten väntas starta (www.esf.se).

Genom ett regeringsbeslut den 1 april 2015 inrättades en övervakningskommitté för det nationella programmet för fonden, och samtidigt bestämdes vilka myndigheter och organisationer som ska ingå i kommittén (S2015/2413/FST). Kommittén ska sammanträda minst en gång om året och förvissa sig om att det operativa programmet genomförs effektivt och med tillfredsställande kvalitet bl.a. genom att

       granska genomförandet av programmet och framstegen när det gäller att uppnå programmets mål

       undersöka frågor som påverkar programmets resultat, genomförandet av informations- och kommunikationsåtgärder, åtgärder som främjar jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering

       granska och godkänna metoden och kriterierna för urval av insatser, den årliga och den slutliga genomföranderapporten, eventuella förslag till ändringar av det operativa programmet

       lämna synpunkter till den förvaltande myndigheten om genomförandet och utvärderingen av programmet.

Utskottets ställningstagande

Utskottet noterar att Svenska ESF-rådet har i uppdrag att i Sverige genomföra fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) och ser positivt på att det svenska programmet kommer att arbeta med insatser för social inkludering med syftet att bistå socialt utsatta personer som inte har rätt till stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen. Utskottet noterar vidare den nyligen inrättade övervakningskommittén för det nationella programmet för fonden och kommitténs uppdrag. Yrkande 42 i motion 2014/15:3044 (SD) får därmed anses tillgodosett och bör avstyrkas.

Stockholm den 16 april 2015

På socialutskottets vägnar

Emma Henriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Henriksson (KD), Veronica Palm (S), Cecilia Widegren (M), Catharina Bråkenhielm (S), Finn Bengtsson (M), Mikael Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C), Jan Lindholm (MP), Amir Adan (M), Kristina Nilsson (S), Barbro Westerholm (FP), Karin Rågsjö (V), Hans Hoff (S), Yasmine Larsson (S), Sofia Fölster (M), Christina Östberg (SD) och Carina Herrstedt (SD).